Numara : 6
Tarih : 2.3.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/6

KONU
 
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:241)
 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 241 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde (R.G: 01/03/2001;24333) yıllık gelir vergisi beyannamelerinde beyan edilen ücret, serbest meslek kazancı ve/veya gayrimenkul sermaye iradından kesilen vergilerin hesaplanan vergiden mahsubu ve iadesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
 
Buna göre; yıllık beyanname veren mükelleflerden, beyannamelerinde ücret, serbest meslek kazancı ve/veya gayrimenkul sermaye iradı bulunanların bu gelirleri üzerinden kesilen vergileri öncelikle beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edilecektir.
 
Bu mahsuplar sonunda kalan vergi kesintisinin diğer vergi borçlarına mahsubu talep edildiğinde, mükellefler yıllık beyannamelerine;
 
-       Tevkifatı yapan vergi sorumlularının adı, soyadı veya ünvanı, bağlı oldukları vergi daireleri ve hesap numaralarını,
-       Tevkifata esas alınan brüt tutarları,
-       Tevkif edilen vergi ve varsa fon payı tutarlarını,
-       Tevkifat yapılan vergilendirme dönemlerini,
 
Gösteren bir icmal tablosunu imzalayarak ekleyeceklerdir. Mahsuben iade talepleri bu tabloya göre yerine getirilecektir.
 
Belirtilen gelir unsurlarından tevkif suretiyle kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edildikten sonra kalan kısmının nakden iadesi talep edildiğinde ise, yıllık beyannamelere yukarıda içeriği açıklanan icmal tablosundan başka, kesilen vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettiğini gösteren ilgili saymanlık yazısının onaylı birer örneği eklenecektir.  Ancak, nakden iade taleplerinin yerine getirilmesinde 169, 194 ve 233 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerindeki esas ve tutarlar dikkate alınacaktır.
 
Ayrıca, yıllık gelir vergisi beyannamesinde ücret, serbest meslek kazancı ve/veya gayrimenkul sermaye iradı beyan eden mükelleflerin, bu gelir unsurlarından tevkif edilen vergileri yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup ettikten sonra, kalan kısım için mahsuben iade ile birlikte nakden iade de talep etmeleri durumunda, kesilen vergilerin tamamı için bu vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettiğini gösteren ilgili saymanlık yazısının onaylı birer örneği aranacaktır.
Diğer yandan, ücret, serbest meslek kazancı ve/veya gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükelleflerin yukarıda açıklanan şekilde yerine getirilen mahsuben ve/veya nakden iade taleplerinin gerçek olmadığının veya yanıltıcı olduğunun tespiti halinde ise, mahsuben ve/veya nakden iade edilen vergiler bakımından “vergi ziyaı” doğmuş sayılacak ve Vergi Usul Kanununun cezai hükümleri uygulanarak bu vergilerin tahsili yoluna gidilecektir.
 
Yukarıda açıklanan düzenlemeler 28 Şubat 2001 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.