Numara : 66
Tarih : 16.12.2011

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2011/66

KONU: Gümrük Kanunu'nda Yer Alan Usulsüzlük Cezası ve Gümrük Yönetmeliğindeki Bazı Tutarlar 2012 Yılı İçin Yeniden Belirlendi.

16 Aralık 2011 Tarihli ve 28144 Sayılı Resmî Gazete’de Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 89) yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15481 sayılı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 260, 500, 519 ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarlar 2011 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,26 (on virgül yirmi altı) dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre;

· Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 71,00 TL,

· 2009/15481 sayılı 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 6,06 TL, diğer işlemler için 14,55 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 14,55 TL, diğer işlemler için 23,04 TL,

· Gümrük Yönetmeliğinin;

a) 260 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 6.068.126,02 TL,

b) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 120.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 606.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 606.000,00 TL,

c) 519 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 1.213.625,20 TL, (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 424.768,82 TL, (3) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 182.043,78 TL,

ç) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 71,00 TL

olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 89)

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.