Numara : 50
Tarih : 21.10.2011

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2011/50

KONU: İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/11 ila 2011/13 No.lu Tebliğler Yayımlandı.

12 Ekim 2011 Tarihli ve 28082 Sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/11 ila 2011/13 No.lu Tebliğler yayımlandı.

Söz konusu Tebliğlere ilişkin özet açıklamalar aşağıdaki gibidir.

1. İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2011/11)

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülüğün etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla gözden geçirme soruşturması açılmasına, anılan eşyanın ithalatında aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlarda 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve geçici önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Ek Mali Yükümlülük*

(ABD Doları/Adet)

8508.11.00.00.19

Diğerleri

4,75

8509.40.00.00.11

Öğütücüler

3,75

8509.40.00.00.12

Mikserler

3,75

8509.40.00.00.13

Bilenderler

3,75

8509.40.00.00.15

Komple setler

5,70

8509.40.00.00.19

Diğerleri

3,75

8509.80.00.00.11

Et kıyma makinaları

5,70

8516.31.00.00.19

Diğerleri

3,75

8516.60.90.00.11

Tost makinaları

4,75

*Teminat şeklinde uygulanması teklif edilen tutarı gösterir

2. İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2011/12)

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, geçici önlemin uygulama süresi dahil olmak üzere 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün uygulamanın birinci, ikinci ve üçüncü dönemleri için tabloda “Ek Mali Yükümlülük” sütunlarında belirtilen tutarlarda tespit edilmesine, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.

G.T.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük

1. Dönem

(8/4/2011-7/4/2012)

2. Dönem

(8/4/2012-7/4/2013)

3. Dönem

(8/4/2013-7/4/2014)

42.02

Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazalar

2,70 $ / Kg (Maksimum 4,25 $ / Adet)

2,60 $ / Kg (Maksimum 4,00 $ / Adet)

2,50 $ / Kg (Maksimum 3,75 $ / Adet)

  1. İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2011/13)

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, aşağıdaki tabloda gösterilen gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan eşyanın ithalatında, geçici önlemin uygulama süresi dahil olmak üzere 4/3/2014 tarihine kadar ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün uygulamanın birinci, ikinci ve üçüncü dönemleri için tabloda “Ek Mali Yükümlülük” sütunlarında belirtilen tutarlarda tespit edilmesine; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük (ABD Doları/Adet)

1. Dönem

2. Dönem

3. Dönem

(4/3/2012’ye
kadar)

(5/3/2012-

4/3/2013)

(5/3/2013-

4/3/2014)

9003.11.00.00.00

Plastik maddelerden

olanlar

2,55

2,40

2,25

9003.19.00.00.00

Diğer maddelerden

olanlar

2,55

2,40

2,25

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.