GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2013/6

KONU: 6455 sayılı Kanunla 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Yapılan Değişiklikler.

6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 11 Nisan 2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş; bu Kanun ile vergi uygulamaları, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılan değişiklikler 09 Nisan 2013 tarihli ve 55 numaralı sirkülerimize konu edilmişti.

Bu sirkülerimizde ise aynı Kanunla, 4458 Sayılı Gümrük Kanununda yapılan belli başlı değişikliklere yer verilmektedir.

Buna göre anılan Kanunla:

1. Yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan hava yolu şirketlerinin bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen hava taşıtları, motorları ve bunların aksam ve parçaları için vergi muafiyeti getirilmiştir. Bu muafiyet 01.07.2010 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

2. Gümrüklü alanlarda tutulan eşyanın tasfiyesi kolaylaştırılmıştır.

3. Gümrük vergilerinin, “beyanname veya beyanname yerine geçen belge” üzerinde yükümlüye tebliğ edilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu belgeler üzerinde olmayan (örneğin yazı ile yapılan) tebliğ de geçerli olacaktır.

4. Konusu ve yükümlüsünün aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla; birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin gümrük vergileri ve para cezalarına tek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenebilecektir. Bu şekilde aynı konu ile ilgili olarak her beyanname için ayrı itiraz ve dava süreci yürütülmesine gerek olmayacaktır.

5. Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarının zamanaşımı, bu idari para cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabi olacaktır. Bir başka deyişle, ceza gümrük vergileri alacağına bağlı ise zamanaşımı vergi istenmesinde olduğu gibi 3 yıl olacaktır. Daha önce vergi üç yıl için istenebilse de ceza zamanaşımı 8 yıl şeklindeydi.

6. Gümrük Kanununun ceza öngören 234 üncü maddesinde yer alan “gümrük vergileri” ifadesi yerine “ithalat vergileri” ifadesi getirilmiştir.

7. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundaki “kabahat” fiilleri 4458 sayılı Kanuna aktarılmıştır. Bu şekilde Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda “kabahat” fiili kalmamıştır. Ancak bu fiiller hemen hemen aynı yaptırımlarla Gümrük kanununa aktarılmıştır. Gümrük Kanunu uygulamasında “kast” unsuru aranmayacağı için bu yaptırımların daha kolay uygulanma imkanı doğmuştur.

8. Gümrük Kanunundaki ceza fillerinin bir bölümü yeniden düzenlenmiştir.

9. Yeni kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda da değişiklik yapılmıştır. Akaryakıt ürünleriyle ilgili yaptırımlar bakımından önemli sayılabilecek değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

6455 sayılı Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.