GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2013/8

KONU: Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

8 Kasım 2013 tarihli ve 28815 sayılı Resmi Gazete'de 2013/5371 sayılı "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" yayımlandı.

Söz konusu Karar ile yapılan düzenlemelere, eski ve yeni halleri ile karşılaştırmalı tablolar eşliğinde bu sirkülerimizde yer verilmiştir.

1. 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın Nihai kullanıma tabi tutulacak eşya başlıklı 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Eklenen fıkra

"(3) Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşya için, Gümrük Kanununun 194 üncü maddesi uyarınca bir gümrük yükümlülüğü doğması hali hariç bu kısım hükümleri uygulanmaz."

2. Aynı Kararın Ekonomik etkisi olmayan özel bir durumda getirilen eşya başlıklı 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:        

Yeni düzenleme:

(1) Bu Kısım kapsamında tam muafiyetten yararlanamayan ve önemli ekonomik etkisi olmayan eşyaya bir defaya mahsus olmak üzere tam muafiyet suretiyle geçici ithalat izni verilir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki eşyaya verilecek süre hiçbir koşulda üç ayı geçemez ve bu eşyaya ilişkin süre uzatım talepleri karşılanmaz.

(1) Bu Kısım kapsamında tam muafiyetten yararlanamayan ve önemli ekonomik etkisi olmayan eşyaya bir defaya mahsus olmak üzere tam muafiyet suretiyle geçici ithalat izni verilir. Bu eşyaya verilecek süre hiçbir koşulda üç ayı geçemez ve bu eşyaya ilişkin süre uzatım talepleri karşılanmaz.

(2) Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde icra edilecek eğitimlere katılacak NATO üyesi olmayan ülkelere ait eşyaya Genelkurmay Başkanlığınca talep edilen süre kadar geçici ithalat izni verilir. Eğitimlerde kullanılan ve sarf edilen eşyanın ayniyeti aranmaz.


3. Aynı Kararın Tam muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat başlıklı 41 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (4) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan alt bentler:

2) Üzerlerinde ayniyetlerini tespite yarayacak silinmez ve çıkmaz işaretler taşıyan boş ambalaj maddeleri,

4) Mesleki teçhizat kapsamında bir organ nakli için bekleyen hastalara yardım sağlamak üzere doktorlara gerekli olan cihaz ve aletler,

4. Aynı Kararın Kişisel eşya başlıklı 58’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir ay sonra” ibaresi “üç ay sonra” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(2) Ek-9’daki listenin (A) bölümünde belirtilen eşya sadece yolcu beraberinde, (B) bölümünde belirtilen eşya ise, yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya bir ay sonra getirilebilir.

(2) Ek-9’daki listenin (A) bölümünde belirtilen eşya sadece yolcu beraberinde, (B) bölümünde belirtilen eşya ise, yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonra getirilebilir.


5. Aynı Kararın Yolcu beraberi eşya başlıklı 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

MADDE 59- (1) Transit yolcular hariç olmak üzere, yolcu beraberinde getirilip serbest dolaşıma sokulan gayri ticari nitelikteki, kişisel ve ailevi kullanıma mahsus veya hediye edilmek üzere getirilen eşyaya muafiyet tanınır.

(2) Kara hudut kapısından diğer ülkelere giden yolcular, seyahat ettikleri ülkede, en az üç gün geçmeden kara hudut kapısından dönmeleri halinde, yolcular için öngörülen muafiyet hakkından yararlandırılmazlar.

MADDE 59- (1) Transit yolcular hariç olmak üzere, yolcu beraberinde getirilip serbest dolaşıma sokulan, ticari miktar ve mahiyette olmayan ve Ek-9’daki liste kapsamı dışında kalan kişisel ve hediyelik eşyaya muafiyet tanınır.

(2) Kara hudut kapısından çıkış yapan yolcular, seyahat ettikleri ülkede, en az üç gün geçmeden kara hudut kapısından dönmeleri halinde 58, 61 ve 62 nci maddeler uyarınca öngörülen muafiyet haklarından yararlandırılmazlar.


6. Aynı Kararın Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

MADDE 62- (1) Önemli değeri olmayan eşya ve yolcu beraberinde getirilen hediyelik eşya muafiyeti hükümleri saklı kalmak üzere, her bir sevkiyat ya da 18 ve daha yukarı yaştaki her bir yolcu için kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen eşyanın;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,

b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20, oranında ve kıymeti üzerinden tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

(2) Birinci fıkrada sözü edilen limit dahilinde getirilen eşyanın;

a) Yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya bir ay sonra gelmesi ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,

b) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,

c) Kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus olması,

ç) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi,

gerekir.

MADDE 62- (1) Kıymeti 1500 Avro’yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo hızlı taşımacılığı yoluyla gelen eşya için 45 inci ve yolcu beraberinde gelen eşya için 59 uncu maddelerde belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,

b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20, oranında ve kıymeti üzerinden tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

(2) Birinci fıkrada sözü edilen limit dahilinde getirilen eşyanın;

a) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,

b) Yolcu beraberinde ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,

c) Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi

gerekir.

7. Aynı Kararın Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan eşya 67 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “serbest dolaşıma sokacakları veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “kişiler tarafından bu kurumlar adına getirilecek veya” ibaresi eklenmiştir.

8. Aynı Kararın Standart depo muafiyeti başlıklı 95 inci maddesinin birinci fıkrasında (a) bendinde yer alan “96 ncı maddenin dördüncü fıkrası” ibaresi “96 ncı madde hükümleri” şeklinde değiştirilmiştir.

9. Aynı Kararın Beşinci Kısmının Altıncı Bölümünün Dördüncü Ayırımının başlığı "Deniz ve Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya" şeklinde değiştirilmiştir.

10. Aynı Kararın Muafiyetin kapsamı başlıklı 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(1) Deniz ve hava ulaşım araçları tarafından yabancı limanlar ve meydanlardan kendi ihtiyaçları için getirilen veya bu araçlar adına gönderilen, hava ulaşım araçları için Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilen hava aracı bakım kuruluşları tarafından getirilen donatım ve işletme malzemesine muafiyet tanınır.

(2) Donatım eşyası ile işletme malzemesinin cins ve nevileri Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı ve Müsteşarlıkça müştereken tayin ve tespit olunur.

"MADDE 97- (1) Aşağıda belirtilen donatım ve işletme malzemesine muafiyet tanınır.

a) Hava ve deniz ulaşım araçları tarafından yabancı limanlar ve meydanlardan kendi ihtiyaçları için getirilen veya bu araçlar adına gönderilen donatım ve işletme malzemesi.

b) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilen hava aracı bakım kuruluşları tarafından hava ulaşım araçları için serbest dolaşıma sokulacak donatım ve işletme malzemesi.

(2) Yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan hava yolu şirketleri tarafından bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan hava taşıtları, motorları ile bunların birinci fıkranın (a) bendi kapsamında yer almayan aksam ve parçalarına muafiyet tanınır.

(3) İkinci fıkra kapsamında muafiyet tanınacak hava taşıtlarının koltuk kapasitesinin yirmi ve üzeri olması gerekir.

(4) Birinci fıkra kapsamı eşyanın cins ve nevileri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile müştereken belirlenir."

11. Aynı Kararın Beşinci Kısmının Dokuzuncu Bölümünün Birinci Ayırımının başlığı "Engellilerin Kullanımına Mahsus Eşya" şeklinde değiştirilmiştir.

12. Aynı Kararın 104 üncü maddesinin başlığı "Engellilerin kullanımına mahsus eşya", aynı maddede yer alan "malul ve sakatların" ibareleri "engellilerin", "malul ve sakatlara" ibaresi "engellilere", "malul ve sakat" ibareleri "engelli", "malul ve sakatlar" ibaresi "engelliler" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Eklenen fıkra:

"(7) İkinci fıkranın (a) bendi kapsamında serbest dolaşıma sokulacak araçlar, beklenmeyen hal ve mücbir sebeplerin varlığı halinde, engelli kişinin araçta bulunması şartıyla başka bir kişi tarafından da kullanılabilir."

13. Aynı Kararın Yasaklama, kısıtlama ve yaptırımlar başlıklı 107 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "malul ve sakat olan bir" ibaresi ile "malul ve sakat" ibaresi "engelli" şeklinde, aynı maddenin altıncı fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(6) 68 inci maddede belirtilen ambulans ve diğer kurtarma araçlarının beyannamenin tescil tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe muafiyetten faydalanmayan kurum ve kuruluşlara gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı, hibesi ve devri yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satışı veya devrinde gümrük vergileri aranmaz.

"(6) 68 inci maddede belirtilen ambulans ve diğer kurtarma araçlarının, beyannamenin tescil tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe muafiyetten faydalanan başka bir kurum ve kuruluşa; on yıl geçmedikçe muafiyetten faydalanmayan kurum ve kuruluşlara gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı, hibesi veya devri yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satışı veya devrinde gümrük vergileri aranmaz."


14. Aynı Kararın Çift uyruklu kişiler başlıklı 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

MADDE 110- (1) 46 ncı maddede belirtilen eşyayı muafen serbest dolaşıma sokan kişiler hariç olmak üzere, bu Kısım hükümlerinin uygulanmasında kişilerin çift uyruklu olup olmadığı dikkate alınmaz.

"MADDE 110- (1) Kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını muafen serbest dolaşıma sokan 46 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yer alan kişiler hariç olmak üzere, bu Kısım hükümlerinin uygulanmasında kişilerin çift uyruklu olup olmadığı dikkate alınmaz."


15. Aynı Kararın Diğer mevzuat başlıklı 112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(1) Bu Kısım hükümlerinin uygulanmasında diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınmaz.

"MADDE 112- (1) 97 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında serbest dolaşıma sokulan hava taşıtları hariç olmak üzere, bu Kısım hükümlerinin uygulanmasında diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınmaz.

(2) Miktar itibarıyla Ek-9'daki listede belirtilen sınırların üzerinde olan ve Kanunun 235 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca müeyyide uygulanan eşya birinci fıkra hükmüne tabidir."


16. Aynı Kararın Dolaylı temsil yetkisi verilmesine ilişkin koşullar başlıklı 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

c) (b) bendinde belirtilen miktarı ve değeri geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın,

"c) Değeri 1500 Avro'ya kadar olan ve diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere (b) bendinde belirtilen miktarı geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın,"


17. Aynı Kararın İşlemlerin ücretlendirilmesi başlıklı 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(1) 126 ncı madde uyarınca yetkilendirilen posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler, Müsteşarlıkça kolaylaştırılan gümrük beyanı kapsamında takip edip sonuçlandırdıkları gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında ilave ücret alamaz.

"MADDE 127- (1) 126 ncı madde uyarınca yetkilendirilen posta idaresi veya hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler, Bakanlıkça kolaylaştırılan gümrük beyanı kapsamında takip edip sonuçlandırdıkları gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında;

a) Gümrük müşavirliği, ordino, terminal vb. isimler altında ilave ücret alamaz.

b) 126 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri kapsamı eşyaya ilişkin işlemler için hiçbir surette; (b) ve (c) bentleri kapsamı eşyaya ilişkin işlemler için gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti alamaz."


18. Aynı Kararın Sorumluluk ve yetkinin iptali başlıklı 128 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(4) 126 ncı madde uyarınca yetkilendirilen posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin, bu Kısımda yer alan hükümlere aykırı davrandıklarının tespiti halinde, gerçekleştirilen gümrük işleminde kusurlu sayıldığı yazılı olarak bildirilir. Bu hususun bir takvim yılı içerisinde tekerrür etmesi halinde üç ay süreyle dolaylı temsil yetkisini kullanmaktan alıkonulur.

"(4) 126 ncı madde uyarınca yetkilendirilen posta idaresi veya hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin, bu Kısımda yer alan hükümlere aykırı davrandıklarının tespiti halinde, fiilin daha ağır bir cezai yaptırımı gerektirmemesi durumunda usulsüzlüğe konu her bir gönderi için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır."

Yapılan değişiklikler yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2013/5371 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.