GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2013/5

KONU: 2013/1 ila 2013/19 Sayılı İthalat Tebliğleri Yayımlandı.


31.12.2012 tarihli ve 28514 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete'de 2013/1 ila 2013/19 sayılı İthalat Tebliğleri yayımlandı.

Söz konusu tebliğler hakkında kısa açıklamalar sirküler devamında yer almaktadır.

1. Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/1)

Buna göre, ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar.

Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kati ithali yapılabilir.

2. Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/2)

Buna göre, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşya, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilecektir.

Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığından izin alan firmalar da bu Tebliğde belirtilen eşyayı ithal edebilecektir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

93.01

Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç)

9305.10.00.00.00

Revolverler ve tabancalara ait olanlar (şarjörler hariç)

9305.91.00.00.00

93.01 Pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar

9306.30.10.10.00

93.01 Pozisyonundaki hafif makinalı tabancalara ait olanlar

9306.30.10.90.00

Diğerleri

9306.30.30.00.00

Harp silahlarına ait olanlar

9306.90.10.00.00

Harp silahlarına ait olanlar

3. Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/3)

Buna göre, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenecektir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

2612.10.10.00.00

İçinde ağırlık itibariyle % 5’ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları

2612.20.10.00.00

Monozit; içinde ağırlık itibariyle % 20’den fazla toryum bulunan urano-torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri

28.44

Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir kimyasal elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar

2845.10.00.00.00

Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM)

2845.90.10.00.11

Dötere organik bileşikler

2845.90.10.00.19

Diğerleri

7806.00.10.00.00

Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar

84.01

Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar

8606.91.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

8609.00.10.00.00

Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler

8704.21.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

8704.22.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

8704.23.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

8704.31.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar


 

8704.32.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

8709.11.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

8709.19.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

8716.39.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

9022.21.00.00.00

Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için

9022.29.00.00.00

Diğer amaçlarla kullanılanlar

4. Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/4)

Buna göre, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Şeker Kurumunun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenecektir.

G.T.İ.P

Madde İsmi

2924.29.98.00.32

2924.29.98.00.34

Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)

Neotam

2925.11.00.10.00

Sakkarin

2925.11.00.20.11

Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin)

2925.11.00.20.19

Sakkarinin diğer tuzları

2929.90.00.00.13

Sodyum siklamad

2929.90.00.00.14

Kalsiyum siklamad

2929.90.00.00.17

Siklamik asit

2932.19.00.00.11

Sukraloz

2934.99.90.90.14

Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)one-2,2-dioksit potasyum tuzu)

2934.99.90.90.21

Aspartam asesülfam tuzu

2938.90.90.90.14

2938.90.90.90.15

Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)

Steviol glikozitler

3504.00.90.00.11

Thaumatine

3824.90.97.90.61

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları

5. Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/5)

Buna göre, aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P) ve tanımları belirtilen eşya (kadastral haritalar hariç) ile içeriğinde harita bilgisi bulunan diğer her türlü eşyanın (kitap, dergi, yapboz, deniz topu, pano, tepsi, tişört vb.) gümrük beyannamelerinin tescilinde;

a) Deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığının (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı),

b) Diğer haritalar için ise Milli Savunma Bakanlığının (Harita Genel Komutanlığı)

uygunluk belgesi gümrük idarelerince aranacak ve bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenecektir.

G.T.P.

Eşyanın tanımı

49.05

Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil)

85.23

Yalnız manyetik, optik olarak her türlü ortamlarda (disk, teyp, floppy disk, CD, DVD gibi) muhafaza edilen her cins ve ölçekte sayısal harita ve harita bilgilerini (atlaslar, duvar haritaları, elektronik seyir haritaları, topografya planları ve küreler dahil) içerenler.

6. İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/6)

Buna göre, aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü) onaylanacak garanti belgesi gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenecektir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

8403.10

Yalnız kat kaloriferi (kombi cihazları)

8414.51.00.20.00 )

8414.59.20.20.00 )

8414.59.40.20.00 )

8414.59.80.20.13 )

8414.59.80.20.14 )

8414.60.00.10.00 )

Evlerde kullanılanlar

8414.80.80.20.00

Yalnız evlerde kullanılan ve aspiratörü olan filtreli davlumbazlar

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (8415.81.00.10.00; 8415.82.00.10.00; 8415.83.00.10.00; 8415.90.00.10.00; 8415.90.00.90.19 hariç)

8418.10 )

8418.21 )

8418.29 )

Yalnız ev tipi soğutucular

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

8419.19.00.00.11

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

8421.12

Çamaşır kurutma makinaları

8421.21.00.00.00

Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar

8422.11.00.00.00

Evlerde kullanılanlar

8424.10.00.00.00

Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

84.27

Forkliftler

8450.11 )

8450.12.00.00.00 )

8450.19 )

Yalnız evlerde kullanılan çamaşır makinaları

8451.21.00.00.11

Evlerde kullanılanlar

8452.10

Ev tipi dikiş makinaları

84.71

Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar (8471.80.00.00.00; 8471.90.00.00.00 hariç)

85.08

Vakumlu eIektrik süpürgeleri (8508.70.00.00.00 hariç)

8509.40

Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri

8509.80

Yalnız mutfak artıklarını öğüterek yok eden makinalar

8510.10.00.00.00

Traş makinaIarı

8510.20.00.00.11

Saç kesme makinaları

8510.30.00.00.00

Epilasyon cihazları

8512.30.10.00.00

Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmları

8516.31

Saç kurutucular

8516.40

Elektrikli ütüler

8516.50.00.00.00

Mikro dalgalı fırınlar

8516.60.10.00.00

Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)

8516.60.70.00.00

Izgaralar ve kızartma cihazları

8516.60.80.00.00

Gömme fırınlar

8516.60.90.00.11

Tost makinaları

8516.71.00.00.00

Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar

8516.72.00.00.00

Ekmek kızartma makinaları

8516.79.20.00.00

Fritözler

85.17

Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda (yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil), (84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya verici cihazlar hariç) (8517.70 hariç)

8518.40

ElektrikIi ses frekans yükseIteçIeri (amplifikatörIer)

8518.50.00.00.00

Takım halindeki ses yükselteçleri

85.21

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)

8525.80.19.00.11

Yalnız görüntü veren televizyon kameraları

8525.80.19.00.12

Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları

8525.80.30.00.00

Dijital kameralar

8525.80.91.00.00

Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilenler

8525.80.99.00.00

Diğerleri

8526.91.80.00.11

İstikamet bulucular

85.27

Radyo yayınlarını alıcı cihazlar (aynı kabin içinde ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın)

85.28

Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)

8531.10

Hırsızlığa veya yangına karşı alarmlar ve benzeri cihazlar

8701.10.00.00.00

Motokültörler

8701.90

Diğerleri (8701.90.50.00.00, 8701.90.90.00.11 hariç)

8702.10.11.12.00

Midibüs

8702.10.11.13.00

Minibüs

8702.10.91.12.00

Midibüs

8702.10.91.13.00

Minibüs

8702.90.11.12.00

Midibüs

8702.90.11.13.00

Minibüs

8702.90.31.12.00

Midibüs

8702.90.31.13.00

Minibüs

8702.90.90.00.00

Diğer motorlarla mücehhez olanlar

8703.10.18.00.00

Diğerleri

8703.21.10.10.00

Binek otomobilleri

8703.21.10.90.19

Diğerleri

8703.22.10.10.00

Binek otomobilleri

8703.22.10.90.12

Motorlu karavanlar

8703.22.10.90.19

Diğerleri

8703.23.11.00.00

Motorlu karavanlar

8703.23.19.11.00

Silindir hacmi 1500 cm3’ü geçen fakat 1600 cm3’ü geçmeyenler

8703.23.19.12.00

Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler

8703.23.19.13.00

Silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler

8703.23.19.90.19

Diğerleri

8703.24.10.10.00

Binek otomobilleri

8703.24.10.90.19

Diğerleri

8703.31.10.10.00

Binek otomobilleri

8703.31.10.90.19

Diğerleri

8703.32.11.00.00

Motorlu karavanlar

8703.32.19.11.00

Silindir hacmi 1500 cm3’ü geçen fakat 1600 cm3’ü geçmeyenler

8703.32.19.12.00

Silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler

8703.32.19.13.00

Silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler

8703.32.19.90.19

Diğerleri

8703.33.11.00.00

Motorlu karavanlar

8703.33.19.10.11

Silindir hacmi 2500 cm3’ü geçen fakat 3000 cm3’ü geçmeyenler

8703.33.19.10.12

Silindir hacmi 3000 cm3’ü geçenler

8703.33.19.90.19

Diğerleri

8703.90.10.00.00

Elektrik motorlu taşıtlar

8703.90.90.00.00

Diğerleri

8704.21.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

8704.21.31.00.00

Yeni olanlar

8704.21.91.00.00

Yeni olanlar

8704.31.10.00.00

Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar

8704.31.31.00.00

Yeni olanlar

8704.31.91.00.00

Yeni olanlar

8704.90.00.00.00

Diğerleri

87.11

Motosikletler (mopedlerdahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler

8712.00

Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekli dağıtım amaçlı bisikletler dahil)

87.13

Engelliler için taşıyıcılar (motoru veya hareket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın)

8715.00.10.00.00

Bebek arabaları

90.06

Fotoğraf makinaları(sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları (85.39 pozisyonundaki deşarj lambaları hariç) (9006.91.00.10.00; 9006.91.00.90.00; 9006.99 hariç)

9018.90.10.00.11

Elektronik tansiyon aleti

9018.90.10.00.12

Mekanik tansiyon aleti

9018.90.10.00.13

Kan basıncını ölçmeye mahsus diğer alet ve cihazlar

9019.10.10.00.11

Cihazlar

9019.10.90.00.13

Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri

9021.40.00.00.00

Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar (aksam, parça ve aksesuar hariç)

9506.91.10.00.00

Güç ayarlama mekanizmalı egzersiz aletleri (aksam, parça ve aksesuar hariç)

7. Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/7)

Buna göre, aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P) ve tanımları belirtilen, Gümrüğün denetimi altındaki yerlere getirilen araçların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan kontrollerine istinaden düzenlenen uygunluk yazısı gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenecektir.

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

8701.20

Yarı römorkler için çekiciler

8701.90

Diğerleri (8701.90.90.00.11; 8701.90.90.00.19 hariç)

87.02

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)

87.04

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)

87.11

Motosikletler (mopedlerdahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın), sepetler

87.16

Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları (8716.20.00.00.00; 8716.80, 8716.90 hariç)

8. Sivil Hava Taşıtları ve Bunlarda Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/8)

Buna göre, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyanın ithalinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenecektir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

8407.10.00.10.11

Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar

8407.10.00.10.12

Silindir hacmi 250 cm3’den fazla olanlar

8408.90.41.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.43.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.45.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.47.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.61.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.65.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.67.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.81.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.85.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8408.90.89.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.11.00.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.12.10.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.12.30.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.12.80.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.21.00.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.22.20.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.22.80.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.81.00.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.82.20.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.82.60.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8411.82.80.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8412.10.00.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

8801.00.10.00.00

Balonlar ve hava gemileri; planörler ve delta kanatlı planörler

8801.00.90.00.00

Diğerleri

8802.11.00.00.00

Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg’yi geçmeyenler

8802.12.00.00.00

Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg’yi geçenler

8802.20.00.10.00

Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan

özel yapıdaki uçaklar

8802.20.00.20.00

Yolcu taşımaya mahsus olanlar

8802.20.00.90.00

Diğerleri

8802.30.00.10.00

Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan

özel yapıdaki uçaklar

8802.30.00.20.00

Yolcu taşımaya mahsus olanlar

8802.30.00.90.00

Diğerleri

8802.40.00.10.00

Yolcu taşımaya mahsus olanlar

8802.40.00.90.00

Diğerleri

9. Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/9)

Bu Tebliğ EK-1/A, EK-1/B ve EK-2’deki listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonları gösterilen eşyanın kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlarına 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi çerçevesinde verilecek izne ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Tebliğde İthalinde İzin Belgesi Alınmayacak Eşya Listesi, İlgili Kurumlardan Uygunluk Belgesi Alınacak Eşya Listesi ve İthalinde İzin Belgesi Alınacak Eşya Listesi yer almaktadır.

Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
 
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/9)

10.
Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/10)

Buna göre, 4802.55.15.99.11, 4802.55.25.99.11, 4802.55.30.99.11, 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların (yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtlar, yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile yalnız çek kağıtları hariç) gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Ekonomi Bakanlığının uygunluk yazısı aranacaktır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenecektir.

11. Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/11)

Buna göre, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımı belirtilen eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde, Emniyet Genel Müdürlüğünün genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranacaktır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenecektir.

Ancak, Milli Savunma Bakanlığı veya bu Bakanlıkça yetki verilen kurum veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ithalatta Emniyet Genel Müdürlüğünün uygunluk yazısı aranmayacaktır.

9305.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (G.T.İ.P) yer alan revolverler ve tabancalara ait olanlardan yalnızca şarjörler, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca bu Tebliğ kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrıca izin alınmaksızın ithal edilebilecektir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

3102.30.90.00.00

Yalnız % 34,5 ve üzeri azot (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat hariç)

3601.00

Silah barutu

3602.00

Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)

3603.00

Fitiller, infilak fitilleri, ağızotları veya infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler; elektrikli infilak ettirici maddeler

36.04

Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri ve diğer pirotekni eşyası

3912.20.11.00.19

Diğerleri

3912.20.19.00.19

Diğerleri

8211.10.00.00.19

Diğerleri

8211.92.00.00.00

Sabit ağızlı diğer bıçaklar (maket bıçakları ve sanayide kullanılanlar hariç)

8211.93.00.00.90

Diğerleri (kapanan budama çakıları dâhil)

9005.10.00.00.00

Çift gözlü dürbünler

9005.80.00.10.00

Tek gözlü dürbünler

9013.10

Silahlar için teleskopik dürbünler; periskoplar; bu fasılda veya XVI ncı bölümdeki makine, alet, cihaz veya tertibatın aksam ve parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar

9013.20.00.00.10

Silahlar için olanlar

93.03

Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)

9304.00.00.00.00

Diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) ( 93.07 pozisyonundakiler hariç)

9305.10.00.00.00

9305.20.00.10.00

9305.20.00.90.00

9305.99.00.10.00

9305.99.00.90.11

9305.99.00.90.19

93.06

Revolverler ve tabancalara ait olanlar (Yalnız şarjörler)

Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar

Diğerleri

Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar

Dipçik taslakları

Diğerleri

Fişekler ve diğer mühimmat ve mermiler ve bunların aksam ve parçaları (saçmalar, fişek barut sıkıştırıcıları dâhil) (9306.30.10.10.00; 9306.30.10.90.00; 9306.30.30.00.00; 9306.90.10.00.00 hariç)

93.07

Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların aksam ve parçaları ve bunların kın ve kılıfları

12. Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/12)

Buna göre, kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye'ye ihracatı için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen nihai kullanım sertifikalarının Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) kayda alınması zorunludur.

İthalatçılar, yukarıda belirtilen sertifikanın kayda alınmasını teminen, ekte bir örneği yer alan başvuru dilekçesiyle, beyan sahibine ait imza sirkülerinin bir örneği ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise ayrıca vekaletname örneği ile müracaat ederler.

13. İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/13)

Buna göre, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyanın (bedelsiz olarak faturalandırılmış 10 kg veya daha az ağırlıktaki numune hariç) gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü) tarafından düzenlenecek kontrol belgesi aranacaktır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenecektir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

2707.10

Benzol (benzen)

2707.20

Toluol (toluen)

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (çözücü nafta)

2707.50.00.00.19

Diğerleri

2707.99.11.00.00

200oC’ye kadar sıcaklıkta, hacim itibariyle %90 veya daha fazla damıtılmış ham hafif yağlar

2707.99.19.00.00

Diğerleri

2710.12.21.00.00

White Spirit

2901.10.00.90.11

Hekzan

2901.10.00.90.12

Heptan

2902.20.00.00.00

Benzen (benzol)

2902.30.00.00.00

Toluen (toluol)

2902.41.00.00.00

o-Ksilen

2902.42.00.00.00

m-Ksilen

2902.43.00.00.00

p-Ksilen

2902.44.00.00.00

Ksilen izomerleri karışımları

32.08

Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar

3506.10.00.90.11

Solvent içerenler

3506.91.00.90.13

Solvent içerenler

3506.99.00.90.11

Solvent içerenler

3814.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

39.01;39.02;39.03;

39.04;39.05;39.06;

39.07;39.08;39.09;

39.10;39.11;39.12

ve 39.13

Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)

40.05

Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)

14. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/14)

Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde EK-1, 2, 3 ve 4’te gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

15. Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/15)

Bu Tebliğ, EK-1’deki listede yer alan ithal eşyanın karşılarında gösterilen mevzuatta bulunan azorenklendiriciler ve azoboyarlar ile etiket ve isimlendirilmelerine ilişkin şartlara uygun olup olmadığının riske dayalı denetim sistemi (RDDS) yoluyla denetlenmesi, toplatılması, düzeltilmesi ve imhasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

EK-1

İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT

FASIL/GTP/GTİP

26/12/2008 tarihli ve 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik

41,42,43,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63, 64’üncü fasıllar

65.05

9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90, 9607.11, 9607.19, 9607.20

3005.90.31, 3005.90.50

3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00, 3204.19.00.00.19, 9619.00.31.00.00, 9619.00.39.00.00

12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (97/37/AT ve 2004/34/AT ile değişik 96/74/AT)

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63’üncü fasıllar

65.05

9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90, 9607.11, 9607.19, 9607.20

3005.90.31, 3005.90.50,

9619.00.31.00.00, 9619.00.39.00.00

9/8/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik (94/11/AT)

64’üncü fasıl

16. Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/16)

Buna göre, aşağıda gümrük tarife pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranacaktır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenecektir.

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

2834.21

Yalnız gübre olarak kullanılan potasyum nitrat

3101.00

Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler

3102.30

Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat ile genel güvenlik ve asayiş yönünden İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan yalnız %34,5 ve üzeri azot (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat hariç)

3102.40

Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları

3102.50

Sodyum nitrat

3102.60

Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları

17. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/17)

Buna göre, 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli ve 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme hükümleri uyarınca, EK-1, EK-2 ve EK-3 sayılı listeler kapsamı kimyasal maddelerin ithalatı Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmektedir.

EK-1 sayılı listede kayıtlı eşyanın ithalatı yasaktır. Ancak, söz konusu listede yer alan eşyanın araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla, EK-A’da belirtilen bu Sözleşmeye taraf ülkelerden yapılacak ithalatı izne tabidir. Buna ilişkin başvurular, ilgili kuruluşlardan alınacak söz konusu amaçları tevsik eden belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) yapılacaktır. İthaline izin verilen eşyanın tekrar üçüncü bir ülkeye ihracatı yapılamayacaktır.

EK-2 sayılı listede kayıtlı eşyanın EK-A’da yer almayan ülkelerden ithalatı yasaktır.

EK-2 sayılı liste kapsamı eşyanın EK-A’da belirtilen ülkelerden yapılacak ithalatı ile EK-3 sayılı liste kapsamı eşyanın ithalatı Ekonomi Bakanlığının iznine tabidir.

Başvurular, EK-B’de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte her bir ithal işlemi için ayrı ayrı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) yapılacaktır.

18. Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/18)

Bu Tebliğin amacı, Türkiye’deki sanayicilerin rekabet kapasitelerinin artırılmasını, modernize olmalarının sağlanmasını ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek, üretim sürecinde ihtiyaç duydukları hammadde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlere düşük gümrük vergisi ile erişimlerini sağlamaktır.

19. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/19)

Bu Tebliğ, İthalat Rejimi Kararında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususları açıklamak amacı ile yayımlanmıştır.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.