Numara : 71
Tarih : 15.10.2010

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2010/71

KONU 2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/13) Yayımlandı.

15 Ekim 2010 Tarihli ve 27730 sayılı Resmi Gazete’de “2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/13)” yayımlandı.

Bu Tebliğ ile, 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğin”de aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. Tebliğin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

h) Döviz kullanım oranı: Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranını,

Yeni düzenleme:

“h) Döviz kullanım oranı: Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutarının FOB ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) olan yüzde oranını,”

2. Aynı Tebliğin “Belge/izin düzenlenmesi” başlıklı 17 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

(8) Dahilde işleme izni ile dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımlar ve bedelsiz ithalatta döviz kullanım oranı aranmaz.

Yeni düzenleme:

(8) Döviz kullanım oranı;

a) Dahilde işleme izninde,

b) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki bedelsiz ithalatta,

c) Dahilde işleme izin belgesi süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra geri gelen işlem görmüş ürün için yeni bir dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi halinde yeni belgede,

d) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımlarda,

aranmaz.

3. Aynı Tebliğin “Haklı sebep hallerinin değerlendirilmesi” başlıklı 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

(3) İhracata ilişkin bir gümrük beyannamesinin belge ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, belge süresi içerisinde gerçekleştirilen ancak ilgili satır kodu bulunmaması nedeniyle belge ihracat taahhüdüne saydırılamayan ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin istatistiki kıymet tutarı kadar yeniden ihracat gerçekleştirilebilmesi için, belge süresi sonundan itibaren azami belge orijinal süresinin yarısına kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir.

Yeni düzenleme:

“(3) İhracata ilişkin bir gümrük beyannamesinin belge ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, belge süresi içerisinde gerçekleştirilen ancak satır kodu bulunmaması nedeniyle belge ihracat taahhüdüne saydırılamayan gümrük beyannameleri kapsamı eşya ile aynı ad ve 8-12’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonundaki eşyanın miktarı kadar yeniden ihracat gerçekleştirilebilmesi için, belge süresi sonundan itibaren azami belge orijinal süresinin yarısına kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir. Başka bir belgeye ait satır kodunun yer alması nedeniyle ilgili belgenin ihracat taahhüdüne saydırılamayan gümrük beyannameleri bu fıkra hükmü çerçevesinde değerlendirilmez.”

4. Aynı Tebliğin “Gümrük idaresince yapılacak işlemler” başlıklı 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

c) İthalat ve ihracat esnasında belgenin özel şartlar bölümündeki hükümler de dikkate alınarak işlem yapılır. Ancak, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, belgenin özel şartlar bölümünde konuya ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın indirimli teminat uygulanmaz.

Yeni düzenleme:

“c) İthalat ve ihracat esnasında belgenin özel şartlar bölümündeki hükümler de dikkate alınarak işlem yapılır. Ancak, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, belgenin özel şartlar bölümünde konuya ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın sadece anti-damping ve sübvansiyon vergisine indirimli teminat uygulanmaz, bunun dışında bu ithalattan doğan vergi bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır.”

5. Aynı Tebliğin “Kapatma müracaatının değerlendirilmesi” başlıklı 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

(4) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranının hesaplanmasında, yurt içi alımlar hariç CIF ithal tutarının (Fatura bedelinin CIF ABD Dolarına karşılık gelen değerinin) FOB ihraç tutarına olan yüzde oranı esas alınır.

Yeni düzenleme:

“(4) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranının hesaplanmasında, yurt içi alımlar hariç CIF ithal tutarının (Fatura bedelinin CIF ABD Dolarına karşılık gelen değerinin) FOB ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) olan yüzde oranı esas alınır.”

6. Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 19 uncu madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 19 – (1) 22/8/2010 tarihinden önce düzenlenen ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren dahilde işleme izin belgelerine bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanması bakımından, 22/8/2010 tarihinde yapılan değişiklik öncesi uygulanan Dahilde İşleme Rejimi mevzuatının lehe olan hükümleri uygulanır.”

7. Aynı Tebliğin eki Ek-10 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

EK-10

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ İLE İLGİLİ YETKİLİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİK ADI

SEKTÖRLER

İSTANBUL TEKS. VE KONF. İHR. BİR. GEN. SEK.
Dış Ticaret Kompleksi B-Blok Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

Tekstil ve Konfeksiyon,

Deri-Kösele

İSTANBUL İHR. BİR. GEN. SEK.
Dış Ticaret Kompleksi C-Blok Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

Orman Ürünleri,

Tarım-Gıda ve İçki

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHR. BİR. GEN. SEK.
Dış Ticaret Kompleksi A-Blok Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

Makina-İmalat,Demir-Çelik, Madeni Eşya, Kimya, Elektrik-Elektronik,Taşıt Araçları, Plastik, Lastik, Çimento, Seramik , Cam ve listede yer almayan diğer sektörler

EGE İHR. BİR. GEN. SEK.
Atatürk Cad. No:382 Alsancak / İZMİR

Tüm Sektörler

DENİZLİ İHR. BİR. GEN. SEK.
Ankara yolu 10. Km 246. Sok. No:8 Akkale / DENİZLİ

Tüm Sektörler (Demir-Çelik hariç)

AKDENİZ İHR. BİR. GEN. SEK.
Uray Cad. Turan İş Hanı Kat:3-4 33001 / MERSİN

Tüm Sektörler

ULUDAĞ İHR. BİR. GEN. SEK.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No: 8 16159 Nilüfer / BURSA

Tüm Sektörler

ANTALYA İHR. BİR. GEN. SEK.
Aspendos Bulvarı No:221 07200 / ANTALYA

Tüm Sektörler

ORTA ANADOLU İHR. BİR. GEN. SEK.
Mahatma Gandhi Cad. No:103 06700 G.O.P. / ANKARA

Tüm Sektörler

GÜNEYDOĞU ANADOLU İHR. BİR. GEN. SEK.
İnönü Cad. Keleş Hoca Sok.No:1 27200 Şahinbey / GAZİANTEP

Tüm Sektörler

DOĞU ANADOLU İHR. BİR. GEN. SEK.
Cumhuriyet Cad. Eren İş Merkezi No:86 Kat:4-5 / ERZURUM

Tüm Sektörler

KARADENİZ İHR. BİR. GEN. SEK.
Atatürk Bulvarı No:19/E 28200 / GİRESUN

Gıda ve İçki

DOĞU KARADENİZ İHR. BİR. GEN. SEK. Pazarkapı Mah. Sahil Cad. Ticaret Borsası Binası No:95 Kat: 3 61200 / TRABZON

Tüm Sektörler

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/13)

2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine ulaşmak için tıklayınız. (Güncel)

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz