GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2012/50

KONU: Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

1 Eylül 2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.

Mezkur Yönetmelikle yapılan düzenlemeler aşağıdaki şekilde gösterilebilir.

1. 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin Uzlaşmanın kapsamı başlıklı 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Ertelenmiş kontrol,”

2. Aynı Yönetmeliğin Uzlaşmaya konu olabilecek alacaklar başlıklı 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “tahsilinin” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni düzenleme: … (3) Şartlı muafiyet rejimlerine ilişkin hükümlerin ihlali sonucunda doğan alacağın .... yükümlüye tebliğinden itibaren 15 gün içinde, alacağa konu para cezaları uzlaşmaya konu edilebilir.

3. Aynı Yönetmeliğin Uzlaşmaya konu olamayacak alacaklar 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(5) Dördüncü fıkranın uygulanmasında, uzlaşma komisyonlarının sekreterya hizmetlerini yürüten birimlerince, Gümrük Yönetmeliğinin 579 uncu maddesi dikkate alınarak, uzlaşmaya konu alacağın 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen fiillerle ilişkisinin olup olmadığı araştırılır. Bu araştırma sırasında;

a) Adli süreç başlamamış olmakla birlikte 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında takibatta bulunulması talebiyle fezleke veya rapor düzenlenmiş ya da adli makamlara bildirimde bulunulmuş olması,

b) Adli mercilerce soruşturma ya da kovuşturma yapılıyor olması,

c) İlgili Cumhuriyet Savcılığı veya Mahkeme tarafından ceza verilmiş olması,

hallerinden birinin varlığının tespit edilmesi durumunda ilişki olduğu sonucuna varılır.

(6) İlişki olup olmadığı hususu, uzlaşma sürecinin her aşamasında değerlendirilir. Aksi bir tespit olması durumunda, uzlaşma yapılmaz.”

4. Aynı Yönetmeliğin Uzlaşma komisyonlarının teşkili başlıklı 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(7) Uzlaşma Komisyonları, 10.000 TL’den az olan uzlaşma talepleri için toplanamaz. Birden fazla yükümlünün başvurusunun 10.000 TL’yi aşması halinde, bu talepler tek bir Uzlaşma Komisyonu tarafından sonuçlandırılabilir.”

5. Aynı Yönetmeliğin Uzlaşma komisyonlarının yetkisi başlıklı 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan fıkra:

"(6) Birinci fıkrada belirlenen rakamlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır."

6. Aynı Yönetmeliğin Başvuru süresi başlıklı 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(2) Gümrük vergileri ve cezalarının tebliğ tarihlerinin farklı olması halinde, uzlaşma başvurusunda, gümrük vergileri veya cezalara ilişkin en son tebliğ tarihi esas alınır.”

7. Aynı Yönetmeliğin Uzlaşma talebinde bulunabilecek kişiler başlıklı 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

MADDE 12 - (1) Yükümlünün kendisi veya Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temsilcisi, küçükler ve kısıtlılar adına ise bunları temsile yetkili gerçek kişiler uzlaşma talebinde bulunabilir.

“MADDE 12 – (1) Yükümlünün kendisi, temsilcisi veya özel vekâletname verilmesi şartıyla gümrük müşaviri; veli ya da vasi veya aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olması halinde gümrük müşavirleri uzlaşma talebinde bulunabilir.”

8. Aynı Yönetmeliğin Uzlaşma talebinin incelenmesi başlıklı 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(7) Uzlaşma talebinde bulunulan alacağın hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde, durum gerekçesi ile birlikte yükümlüye bildirilir ve uzlaşma görüşmeleri düzeltilmiş tutar üzerinden yapılır.”

9. Aynı Yönetmeliğin Uzlaşma talebinin sonuçları başlıklı 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(3) Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden yükümlü ile birlikte gümrük müşavirlerinin müştereken ve müteselsilen sorumlu olması halinde yükümlü ile gümrük müşavirinin başvurusu beraber sonuçlandırılır. Bu durumda, taraflardan biri veya her ikisinin katılımı ile uzlaşma görüşmesi yapılır.

10. Aynı Yönetmeliğin Uzlaşma görüşmelerinde bulunabilecek kişiler başlıklı 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

MADDE 15 - (1) Uzlaşma komisyonu görüşmelerine, yükümlünün bizzat katılması esastır. Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temsilcisi, küçükler ve kısıtlılar adına bunları temsile yetkili kişiler de komisyon görüşmelerine katılabilir.

(2) Yükümlü, uzlaşma görüşmelerinde, varsa dolaylı temsile yetkili gümrük müşavirini bulundurabilir. Uzlaşmaya konu alacaklar, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından yapılan işlemlere ilişkin olması halinde, bu müşavirler de uzlaşma görüşmelerinde bulundurulabilir.

(3) Uzlaşma komisyonlarına yükümlünün kendisi hariç, yükümlü ile birlikte katılabilecek kişi sayısı üçü geçemez.

(4) İkinci fıkrada belirtilen kişiler; uzlaşma komisyonu toplantısına görüşlerini açıklamak üzere katılabilir, uzlaşma ile ilgili tutanaklara imza atamaz.

“MADDE 15 – (1) Uzlaşma komisyonu görüşmelerine yükümlünün veya veli ya da vasinin bizzat katılması esastır. Yükümlünün toplantıya katılmaması halinde, temsilcisi veya vekâletnamede özel yetki verilmesi şartıyla, gümrük müşaviri de yükümlü adına görüşmelere katılabilir ve tutanakları imzalayabilir. Ayrıca, aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu durumlarda uzlaşma başvurusunda bulunan ve görüşmelere kendisi ve/veya yükümlü ile birlikte katılan gümrük müşaviri de tutanakları imzalayabilir.

(2) Yükümlü, uzlaşma komisyonu toplantılarında görüşlerini açıklamak üzere gümrük müşaviri bulundurabilir.

(3) Uzlaşma komisyonlarına, yükümlü dâhil, katılacak kişi sayısı üçü geçemez. Tutanaklara imza atma yetkisi olan kişi veya kişilerin yanında uzlaşma komisyonu toplantılarına katılan diğer kişi veya kişiler, görüşmede hazır bulunanlar olarak, uzlaşma tutanağına imza atarlar.”

11. Aynı Yönetmeliğin Uzlaşma işlemlerinin süresi başlıklı 18 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “Yükümlünün uzlaşma talebi” ibaresi “7 nci maddenin yedinci fıkrası hükmü hariç olmak üzere, yükümlünün uzlaşma talebinin,” şeklinde, “30” ibaresi “45” şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkrada geçen “ilgili” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(2) 7 nci maddenin yedinci fıkrası uyarınca Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılan uzlaşma taleplerinin üç ay içerisinde 10.000 TL’ye ulaşmaması halinde, takip eden ay içinde mevcut uzlaşma talepleri sonuçlandırılır. Söz konusu sürelerin hesaplanmasında ilk yapılan uzlaşma başvuru tarihi esas alınır.”

12. Aynı Yönetmeliğin Uzlaşmanın sonuçları başlıklı 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen “bentlerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 529 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinin” ibaresi eklenmiştir.

13. Aynı Yönetmeliğin Uzlaşmanın kesinliği başlıklı 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Uzlaşılan alacakla ilgili olarak 5607 sayılı Kanuna göre daha sonra cezaya hükmedilmesi halinde Gümrük Yönetmeliğinin 579 uncu maddesine göre işlem yapılır.”

14. Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin başlığı “Uzlaşılan cezalarda uygulanmayacak indirimler” şeklinde değiştirilmiştir.

15. Aynı Yönetmeliğin Ödeme başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında “itibaren” ibaresinden sonra gelmek üzere “genel usullere göre” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

16. Aynı Yönetmeliğin ekindeki EK-5’te yer alan “Uzlaşılan tutarın belirtilen süre içinde ödenmemesi halinde uzlaşma vaki olmamış sayılacaktır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, EK-7’de yer alan “kabul ettiğini” ibaresinden sonra gelen “dava açma” ibaresi “itiraz” şeklinde değiştirilmiş, EK-5, EK-6 ve EK-7 no.lu tutanaklarının en altına aşağıdaki satır, EK-6 ve EK-7 no.lu tutanaklarında yer alan “Yükümlü/Vekil (Tutanağı imzalayan ve bir nüshasını tebellüğ eden)” ibarelerinden önce gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

“Görüşmede hazır bulunanlar:

İSİM

İSİM

İMZA

İMZA

İSİM

Yükümlü

İMZA

17. Aynı Yönetmelikte geçen “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü”, “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne”, “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünde” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde”, “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinde” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinde”, “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinin” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinin”, “Başmüdürlük” ibaresi “Bölge Müdürlüğü” şeklinde, “Başmüdür” ibareleri “Bölge Müdürü”, “Başmüdür Yardımcısı” ibaresi “Bölge Müdür Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.