Numara : 78
Tarih : 12.11.2010

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2010/78

KONU Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

12 Kasım 2010 Tarihli ve 27757 Sayılı Resmî Gazete’de Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Bilindiği gibi, Tasfiye Yönetmeliği, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca tasfiyesi öngörülen eşyanın tasfiyesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Söz konusu Yönetmelik ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. 10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

Eski düzenleme

i) Satış bedeli; eşyanın ihalede bulduğu bedeli, diğer yollarla yapılan tasfiyede ise tasfiye idaresince tespit edilen bedeli,

Yeni düzenleme

“i) Satış bedeli; İhale yoluyla satılan eşyanın ihale bedelinden, diğer yollarla yapılan tasfiyede ise tasfiye idaresince tespit edilen bedelden, yürürlükteki mevzuat uyarınca ayrılması gereken vergi ve diğer yükümlülüklerin ayrılmasından sonra kalan tutarı,”

Yeni eklenen fıkra

“m) İhale bedeli; eşyanın ihalede bulduğu bedeli,”

2. Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Eski düzenleme

(6) Bekletilmeyecek eşya olduğu belgelerinden veya fiili durumundan anlaşılan eşya için derhal tasfiye listesi düzenlenerek ilgili gümrük birimine gönderilir. Gümrük birimince de henüz bekleme süresini doldurmamış eşyanın sahibine bildirimde bulunulur. Çabuk bozulma, telef olma tehlikesi taşıyan eşya için sahibince üç gün içerisinde müracaatta bulunulmaz ise gümrük birimince derhal tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenir.

Yeni düzenleme

“(6) Bekleme süresi dolmamış olmakla beraber bekletilmeyecek eşya olduğu belgelerinden veya fiili durumundan anlaşılan eşya için derhal tasfiye listesi düzenlenerek ilgili gümrük birimine gönderilir. Gümrük birimince de derhal tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenir.

Eski düzenleme

(9) Tasfiyelik eşya, belgelerin geliş tarihinden itibaren otuz gün içinde tasfiye idaresince teslim alınır. Ancak taşınması güç veya masraflı, ekonomik olmayan ya da hacimce büyük olan eşya ile bekletilmeyecek eşya öncelikle bulundukları yerde tasfiye edilir. İmhalık hale gelmiş eşya tasfiye idaresince teslim alınmaz ve gümrük birimince imha edilir. Ancak süresi içinde diğer yollarla tasfiye edilememesi nedeniyle imhalık hale gelen eşya tasfiye idaresince imha edilir. Yerinde tasfiye edilecek eşyanın tasfiye süresi bir yılı geçemez. Bu sürede tasfiye edilemeyenler fiziken mümkün olması halinde tasfiye idaresince teslim alınır. Özel tesis ve tertibat gerektirenler yerinde tasfiye edilir.

Yeni düzenleme

“ (9) Tasfiyelik eşya, belgelerin geliş tarihinden itibaren otuz gün içinde tasfiye idaresince teslim alınır. Ancak taşınması güç veya masraflı, ekonomik olmayan ya da hacimce büyük olan eşya ile bekletilmeyecek eşya öncelikle bulundukları yerde tasfiye edilir. İmhalık hale gelmiş eşya tasfiye idaresince teslim alınmaz. Yerinde tasfiye edilecek eşyanın tasfiye süresi bir yılı geçemez. Bu sürede tasfiye edilemeyenler fiziken mümkün olması halinde tasfiye idaresince teslim alınır. Özel tesis ve tertibat gerektirenler yerinde tasfiye edilir.”

Yeni eklenen fıkra

“(12) Tespit ve tahakkuk belgesinin elektronik ortamda üretilmesi halinde, tasfiye listesi düzenlenmesine ilişkin hükümler uygulanmaz.”

3. Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci cümlesinde yer alan “ilk satışta” ibaresi “birinci ve ikinci satışta” olarak değiştirilmiştir.

4. Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtilen tasfiye yolları elektronik veya konsinye satış suretiyle de yapılabilir.”

5. Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “satış bedeline” ibaresi “ihale bedelinden”, ikinci cümlesinde yer alan “satış bedelinin” ibaresi “ihale bedelinin” olarak değiştirilmiştir.

6. Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “İhale yoluyla yapılacak satışlarda,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (ç) bendine son cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Eski düzenleme

(1) İhale yoluyla yapılacak satışlar, bir başkan ile en az iki üyeden oluşan satış komisyonu tarafından yürütülür. İhaleler açık artırma usulüyle yapılır. Açık artırma usulüyle yapılacak satışlarda bu Yönetmeliğin ihaleli satışlara ilişkin hükümleri ve mevzuata uygun olarak idarece belirlenecek diğer kurallar şartnamelerde gösterilir. Şartnameler sözleşme yerine geçer. Katılımı ve rekabeti artırmak amacıyla miktarı çok olan ve bölünmesi mümkün bulunan eşya, gruplar halinde satılabilir.

Yeni düzenleme

“(1) İhale yoluyla yapılacak satışlar, bir başkan ile en az iki üyeden oluşan satış komisyonu tarafından yürütülür. İhaleler açık artırma usulüyle yapılır. Bu Yönetmeliğin ihaleli satışlara ilişkin hükümleri ve mevzuata uygun olarak idarece belirlenecek diğer kurallar şartnamelerde gösterilir. İmzalanan şartnameler sözleşme yerine geçer. Katılımı ve rekabeti artırmak amacıyla miktarı çok olan ve bölünmesi mümkün bulunan eşya, gruplar halinde satılabilir.”

(ç) bendinde son cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, tasfiye idaresince gerek görülmesi halinde ikinci satıştan sonra 5 inci maddenin (e) bendi uyarınca işlem yapılır.”

7. Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “Bunların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu veya yönetim kurulunda görev aldığı tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski düzenleme

(2) Devlet İhale Kanunu gereğince fiil ve davranışlarının özelliklerine göre Müsteşarlık tarafından haklarında bir yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı alınır.

Yeni düzenleme

“(2) Birinci fıkrada belirtilen fiilleri bizzat veya bilvekale işleyenlerle bu işteki vekil veya müvekkilleri hakkında fiilin özelliğine göre Müsteşarlık tarafından bir yıla kadar tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı alınır. Bunların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu veya yönetim kurulunda görev aldığı tespit edilen tüzel kişiler için de yasaklama kararı alınır.”

Eski düzenleme

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelerde bir yıl içinde iki defa satış bedelini ödemeyenler üç ay süresince tasfiye idaresince yapılan ihalelere alınmazlar. Tekrarı halinde Müsteşarlık tarafından bir yıla kadar tüm kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı alınır.

Yeni düzenleme

“(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelerde bir yıl içinde iki defa ihale bedelini ödemeyenler ile vekilleri üç ay süresince tasfiye idaresince yapılan ihalelere alınmazlar. Tekrarı halinde Müsteşarlık tarafından bir yıla kadar tüm kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı alınır.”

Eski düzenleme

(4) İkinci ve üçüncü fıkrada belirtilen fiil ve davranışların tespit edildiği tarihi izleyen kırk beş gün içinde alınan yasaklama kararları, Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere on beş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yeni düzenleme

“(4) İkinci ve üçüncü fıkrada belirtilen yasaklama kararları fiil ve davranışların tespit edildiği tarihi izleyen kırk beş gün içinde alınır. Kararlar, Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere on beş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

8. Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “satışta bulduğu değerin” ibaresi “satış bedelinin” olarak değiştirilmiştir.

9. Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde; (ç) bendinin birinci cümlesinde yer alan satış” ibaresi ihale olarak değiştirilmiştir.

Eski düzenleme

b) Satışın tamamlanmasını izleyen yedi gün içinde, satış bedelinin ödenmesi zorunludur. Bu süre içinde satış bedelinin ödenmemesi halinde satış bozularak güvence döner sermayeye gelir kaydedilir. Satış bedelinin yedi günlük sürede yatırılmaması halinde varsa satıştan son çekilene yazılı tebligat yapılarak ihalede verdiği teklif üzerinden eşyayı satın alabileceği bildirilir. Bu bildirimin yapılması ile ilgili olarak, parasal tutarlar ve eşya konusunda sınırlama getirmeye Genel Müdürlük yetkilidir. Bildirimin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde kabul etmesi halinde, satış kâğıdı ve şartname imzalattırılmak suretiyle eşya, satıştan son çekilene satılır. Son çekilenin kabul etmemesi durumunda ise eşya yeniden satışa çıkarılır.

Yeni düzenleme

“b) Satışın tamamlanmasını izleyen yedi gün içinde, ihale bedelinin ödenmesi zorunludur. Bu süre içinde ihale bedelinin ödenmemesi halinde satış bozularak güvence döner sermayeye gelir kaydedilir. İhale bedelinin yedi günlük sürede yatırılmaması halinde varsa satıştan son çekilene yazılı tebligat yapılarak ihalede verdiği teklif üzerinden eşyayı satın alabileceği bildirilir. Bu bildirimin yapılması ile ilgili olarak, parasal tutarlar ve eşya konusunda sınırlama getirmeye Genel Müdürlük yetkilidir. Bildirimin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde kabul etmesi halinde, 11 inci madde hükümlerine göre güvence alınmak, satış kâğıdı ve şartname imzalattırılmak suretiyle eşya, satıştan son çekilene satılır. Son çekilenin kabul etmemesi durumunda ise eşya yeniden satışa çıkarılır.”

10. Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Satış bedelinin” ibaresi “İhale bedelinin” olarak değiştirilmiştir.

11. Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üçüncü” ibaresi “ikinci” olarak değiştirilmiştir.

12. Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme

(1) ... Bu suretle tasfiye edilemeyen eşya, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine uyuşulacak bedel üzerinden satılır. Bu yolla da tasfiye edilemeyen eşya hakkında 24 ve 25 inci maddeler uygulanır.

Yeni düzenleme

“Bu yolla da tasfiye edilemeyen eşya kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere bedelsiz verilir. Tasfiyenin gerçekleşmemesi halinde 24 ve 25 inci madde hükümleri uygulanır.

13. Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

Eski düzenleme

b) Satışa çıkarılıp da alıcısı çıkmayan veya satılamayan eşya, çalışma alanı bakımından bu eşyayı kullanabilecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere uyuşulacak bedelle veya bedelsiz,

Yeni düzenleme

“b) Satışa çıkarılıp da alıcısı çıkmayan veya satılamayan eşya, bu eşyayı kullanabilecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere uyuşulacak bedelle veya bedelsiz,”

Eski düzenleme

ç) Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen usul ve esaslara göre; yetkili mercii tarafından tabii afet, bulaşıcı hastalık ve sair sebeplerle olağanüstü durumun oluştuğunun karar altına alınması halinde, ilgili idare, kurum veya yetkili birimlere bedelsiz,

Yeni düzenleme

“ç) Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslara göre; yetkili mercii tarafından tabii afet, bulaşıcı hastalık ve sair sebeplerle olağanüstü durumun oluştuğunun karar altına alınması halinde, ilgili idare, kurum veya yetkili birimlere bedelsiz,”

Yeni eklenen fıkra

“d) İhtiyaç duyulan eşya Müsteşarlığa bedelsiz,”

14. Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Gümrük birimleri ambarları veya işletmecilerin ambarlarında ise gümrük birimlerince,”

15. Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası ve beşinci fıkrasının (a) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme

1) Kanunun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (e), (f), (g) ve (k) bentlerinde belirtilen eşyanın satış bedelinden;

a) Eşyanın teslim tarihine kadar oluşan ardiye ve diğer hizmetler karşılığı olarak satış bedelinin yüzde on beşi,

b) Satış için yapılmış masraflar karşılığı olarak satış bedelinin yüzde ellisi,

c) İthalat vergileri,

ç) Para cezaları,

d) 16/5/1984 tarihli ve 3007 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen işletme geliri,

ayrılarak alacaklar oranına göre dağıtım yapılır.

Yeni düzenleme

“(1) Kanunun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (e), (f), (g) ve (k) bentlerinde belirtilen eşyanın ihale bedelinden;

a) Eşyanın teslim tarihine kadar oluşan ardiye ve diğer hizmetler karşılığı olarak satış bedelinin yüzde on beşi,

b) Satış için yapılmış masraflar karşılığı olarak satış bedelinin yüzde ellisi,

c) İthalat vergileri,

ç) Para cezaları,

d) 16/5/1984 tarihli ve 3007 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen işletme geliri, ayrılarak hak sahiplerine dağıtılır. İhale bedeli alacakların tamamını karşılamazsa alacaklar oranına göre dağıtım yapılır.”

Eski düzenleme

a) Kaçak eşya naklinde kullanılması nedeniyle alıkonulan taşıtların ihale yoluyla satış bedelinden muhafaza ve satış masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile kaçak eşyanın ihale yoluyla satış bedeli hazine emanetine alınır.

Yeni düzenleme

“a) Kaçak eşya naklinde kullanılması nedeniyle alıkonulan taşıtlardan ihale yoluyla satılanların satış bedelinden birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutar ile ihale yoluyla satılan kaçak eşyanın satış bedeli hazine emanetine alınır.”

Eski düzenleme

g) Kaçak eşyanın ardiye ve diğer hizmet ücretleri, 5607 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dört ve beşinci fıkrası uyarınca gümrük birimince ödenir.

Yeni düzenleme

“g) Tasfiye edilmemiş ve mahkemesince sahibine iadesine karar verilen kaçak eşyanın ardiye ve diğer hizmet ücretleri, 5607 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları uyarınca gümrük birimince ödenir.”

Bu Yönetmelik bugün itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.