Numara : 81
Tarih : 23.12.2010

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2010/81

KONU: Dahilde İşleme Rejiminde İşleme Faaliyetleri Sonucu Elde Edilen Ancak Beyan Edilmeyen İkincil İşlem Görmüş Ürünlerle İlgili Yapılan Düzenlemeye İlişkin Olarak 2010/57 Sayılı Genelge Yayınlandı.

Bilindiği üzere, 13.11.2010 tarihli ve 27758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/1025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararına Geçici 16 ncı madde eklenerek, 13 Kasım 2010 tarihinden önce ihracat taahhüt hesabı kapatılan ürünlerden elde edilen ancak beyanı yapılmayan ikincil işlem görmüş ürünlere düzeltme yapılabilme imkanı getirilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Gümrük Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 21.12.2010 tarih ve 2010/57 sayılı genelge ile de bu kapsamda dahilde isleme izin belgesi/izninde revize işlemi yapılmasını müteakip ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerinde aşağıda belirtilen şekilde uygulama yapılması gerekmekte olduğu açıklanmıştır.

  1. İkincil islem görmüs ürünlerin kıymeti olarak, revize edilen dahilde isleme izin belgesi/izninde yer alan miktar ve birim fiyatına göre hesaplanan tutar esas alınacaktır.
  2. İkincil islem görmüs ürünün gümrük vergisinin matrahına 17.12.2009 tarihli ve 2009/123 sayılı Genelge çerçevesinde yurt içi navlun ve sigorta bedeli dahil edilmeyecektir.
  3. Vergilendirmede, ikincil islem görmüs ürünlerin serbest dolasıma girisine iliskin beyannamenin tescil tarihi esas alınacaktır. Mükellefin talebi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesi hükmü uyarınca da islem tesisi mümkün bulunmaktadır.
  4. İkincil islem görmüs ürünlerin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na (KKDF) tabi olması söz konusu degildir.
  5. İkincil islem görmüs ürünlerin, yurtiçinde yapılan üretim sonucu ortaya çıktıgı ve mezkur Bakanlar Kurulu Kararına göre geçmise dönük beyanı öngörüldügünden bu ürünlerin gümrük idaresine sunulması söz konusu olmayacak ve serbest dolasıma girisine iliskin gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler aranmayacaktır.

Söz konusu Genelge’ye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2010/57 Sayılı Genelge

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.