Numara : 66
Tarih : 7.10.2010

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2010/66

KONU İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayımlandı.

30 Eylül 2010 tarihli ve 27715 sayılı Resmi Gazete’de “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” yayımlandı.

Bu Karar ile, aşağıdaki tabloda isimleri ve gümrük tarife pozisyonları (G.T.P) belirtilen maddeler hariç olmak üzere, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I,II ve III sayılı listelerde yer alan 25 ila 97 nci fasıllar kapsamı maddelerin Sırbistan menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi ile varsa Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) 1/9/2010 tarihinden geçerli olmak üzere sıfır olarak uygulanacaktır.

Ayrıca Karar ile, İthalat Rejimi Kararı EK:3'te yer alan "Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi" "B- Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü)" adlı tabloda yer alan "SRİ LANKA" ibaresi, söz konusu tablodan çıkartılarak, "A- Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü.)" adlı tabloya 15/10/2010 tarihi itibariyle eklenecektir.

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

2905.43.00.00.00

Mannitol

2905.44

D-glusitol (sorbitol)

33.01

Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın)(konkret veya sıvı halde olanlar dahil); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde "enflurage" veya "maceration" suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler;uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri

3302.1

Yiyecek ve içecek sanayiinde kullanılan türden olanlar

35.01

Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları

35.02

Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %80'den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), albüminatlar ve diğer albümin türevleri

3503

Jelatin [dikdörtgen (kare dahil) şeklinde yapraklar halindeki jelatin dahil, yüzeyi işlenmiş veya boyanmış olsun olmasın] ve jelatin türevleri; katı ihtiyokol; hayvansal menşeli diğer tutkallar (35.01 pozisyonundaki kazein tutkallar hariç)

3504

Peptonlar ve bunların türevleri; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri; deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın)

35.05

Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi) ; esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar

3809.1

Esası nişastalı madde olanlar

3824.6

Sorbitol (2905. 44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç)

41.01

Sığırların (bufalo dahil) ve atların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir işleme tabi tutulmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)

41.02

Koyun ve kuzuların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (yünü alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (bu fasılın 1(c) notunda belirtilenler hariç)

41.03

Diğer ham deriler (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış , parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (bu fasılın 1 (b) ve 1 (c) notlarında belirtilenler hariç)

43.01

Ham postlar veya kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonlarındaki ham deriler hariç)

5001.00.00.00.00

Çekilmeye elverişli ipek böceği kozaları

5002.00.00.00.00

Ham ipek (bükülmemiş)

50.03

İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan kozalar, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil)

51.01

Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış)

51.02

İnce veya kaba hayvan kılları (karde edilmemiş veya taranmamış)

51.03

Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri (iplik döküntüleri dahil) (ditme suretiyle elde edilenler hariç)

5201

Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş)

52.02

Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil)

5203.00.00.00.00

Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş)

53.01

Keten (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); keten kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntü dahil)

53.02

Kendir (cannabis sativa L.) (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); kendir kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil)

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.