Numara : 101
Tarih : 31.12.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/101
 
KONU: Gelir Vergisi Kanunuda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2008 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden  Belirlendi.
 
Maliye Bakanlığınca 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 266  Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 103 ncü  maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2008 yılı takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.Söz konusu had ve tutarlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
A – Yeniden Değerleme Oranında Arttırılan Had ve Tutarlar
 
1. Gayrimenkul Sermaye İradında İstisna Tutarı : 2.400.- YTL
 
Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2008 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 2.400 YTL olarak tespit edilmiştir.
 
2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı : 9,00 YTL
 
Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2008 takvim yılında uygulanmak üzere 9,00 YTL olarak tespit edilmiştir.
 
3. Sakatlık İndirimi Tutarları
 
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2008 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 600.- YTL, ikinci derece sakatlar için 300.- YTL, üçüncü derece sakatlar için 150.- YTL olarak tespit edilmiştir.
 
4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar
 
Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2008 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 3.900.- YTL, diğer yerlerde 2.700.- YTL olarak uygulanacaktır. 
 
5. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler
 
2008 takvim yılında uygulanmak üzere Gelir Vergisi Kanununun 48 nci maddesinin 1 nolu bendinde yer alan yıllık alım tutarı 56.000 YTL, yıllık satış tutarı 80.000 YTL, 2 nolu bendinde yer alan gayri safi iş hasılatı 27.000.- YTL.,  3 nolu  bendinde yer alan yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 56.000 YTL olarak tespit edilmiştir.
 
6. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı: 6.800,- YTL.
 
Mükerrer 80 inci maddede yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2008 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 6.800,- YTL olarak tespit edilmiştir.      
 
7. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı: 16.000,- YTL.
 
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2008 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 16.000,- YTL olarak tespit edilmiştir.
 
8. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı: 960,- YTL.
 
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2008 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 960.- YTL olarak tespit edilmiştir.
 
9. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife
 
30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2007/13044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 ncü maddesinde yer alan gelirlerin vergilendirilmesinde  esas alınan tarife, 2008 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
 
7.800 YTL’ye kadar
% 15
19.800 YTL’nin 7.800 YTL’si için  1.170 YTL, fazlası
% 20
44.700 YTL’nin 19.800 YTL’si için 3.570 YTL, fazlası
% 27
44.700 YTL’den fazlasının 44.700 YTL’si için  10.293 YTL, fazlası
% 35
 
B. Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler
 
Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2007 yılı için daha önce  259  Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar yeniden arttırılmıştır.
 
Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2008 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2007 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.
 
 
 
 
Emtianın Cinsi
Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde
Yıllık Alım Ölçüsü (YTL.)
Yıllık Satış Ölçüsü (YTL.)
Yıllık Alım Ölçüsü (YTL.)
Yıllık Satış Ölçüsü (YTL.)
 
 
Değerli Kağıt
 
85.000
 
96.000
 
117.000
 
138.000
 
Şeker –Çay
 
68.000
 
85.000
 
80.000
 
107.000
 
Milli Piy. Bileti, Hemen
Kazan, Süper Toto   vb.
 
68.000
 
85.000
 
80.000
 
107.000
 
İçki (Bira ve Şarap Hariç) -      İspirto– Sigara–Tütün
 
68.000
 
85.000
 
80.000
 
107.000
 
Akaryakıt ( LPG hariç )
 
96.000
 
110.000
 
138.000
 
150.000

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
 
C. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması
 
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine ilişkin uygulamaya 31/12/2008 tarihine kadar devam edilmesi uygun görülmüştür.
 
D. 2007 Takvim Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İratlarının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı : %37,7
 
Gelir Vergisi Kanununun 76 nci maddesinde menkul kıymetlerin vergilendirilmesinde uygulanan indirim oranı 1.1.2006 tarihinden itibaren 5281 sayılı kanunun 44 ncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Ancak, indirim oranı yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin 9 numaralı fıkrası hükmü gereğince1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarının vergilendirilmesinde 31.12.2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alındığından bu türden olan 2007 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı %37,7 olarak belirlenmiştir.
 
* İndirim oranının 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen menkul kıymet gelirlerinin hesabında  kullanılmayacağını, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetler için de indirim oranı uygulanamayacağını, hatırlatmak isteriz.
 
E. İndirim Oranı Uygulanarak Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları
 
Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67 nci maddesinde 4 nolufıkrası uyarınca, Gelir Vergisi Kanununun 75 nci maddesinin aşağıda belirtilen gelirlere ilişkin (7), (12) ve (14) numaralı bemtlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 1.1.2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlara %15 oranında vergi tevkifatı yapıldığından, bu gelirlerin beyanı ve indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.
 
Buna göre GVK. nun 75 nci maddesinin;
 
*     (7). Fıkrasında yer alan “mevduat fazileri”
 
*     (12). Fıkrasında yer alan,
 
-      Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları
 
-       Kar-zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları
 
-       Özel Finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları”
için beyanname verilmez ve indirim oranı uygulanmaz.   
 
Diğer taraftan GVK Geçici 67 nci maddenin (9) numaralı fıkrası gereğince söz konusu maddenin yürürlülük tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bonoları ile  Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden çıkarılması suretiyle sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde bu madde hükümlerinin uygulanmayacağı, bu gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihi itibarıyla geçerli olan hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.
 
Bu kapsamda, 2007 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.
 
Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.
Ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için de indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.
 
F. 1.1.2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından Elde Edilen 2007 Yılı Gelirlerine Uygulanacak İstisna Tutarı : 205.994,16 YTL.
 
Gelir Vergisi Kanununun Geçici 59 uncu madde hükmü ile 31/12/2007 tarihine kadar, 26/7/2001-31/12/2005 tarihleri arasında ihraç edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolarının faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlar toplamının 2001 yılında 50 milyar lirası, 2002 ve izleyen yıllarda bu tutarın veya artırılmış tutarın her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması ile bulunacak tutar gelir vergisinden istisna edilmiştir.
 
Bu hükme göre, 2007 yılında söz konusu gelirlere uygulanacak istisna tutarı; 2006 yılı istisna tutarı olan 191.089,20 YTL' nin 2006 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması sonucu (191.089,20 YTL)+(191.089,20 YTL x % 7,8 =) 205.994,16 YTL olmaktadır. İstisna kapsamına giren söz konusu kazançlar için yıllık beyanname verilmeyeceği gibi, diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye de bu kazançlar dahil edilmeyecektir
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş