GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2013/7

KONU: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

15 Mayıs 2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Söz konusu Yönetmelikle yapılan düzenlemeler, eski ve yeni halleri ile karşılaştırmalı tablolar eşliğinde bu sirkülerin devamında yer almaktadır. Yapılan düzenlemelerden öne çıkan en önemli hususlardan biri ise, Gümrük Yönetmeliği’nin Antrepolardaki eşyanın başkasına devri başlıklı 333 üncü maddesinin değiştirilerek, antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın başkasına devredilmesi halinde değişiklik öncesi devreden ve devralanın isteklerinin, ilgili gümrük idaresine yazılı olarak bildirilmesi yükümlülüğüne ilave olarak devir sözleşmesi ile taahhütname yapma zorunluluğu getirilmiştir. Böylelikle daha önceki düzenleme uyarınca yapılan bildirim yükümlülüğünün Damga Vergisi gerektirmeyeceği savunulabilecekken şimdi devir sözleşmesi ve taahhütname yükümlülüğünün getirilmiş olması karşısında bu işlemlerin Damga Vergisine tabi olmadığını söylemek mümkün olmayacaktır.

1. 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin Bilgilerin gizliliği başlıklı 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Sonuçlarından ülke ve/veya Bakanlık politikalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarda yararlanılmak üzere, yüksek öğretim kurumları veya kuruluş amacı araştırma ve geliştirme olan kurumlar ve bunlara bağlı araştırmacılarla bilimsel amaçlı araştırmalarda işbirliği yapılabilir. Bu kapsamda konu, amaç, tarafların yükümlülükleri ve süresi gibi hususların yer alacağı bir protokol kapsamında veri kullanımı gerçekleştirilir. Veri kullanımında uluslararası istatistiksel yöntemlere uygun veri gizleme işlemi yapılır. Bakanlıkça derlenen ve saklanan bireysel verilerin tanınmasına yol açacak bölümleri gizlendikten sonra kullandırılır. İhtiyaç olması halinde mikro verilerde yeni gizleme teknikleri de uygulanabilir. Verilerin yetkisi olmayan kişi, kurum veya kuruluşların eline geçmemesi için taraflarca gerekli olan tedbirler alınır. Bu kapsamda yapılan araştırma sonuçları, Bakanlık tarafından kontrol edilmeden üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin verilmez.

(5) Bu maddede belirtilen yükümlülüğe uymayanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 239 ve 258 inci maddeleri gereğince gerekli işlemler yapılır.”

2. Aynı Yönetmeliğin Gümrük gözetimi ve kontrolü kapsamında işletmelerin yükümlülükleri başlıklı 72/Ş maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (f) ve (ğ) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Muayene ve kontrol edilecek eşyadan alınacak azami bedellere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenebilir.”

3. Aynı Yönetmeliğin Geçici depolanan eşya başlıklı 77 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(4) Transit rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir gümrük idaresinden diğer bir gümrük idaresine transit edilen serbest dolaşımda olmayan eşya varış gümrük idaresine sunulduğunda, eşyanın geçici depolama işlemleri bilgisayar sistemindeki transit beyannamesi bilgileri üzerinden yürütülür."

“(4) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir yerden diğer bir yere transit rejimine tabi tutularak taşınan serbest dolaşımda olmayan eşya, varış gümrük idaresine getirildiğinde ve transit rejimi hükümlerine göre gümrük idaresine sunulduğunda Kanunun 41 ila 50 nci madde hükümleri uygulanır. Bu eşya için varış gümrük idaresine taşınma şekline göre belirlenecek olan Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler, eşyanın varış gümrük idaresine sunulduğu tarihten itibaren başlar ve geçici depolama işlemleri bilgisayar sistemindeki transit beyannamesi bilgileri üzerinden yürütülür.”


4. Aynı Yönetmeliğin Serbest dolaşıma girişte sözlü beyana tabi eşya başlıklı 169 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

"g) Kanunun 167 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında olup yük manifestosu ile getirilen eşya."

5. Aynı Yönetmeliğin İhracatta sözlü beyana tabi eşya başlıklı 170 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

"g) Kanunun 167 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında olup yük manifestosu ile gönderilen eşya."

6. Aynı Yönetmeliğin Diğer kurumlarca yapılacak kontroller başlıklı 181 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi ile onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

d) İlgili kurumlarca yapılan kontrol sonucunda eşyanın insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı olduğunun tespiti halinde, yükümlüsü tarafından derhal yurtdışı edilir. Bu nitelikteki eşya Türkiye Gümrük Bölgesinde imha edilemeyeceği gibi gümrük idarelerine de terk edilemez.

“d) İlgili kurumlarca yapılan kontrol sonucunda eşyanın insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı olduğunun tespiti halinde, yükümlüsü tarafından derhal yurtdışı edilir. Mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, bu nitelikteki eşya Türkiye Gümrük Bölgesinde imha edilemeyeceği gibi gümrük idarelerine de terk edilemez.”

 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

"(10) İthalat ve ihracat kontrollerine konu eşyanın denetim sonuçlarının beyannameye eklenmesi gerekmekle birlikte, eşyanın tesliminden veya beyannamenin kapatılmasından sonra beyannameye eklenmediğinin anlaşılması durumunda,  ilgili kurumlar bilgilendirilir. Ancak, yapılan beyanın aksine, muayene sonucunun eşyanın ilgili kurumun ithalat veya ihracat kontrolünü gerekli kılması durumunda, gerekli kontrollerin yapılmasını teminen, yükümlü ilgili kuruma yönlendirilir.

“(10) İthalat ve ihracat kontrollerine konu eşya ile ilgili olarak;

a) İthalat ve ihracat kontrollerine konu eşyanın denetim sonuçlarını gösteren ve 114 üncü madde uyarınca belirlenen belgelerin veya referans numaralarının beyannameye kaydedilmesi zorunludur.

b) Muayene veya kontrol sonucunun, yapılan beyanın aksine eşyanın ilgili kurumun ithalat veya ihracat kontrolünü gerekli kılması durumunda, gerekli kontrollerin yapılmasını teminen yükümlü ilgili kuruma yönlendirilir.

c) Denetime ilişkin belgenin veya referans numarasının beyannamede yer almadığının beyannamenin kapatılmasından veya eşyanın tesliminden sonra yapılan kontroller neticesinde anlaşılması durumunda ilgili kurum bilgilendirilir.

ç) Yapılan yönlendirme veya bilgilendirme neticesinde; ilgili kurumca gerçekleştirilen denetimin olumsuz sonuçlandığının bildirilmesi veya ithali ve ihracı lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olan eşyanın denetlendiğine dair belge veya referans numarası alınmadığı halde alınmış gibi gösterilmesi halinde Kanunun 235 inci maddesi hükümleri uygulanır.”

7. Aynı Yönetmeliğe Belirgin bir şekilde farklı cinste eşya başlıklı 278 inci madde eklenmiştir.

Belirgin bir şekilde farklı cinste eşya

MADDE 278 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın giriş gümrük idaresinde yapılan kontrolü neticesinde, beyan edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabilen ve gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından farklılık oluşturan eşya, belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olarak kabul edilir. Kanunun 235 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari para cezasının uygulanmasını müteakip eşyanın sevkine izin verilir.

8. Aynı Yönetmeliğin Gümrük Antrepo Rejimi İçin Tanımlar başlıklı 328 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Kanunun 236 ncı maddesinin beşinci fıkrasının uygulanması bakımından, gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın kontrolü neticesinde beyan edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabilen ve gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından farklılık oluşturan eşya, belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olarak kabul edilir."

9. Aynı Yönetmeliğin İzinle antrepoya konulabilecek eşya başlıklı 331 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Müsteşarlığın" ibaresi "gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerinin" şeklinde değiştirilmiştir.

10. Aynı Yönetmeliğin Antrepolardaki eşyanın başkasına devri başlıklı 333 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Bunun için devreden ve devralanın isteklerinin, ilgili gümrük idaresine yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Bu devir isteğinin idarece kabulü, eşyaya ait gümrük vergileri ile para cezalarının devralan tarafından üstlenilmesine bağlıdır. Yazılı bildirim şartının aranmayacağı haller Müsteşarlıkça belirlenir. Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez.(Bu fıkranın son cümlesi, 12.6.2012 R.G. tarihli Yönetmelik ile eklenmiştir.)

“(1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Bunun için devreden ve devralan tarafından ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı dilekçe, taraflar arası devir sözleşmesi ve eşyaya ait gümrük vergileri ile para cezalarının devralan tarafından üstlenileceğine dair taahhütnamenin verilmesi gerekir. Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez.

(2) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici herhangi bir durumun varlığı halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan devir işlemi yapılamaz.

(2) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir kararı gibi hukuki bir engelin varlığı halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan taraflar arasındaki devir sözleşmesine göre işlem yapılamaz.

(3) Devir isteğinin uygun görülmesi halinde, antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılarak devir işlemi tamamlanır. Bu durumda, eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer.

(3) Devralan tarafından yeni bir antrepo beyannamesi verilerek ve antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılarak devir işlemi tamamlanır. Bu durumda, eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer.”

11. Aynı Yönetmeliğin Elleçleme işlemleri için başvuru başlıklı 335 inci maddesinin yedinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “bunun İthalat Rejim Kararı eki listelerdeki ‘Diğer Ülkeler’ sütunundaki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılır.” ibaresi “gümrük vergisi tahsilatı yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

12. Aynı Yönetmeliğin Kap içinde gelen sıvılar ve diğer maddeler 347 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Gümrük gözetimine engel olmamak koşuluyla ve eşya cinsi de göz önünde bulundurularak, farklı beyanname muhteviyatı eşyanın bir arada istiflenmek suretiyle depolanmasına gümrük idaresince izin verilebilir.”

13. Aynı Yönetmeliğin Serbest bölgelerden Avrupa Birliğine eşya gönderilmesi başlıklı 432 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan “bunun İthalat Rejim Kararı eki listelerdeki ‘Diğer Ülkeler’ sütunundaki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılır.” ibaresi “gümrük vergisi tahsilatı yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

14. Aynı Yönetmeliğin Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defteri ve gümrük vergilerinin tebliği başlıklı 489 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“Gümrük Vergileri Tahakkukunu İzleme Defteri ve gümrük vergilerinin tebliği”

“(2) Kanunun 197 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca gümrük vergileri tahakkukundan hemen sonra yükümlüsüne sistem üzerinde, sistem üzerinde tebliğin yapılamadığı hallerde ise ilgili belge üzerinde tebliğ edilir.”

15. Aynı Yönetmeliğin Ek tahakkuk kararlarının verilmesi, tebliği ve kayda geçirilmesi başlıklı 490 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

Ek tahakkuk kararlarının verilmesi, tebliği ve kayda geçirilmesi

Gümrük vergilerinin ek tahakkuku ile gümrük vergilerine ilişkin ceza kararlarının verilmesi, tebliği ve kayda geçirilmesi

MADDE 490 – (1) Kanunun 197 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca istenen gümrük vergileri yükümlüsüne tebliğ edilir ve aynı anda Ek Tahakkuk ve Kesinleşmiş Gümrük Vergi Borcu Takip Programına girilir.

MADDE 490 – (1) Beyannamede düzeltme yapılmasını gerektirir nitelikteki tespitler sistem üzerinde düzenlenen müzekkere ile idare amirine sunulur. İdare amirinin olurunu müteakip yeni vergi tahakkuku ve olması halinde buna ilişkin cezalar yükümlüsüne tebliğ edilir.

(2) Bu kapsamda istenen gümrük vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, anti damping vergisi ve diğer vergi ile ek mali yükümlülükler itibariyle ayrı ayrı Ek Tahakkuk ve Kesinleşmiş Gümrük Vergi Borcu Takip Programına kaydedilir ve kesinleşip kesinleşmediği izlenerek durumları bu programdan takip edilir."

(2) Kanunun 197 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca istenen gümrük vergileri ve gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezaları yükümlüsüne tek bir karar ile tebliğ edilir ve aynı anda ilgili programa kaydedilir.

 

(3) Konusu ve yükümlüsü ile gümrük idaresinin aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla; birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin gümrük vergileri ve para cezalarına tek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenebilir.

 

(4) Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarının zamanaşımı, bu idari para cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabidir.”


16. Aynı Yönetmeliğin Geri verme veya kaldırma başvurusu başlıklı 502 nci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

Söz konusu süre, vergilerin yükümlüye beyanname veya beyanname yerine geçen belge üzerinde tebliğ edildiği tarihte başlar.

“Söz konusu süre, gümrük vergilerinin yükümlüye tebliğ edildiği tarihte başlar.”


17. Aynı Yönetmeliğin İzin başlıklı 513 üncü maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

“(8) Ön izinle açılacak geçici depolama yerlerinde, geçici depolama yeri işleticisinin aynı gümrük müdürlüğü denetiminde kapalı alanı bulunan geçici depolama yerinin bulunması ve buranın ihtiyacı karşılaması halinde, yedinci fıkrada yer alan kapalı alan şartı aranmaz.”

18. Aynı Yönetmeliğin Geçici depolama yeri işletmelerinin gümrüğe karşı sorumlulukları başlıklı 514 üncü maddesinde yer alan “Kanunun 235 ve 236 ncı maddelerindeki cezalarının” ibaresi “Kanunun 236 ncı maddesindeki cezaların” şeklinde değiştirilmiştir.

19. Aynı Yönetmeliğin İndirimli ve toplu götürü teminat için başvuru sırasında aranacak şartlar başlıklı 529 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

a) Bir önceki takvim yılı ve başvuru yılı içinde, gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle Kanunun 235 inci maddesi uyarınca bir defadan fazla sayıda ceza uygulanmamış olması

“a) Bir önceki takvim yılı ve başvuru yılı içinde, gümrük işlemlerine başlanmadan veya bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan gümrük antrepoları veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerden kısmen veya tamamen eşya çıkarılması veya buralardaki eşyanın değiştirilmesi nedeniyle Kanunun 236 ncı maddesinin birinci fıkrası ya da gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti nedeniyle haklarında Kanunun 236 ncı maddesinin beşinci fıkrası uyarınca toplamda bir defadan fazla sayıda ceza uygulanmamış olması,

b) Gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle haklarında takvim yılı itibariyle işlem gören antrepo beyannamesi toplam sayısının %1'ini aşan ve aynı zamanda beşten fazla sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Kanunun 236 ncı maddeleri uyarınca ceza uygulanmamış olması

b) Bir önceki takvim yılı ve başvuru yılı içinde, gümrük antrepoları veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan olduğunun anlaşılması nedeniyle haklarında Kanunun 236 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, her bir yıl için, işlem gören antrepo beyannamesi sayısının %1'ini aşan ve aynı zamanda beşten fazla sayıda ceza uygulanmamış olması,”


20. Aynı Yönetmeliğin Yıllık sayımlar başlıklı 538 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

Ayrıca, Kanunun 236 ncı maddesi uyarınca bu vergilerin üç katı para cezası alınır

“Ayrıca, Kanunun 236 ncı maddesi uyarınca bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası alınır.”

21. Aynı Yönetmeliğin Akaryakıt antrepoları ve buralara konulacak eşya başlıklı 541 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) depolandığı antrepolar, akaryakıt antreposu olarak kabul edilir.”

22. Aynı Yönetmeliğin Gümrük müşavirinin yükümlülükleri başlıklı 563 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

Stajyerlik ve gümrük müşavir yardımcılığı için gerekli üç yıllık sürelerin hesaplanmasında sigortalı olarak işe başlama tarihi ve sigortalı olarak çalışılan süre dikkate alınır.

“Stajyerlik ve gümrük müşavir yardımcılığı için gerekli bir ve iki yıllık sürelerin hesaplanmasında sigortalı olarak işe başlama tarihi ve sigortalı olarak çalışılan süre dikkate alınır.”


23. Aynı Yönetmeliğin Ceza koyan çeşitli kanunlara göre takibat yapılması başlıklı 579 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

"(2) Soruşturma veya kovuşturma sonucunda Kanunda tayin edilen cezalardan daha ağır bir para cezasına karar verildiği ve bu karar kesinleştiği takdirde hükmolunan paranın tahsili şartıyla Kanuna göre verilmiş olan ceza kaldırılır ve alınmış olan para geri verilir."

“(2) Soruşturma veya kovuşturma sonucunda Kanunda tayin edilen cezalardan daha ağır bir para cezasına karar verildiği veya fiilin suç teşkil ettiğine ve suçtan dolayı yaptırım uygulanmasına karar verildiği takdirde, kararın kesinleşmesi ve hükmolunan paranın tahsili şartıyla Kanuna göre verilmiş olan ceza kaldırılır ve alınmış olan para geri verilir.”

24. Aynı Yönetmeliğin Ceza kararlarının verilmesi, tebliği ve kayda geçirilmesi başlıklı 580 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Düzenleme:

Yeni düzenleme:

MADDE 580 – (1) Kanunun 234 ila 241 inci maddelerine göre hükmedilecek para cezalarına, gümrük işleminin yapıldığı gümrük idare amirleri veya yardımcıları tarafından gerekçesi de belirtilmek suretiyle karar verilir.

“MADDE 580 – (1) Para cezalarına, gümrük işleminin yapıldığı gümrük idare amirleri veya yardımcıları tarafından gerekçesi de belirtilmek suretiyle karar verilir ve düzenlenen karar yükümlüsüne tebliğ edilir. İlgili memurlarca yapılacak ceza teklifleri, idare amirlerince uygun görülmediği takdirde gerekçesi gösterilmek suretiyle aynı şekilde karara bağlanır.

(2) Kanununun 234 üncü maddesinde belirtildiği üzere beyana göre meydana çıkarılan farklardan ötürü ceza alınması gereken hallerde bu husus ilgili memur tarafından idare amirine bildirilir. Teftiş veya kontrol sırasında ortaya çıkarılan farklar ise, ayrı bir yazı ile ceza kararını verecek idare amirine bildirilir.

(2) Kararlar tarih sırasına göre numara verilerek elektronik ortamda kayda alınır.

(3) Ceza kararları, olay açıklanmak suretiyle gerekçeli bir şekilde üç nüsha halinde yazılır. Bir nüshası yazı ile yükümlüye tebliğ olunur. Diğer iki nüshadan biri beyannameye eklenir, diğeri sıra numarası altında bir klasör içinde saklanır.

(3) Konusu ve yükümlüsü ile gümrük idaresinin aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla; birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin para cezalarına tek ceza kararı düzenlenebilir. Bu kararlarda, ilgili işlem veya beyanname tarih ve sayıları, cezanın nev’i ve alacak miktarı ayrı ayrı belirtilir.

(4) İlgili memurlarca yapılacak ceza teklifleri, idare amirlerince uygun görülmediği takdirde gerekçesi gösterilmek suretiyle aynı şekilde karara bağlanır.

(4) Ceza kararlarının Türkiye’de yerleşik olmayan kişiler adına düzenlenmesi halinde, pasaport numarası, taşıt plakası, firma unvanı ve adresi gibi ceza kararının takibini kolaylaştırmak üzere gerekli bütün bilgilere ceza kararlarında yer verilir.

(5) Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 51 inci ve Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak verilecek cezaların ayrı ayrı karara bağlanması gerekir.

(5) Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin kararlar, gümrük işleminin yapıldığı gümrük idare amirleri veya yardımcıları tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle verilir ve düzenlenen karar yükümlüsüne tebliğ edilir. Mülkiyeti kamuya geçirilen eşyanın cinsi, miktarı ve olaya ilişkin ayrıntılar kararda detaylı olarak belirtilir.”

(6) Kararlar tarih sırasına göre numara verilerek elektronik ortamda kayda alınır. Ceza Kararları ve Kesinleşmiş Ceza Borcu Takip Programı bulunan idarelerde ayrıca defter tutulmaz. Kararların kesinleşip kesinleşmediği izlenerek bu durumları anılan deftere kaydolunur.

 

25. Aynı Yönetmeliğin Özet beyan hükümlerinin ihlali 583 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış; beşinci fıkrasında yer alan “eksikliğin tamamı üzerinden İthalat Rejim Kararı eki listelerde yer alan gümrük vergisi oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanır.” ibaresi “eksikliğin tamamı dikkate alınmak suretiyle hesaplanır.” şeklinde değiştirilmiştir.

26. Aynı Yönetmeliğin 11, 55, 56 ve 82 no.lu eklerinde değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.