Numara : 61
Tarih : 29.11.2011

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2011/61

KONU: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2011/21 ila 2011/23 No.lu Tebliğler Yayımlandı.

29 Kasım 2011 Tarihli ve 28127 Sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2011/21 ila 2011/23 No.lu Tebliğler (No: 51) yayımlandı.

1. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/21)

Bu Tebliğ ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Pozisyon No

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem (CIF %)

2917.32.00.00.00

Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)

Romanya

S.C. OLTCHIM S.A.

%7,9

Diğerleri

%8,3

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/21)

2. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/22)

21/12/2006 tarihli ve 26383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/31 sayılı Tebliğ çerçevesinde bahse konu ürünün Hindistan menşeli olanları için CIF bedelin %6,8 ile %20,3’ü arasında değişen oranlarda, Tayvan menşeli olanları için CIF bedelin %9,9 ile %28,6’sı arasında değişen oranlarda ve Güney Kore için ise CIF bedelin %33,7’si oranında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından;

· Hindistan ve Tayvan menşeli söz konusu ürün için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına,

· Hindistan ve Tayvan menşeli ithalatta uygulanan soruşturmaya konu mevcut önlemler soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam etmesine,

· Bahse konu üründe Güney Kore’ye yönelik olarak uygulanmakta olan dampinge karşı önlem ise beş yıllık yürürlük süresinin sonunda yürürlükten kalkmasına

karar verilmiştir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/22)

3. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/23)

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Tayland menşeli 4007.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) beyan edilen “vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler (kauçuk iplik)” için bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/23)

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.