Numara : 102
Tarih : 31.12.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/102
 
KONU
 
Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarında Yapılan Değişiklikler
 

30.12.2003 tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 25332) yayımlanan 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile Gelir Vergisi Kanunun 94 ncü maddesi uyarınca yapılacak tevkifat oranları yeniden belirlenmiştir. Yeniden belirlenen tevkifat oranları bir tablo halinde bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü Maddesinde Yer Alan Stopaj Oranları İle İlgili Değişiklikler (2003/6577 Sayılı BKK)
 
 
 
Stopaja Konu Gelir
 
Stopaj Oranı
 
Yürürlük
Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 nci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç)
GVK Md. 103 ve 104’e göre
 
 
01.01.2004
 
Serbest meslek icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç)
a)      18 nci madde kapsamına giren serbest meslek işleri
      dolayısıyla yapılan ödemelerden
b)   Diğerlerinden
 
 
 
 
 
%17
 
%22
 
 
 
 
 
01.01.2004
 
01.01.2004
 
42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (Kurumlar dahil) ödenen istihkak bedelleri
 
 
%5
 
 
01.01.2004
 
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden
 
 
%25
 
 
01.01.2004
a)        70 nci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması
       karşılığı yapılan ödemeler
b)        Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri
c)        Koorepatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri
 
%22
 
 
%22
 
%22
 
01.01.2004
 
 
01.01.2004
 
01.01.2004
a)        Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanununun 8 nci maddesinin 4 numaralı bendinin;
i)      (a), (c), (d) bentlerinde yazılı kazançlardan
ii)     (b) alt bendinde yazılı kazançlardan
b)        i)Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 nci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz)
ii) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 nci meddenin ikinci fıkrasının (1), (2), (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz)
iii)75 nci maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden
c)    Vakıflar ve derneklerin (kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile sendikalar, meslek odaları ve bunların üst kuruluşları, borsalar ve siyasi partiler hariç) iktisadi işletmelerinden elde edilenler dışında kalan ve tevkifata tabi tutulmamış olan hertürlü gelirlerinden (dernek ve vakıflara kuruluşları sırasında tahsil edilen sermaye, üyelerine emeklilik aylık ve ikramiyesi vermek üzere çalışan vakıfların aidat gelirleri hariç, sıfır oranda tevkifata tai tutulmuş gelirleri ile bağış ve yardımlar dahil);
i) Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tatınan vakıflar ve kamu menfaatlerine yararlı sayılan dernekler
 
 
 
%0
%10
 
 
 
 
 
 
%10
 
 
 
 
 
 
 
 
%10
 
 
 
%10
 
 
 
 
 
%0
 
 
 
01.01.2004
01.01.2004
 
 
 
 
 
 
01.01.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
01.01.2004
 
 
 
01.01.2004
 
 
 
 
 
01.01.2004
 
 
Gelir Vergisi Kanununun 75 nci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernekve vakıf olarak kabul edilenler hariç, denek ve vakıflar ile tam mükelelf kurumlara ödenenler dahil)
 
a)        Devlet tahvili faizlerinden
b)        Hazine bonosu faizlerinden
c)        Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden 
d)        Nama yazılı tahvil faizlerinden
e)        Hamiline yazılı tahvil faizlerinden
f)          Diğerlerinden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
%0
%0
 
 
%0
%10
%10
%10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.01.2004
01.01.2004
 
 
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
 
Mevduat faizlerinden (Kanunla kurulan vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernekve vakıf olarak kabul edilenler hariç, denek ve vakıflar ile tam mükelelf kurumlara ödenenler dahil)
 
a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ve özel finans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar payları (GVK Md. 94/8-a)
 
 
 
 
 
31 Aralık 2003 tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihten sonra yenilenen hesaplar ile vadesiz hesaplara ödenecek faizler için geçerli
-   1 yıla (özel finans kurumlarında 360 güne) kadar
     vadeli hesaplar
 
%24
-   1 yıl (özel finans kurumlarında 360 gün) ve daha
     uzun vadeli hesaplar
 
%18
 
b) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizler (GVK Md. 94/8-b)
 
 
31 Aralık 2003 tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihten sonra yenilenen hesaplar ile vadesiz hesaplara ödenecek faizler için geçerli
-   Vadesiz ve ihbarlı hesaplar
%18
-   3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplar
%18
-   6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar
%16
-   1 yıla kadar vadeli hesaplar
%12
-   1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplar
% 7
 
c) Hamiline yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizler (GVK Md. 94/8-c)
 
 
31 Aralık 2003 tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihten sonra yenilenen hesaplar ile vadesiz hesaplara ödenecek faizler için geçerli
-   Vadesiz ve ihbarlı hesaplar
%18
-   3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplar
%18
-   6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar
%16
-   1 yıla kadar vadeli hesaplar
%12
-   1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplar
% 7

 
 
Diğerlerinden (GVK Md. 94/8-d)
- Bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borca paya piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler için
 
 
 
 
 
%18
 
 
31 Aralık 2003 tarihinden itibaren geri alım veya satım taahhüdü ile yapılan işlemler için geçerli
-  Yukarıdaki bent dışında kalanlar için
%0
 
75 nci maddenin ikinci fıkrasının 12 numaralı bendinde yeralan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernekve vakıf olarak kabul edilenler hariç, denek ve vakıflar ile tam mükelelf kurumlara ödenenler dahil)
 
a) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar paylarından (GVK Md. 94/9-a ve b)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
%0
 
 
 
 
 
 
31 Aralık 2003 tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihten sonra yenilenen hesaplar ile vadesiz hesaplara ödenecek kar payları için geçerli
 
 
b) Kar ve Zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar paylarından
c) Özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları (GVK Md. 94/9-c)
%18
 
 
 
-  3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda
%18
-   6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda
%16
-  1 yıla kadar vadeli hesaplarda
%12
-   1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda
%7
 
a)    Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresinci çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikte biletleri satanlara yapılankomisyon, prim ve benzeri ödemelerden
 
b)   4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
 
 
 
 
%20
 
 
 
 
 
 
%20
 
 
 
 
01.01.2004
 
 
 
 
 
 
01.01.2004
 
Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden
a)     Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara su avcılığı mansulleri için
i)      Ticaret borsalarında tescil ettirilecek satın alınanlar için
ii)    (i) alt bendi dışında kalanlar için
b)   Diğer zirai mahsuller için
i)      Ticaret borsalarında tescil ettirilecek satın alınan zirai mahsuller için
ii)    (i) alt bendi dışında kalanlar için
c)     Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için
i)      Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetleri için
ii)    Diğer hizmetler için
 
d)  Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için
 
 
 
 
 
 
%1
%2
 
 
%2
%4
 
 
 
 
%2
%4
 
 
%0
 
 
 
 
 
 
01.01.2004
01.01.2004
 
 
01.01.2004
01.01.2004
 
 
 
 
01.01.2004
01.01.2004
 
 
01.01.2004
 
PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden
 
 
%20
 
 
01.01.2004
 
Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,
a)    Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakıf işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden
b)   Değerli kağıt ve damga pulu satışlarında komisyon bedelleri üzerinden
c)    Diğer mal alımları için
d)   Diğer hizmet alımları ((a), (b) ve (c) alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için
 
 
 
 
 
 
 
%2
 
%20
%5
 
%10
 
 
 
 
 
 
 
01.01.2004
 
01.01.2004
 
01.01.2004
 
 
01.01.2004
 
 
Repo faizleri (kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) (GVK Md. 94/14)
 
 
 
%22
 
 
31 Aralık 2003 tarihinden itibaren geri alım veya satım taahhüdü ile yapılan işlemler için geçerli
 
a)    75 nci maddenin ikinci fıkrasının 15 numaralı bendinin (a) alt bendinde yeralan menkul sermaye iratlarından
b)   75 nci maddenin ikinci fıkrasının 15 numaralı bendinin (b) alt bendinde yeralan menkul sermaye iratlarından
c)  75 nci maddenin ikinci fıkrasının 15 numaralı bendinin (c) alt bendinde yeralan menkul sermaye iratlarından
 
%15
 
 
 
 
%10
 
 
%5
 
01.01.2004
 
 
 
 
 
01.01.2004
 
01.01.2004
 
NOT: 4842 sayılı kanun ile yapılan düzenleme gereği fon payı uygulaması 01.01.2004 tarihinden itibaren kaldırılmış olduğundan, fon payı kapsamındaki kazanç ve iratlar üzerinden 01.01.2004 tarihinden itibaren yapılacak stopajlar için ayrıca fon payı hesaplanmayacaktır (Örneğin, repo ve mevduatın 01.01.2004 tarihinden önce bağlandığı ve vadenin 01.01.2004 tarihinden sonra dolduğu durumda tahakkuk eden faiz için fon payı hesaplanmayacaktır).
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.