GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2012/44

KONU: İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2012/11 ila 2012/14 No.lu Tebliğler Yayımlandı.

19 Temmuz 2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2012/11 ila 2012/14 no.lu Tebliğler yayımlandı.

1. İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/11)

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, aşağıda yer alan tabloda gösterilen gümrük tarife pozisyonlarında (G.T.P.) yer alan eşyanın ithalatında iki yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün çift başına aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlarda tespit edilmesine, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşmasının 9.1 inci maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar vermiştir.

G.T.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük

(ABD Doları/Çift)

1.Dönem (10/8/2012-9/8/2013)

2.Dönem (10/8/2013-9/8/2014)

64.02(1)(2)(3)

Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar

1,55

1,50

64.03(1)(2)(3)

Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar

2,40

2,35

64.04(1)(2)(3)

Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar

1,55

1,50

“(1) 6402.12; 6402.19; 6403.12; 6403.19; 6404.11 alt pozisyonları hariç”

“(2) 6402.91.90.00.00, 6402.99.93.00.00, 6402.99.96.00.00, 6402.99.98.00.00, 6403.91.13.00.00, 6403.91.16.00.00, 6403.91.18.00.00, 6403.99.93.00.00, 6403.99.96.00.00, 6403.99.98.00.00, 6404.19.90.00.11, 6404.19.90.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan özel teknoloji ihtiva eden ayakkabılar hariç.”

“Özel teknoloji ihtiva eden ayakkabılar: Sportif faaliyetler için kullanılan, her bir çiftinin gümrük kıymeti 15$'dan az olmayan, tek veya çok katlı kalıplanmış tabanlı (enjekte edilmemiş), tabanı dikey veya yatay hareketlerin baskısını emecek şekilde özel olarak tasarlanmış sentetik malzemelerden imal edilmiş ve gaz veya sıvı içeren sızdırmaz yastıklar, alçak yoğunluk polimerler gibi maddeler veya etkiyi emen veya yok eden mekanik parçalar gibi teknik özelliklere sahip ayakkabılar.”

“(3) 6402.99.50; 6402.99.91; 6403.51.11; 6403.51.91; 6403.59.31; 6403.59.50.00.11; 6403.59.50.00.12; 6403.59.50.00.13; 6403.59.91; 6403.91.11; 6403.91.91; 6403.99.31; 6403.99.50; 6403.99.91; 6404.19.10.00.11; 6404.19.10.00.12; 6404.19.10.00.13; 6404.19.90.00.13; 6404.20.10 gümrük tarife pozisyonları için 1. Dönem 1,15 (ABD Doları/Çift), 2. Dönem 1,10 ABD Doları/Çift olarak uygulanır.”

2. İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/12)

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, motosiklet ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin üç yıl süreyle uzatılmasına, korunma önleminin ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine, tabloda “Muafiyet Sınırı” sütununda belirtilen CIF birim kıymet ve üstünde birim kıymeti haiz eşyaya ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşmasının 9.1 inci maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına, soruşturma kapsamında yer alan ve halihazırda Türkiye’de yerli üretimi bulunmadığı tespit edilen “silindir hacmi 250 cm3’ü geçen fakat 380 cm3’ü geçmeyen” ve 8711.30.10.00.00 G.T.İ.P.’inde sınıflandırılan motosikletlerin önlem kapsamı dışında bırakılmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük
(ABD Doları/Adet)

Muafiyet Sınırı (CIF/ABD
Doları/Adet)

1. Dönem

(15/8/2012-14/8/2013)

2. Dönem

(15/8/2013-14/8/2014)

3. Dönem

(15/8/2014-14/8/2015)

8711.10.00.00.11

Mopedler

155

150

145

1.080

8711.10.00.00.19

Diğerleri

155

150

145

1.260

8711.20.10.00.00

Skuterler

190

185

180

1.800

8711.20.92.00.11

Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 80 cm3. ü geçmeyenler

155

150

145

1.260

8711.20.92.00.19

Silindir hacmi 80 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler

190

185

180

1.800

8711.20.98.00.00

Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler

240

235

230

2.070

3. İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/13)

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 5402.31 Gümrük Tarife Pozisyonlu eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında üç yıl süreyle korunma önlemi uygulanmasına, önlemin anılan ülke menşeli ithalatta tahsil edilecek ek mali yükümlülük şeklinde belirlenmesine, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

G.T.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük

(ABD Doları/Brüt kg)

1 inci Dönem

(10/8/2012-

9/8/2013)

2 nci Dönem (10/8/2013-9/8/2014)

3 üncü Dönem (10/8/2014-9/8/2015)

5402.31

Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler) tekstürize iplik

1,225

1,20

1,175

4. İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/14)

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 3901.10.90.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında üç yıl süreyle korunma önlemi uygulanmasına, önlemin anılan ülke menşeli ithalatta tahsil edilecek ek mali yükümlülük şeklinde belirlenmesine, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde tespit edilmesine ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük (Gümrük Kıymeti %)

1. Dönem (5/4/2012-4/4/2013)

2. Dönem (5/4/2013-4/4/2014)

3. Dönem (5/4/2014-4/4/2015)

3901.10.90.00.11

Alçak Yoğunluk Polietilen

7

6,75

6,5

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.