Numara : 54
Tarih : 10.7.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2003/54

KONU
 
Finansal Kiralama İşlemlerinin Değerlemesine İlişkin 319 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği
 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan (R.G.: 1/7/2003; 25155) 319 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 4842 sayılı Kanun ile  finansal kiralama işlemlerinin değerlemesine ilişkin olarak Vergi Usul Kanununa eklenen Mükerrer 290 ıncı maddenin uygulamasına ilişkin olarak açıklamalarda bulunulmuştur. Tebliğde yer verilen açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Mükerrer 290’ıncı Madde Kapsamında Değerlemeye Tabi Tutulacak Kiralamalar

1.1. Genel
Mükerrer 290 ıncı madde hükmü 1/7/2003 tarihinden itibaren yapılacak kiralama işlemleri bakımından geçerli olacaktır. Gerek finansal kiralama şirketleri gerekse kiracılar 1/7/2003 tarihinden önceki finansal kiralama işlemlerinin değerlemesini önceki uygulamalara göre yapmaya devam edeceklerdir.

Yeni düzenleme finansal kiralama sayılacak işlemleri 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunundan bağımsız olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla mükerrer 290 ıncı maddede belirtilen kriterleri taşıyan kiralama işlemi ister finansal kiralama şirketleri tarafından yapılsın isterse diğerleri tarafından yapılsın yeni düzenlemeye göre değerlenmek durumundadır. Bu çerçevede, finansal kiralama şirketlerinin Finansal Kiralama Kanunu kapsamında yapacakları kiralama eğer mükerrer 290 ıncı maddedeki kriterleri karşılamıyorsa finansal kiralama olarak nitelendirilmeyecektir. Aynı çerçevede, Finansal Kiralama Kanunu kapsamında yapılmayan bir kiralama işlemi eğer mükerer 290 ıncı maddedeki kriterleri karşılıyorsa finansal kiralama olarak nitelendirilecek ve değerleme buna göre yapılacaktır. Yeni düzenlemedeki kriterler dikkate alındığında, finansal kiralama şirketlerinin mükerrer 290 ıncı madde kapsamına girmeyen kiralama işlemleri ile diğer vergi mükelleflerinin aynı madde kapsamına giren kiralama işlemleri ile  çok istisnai olarak karşılaşılabileceği anlaşılmaktadır.

1.2. Finansal Kiralama Sayılmak İçin Gerekli Kriterler
Mükerrer 290 ıncı maddeye göre finansal kiralama, kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip devredilmediğine bakılmaksızın, bir iktisadi kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan riskler ile yararların tamamının veya tamamına yakınının belli bir dönemde bedel karşılığı kiracıya bırakılması sonucunu doğuran kiralamalar olarak tanımlanmıştır. Aynı iktisadi kıymete ilişkin birden fazla sözleşme, ilave, tadil ve diğer sözleşmelerin yapılması halinde tüm bunların bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre; finansal kiralama olarak değerlemeye tabi tutmak için gerek finansal kiralama şirketleri gerekse diğer vergi mükellefleri tarafından yapılan kiralama işlemlerinin aşağıdaki kriterlerden herhangi birini veya daha fazlasını karşılaması yeterli olacaktır.
- İktisadî kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi: Sözleşmede iktisadi kıymetin kiracıya devrine ilişkin hüküm olması veya satım opsiyonu olması ve kiracının yüksek bir olasılıkla bu opsiyonu kullanacak olması halidir.
- Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması: Kira süresi sonunda kiracının satın alma hakkını kullanacağının büyük bir olasılıkla tahmin edildiği durumu tarif etmektedir. Sözleşmenin yapıldığı tarihteki koşullara ve sözleşmenin içeriğine göre bu durumun varlığı, işlemin finansal kiralama sayılması için yeterli olacaktır. Örneğin, sözleşme tarihi itibariyle kiralama işlemine konu bir iktisadi kıymetin sözleşme süresi sonundaki rayiç değeri enflasyon, amortisman ve diğer unsurlar dikkate alınarak 5 milyar lira olarak tahmin edilmekle birlikte kiracıya 1 milyar liraya veya daha düşük bir değere satın alma hakkı opsiyonu tanınıyorsa bu kriterin karşılandığı kabul edilecektir.
- Kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün % 80'inden daha büyük bir bölümünü kapsaması: Ekonomik ömür, bir iktisadi kıymetin ekonomik olarak kullanılabileceği veya belli sayıdaki üretimin elde edilebileceği tahmin edilen dönem olarak dikkate alınacaktır. Bazı iktisadi kıymetlerin ekonomik ömür nispetinin hesaplanmasında oransal olarak ilk yıllarının son yıllarına göre daha fazla ekonomik fayda sağlayacağı göz önünde tutulabilir. Buna göre örneğin 10 yıllık bir ekonomik ömür tahmin edilen iktisadi kıymet için 9 yıllık bir kiralama yapılmışsa bu kriterin karşılandığı kabul edilecektir. Bununla birlikte, iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün % 80 veya daha fazlasını ilk 5 yılda tüketeceği tahmin ediliyorsa bu durumda 10 yıllık bir ekonomik ömür tahmin edilen bir kıymet için 5 yıl süreli olarak yapılan kiralama işlemi de finansal kiralama olarak kabul edilecektir.
- Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının iktisadi kıymetin rayiç bedelinin % 90'ından daha büyük bir değeri oluşturması: Kira ödemelerinin bugünkü değeri toplamının iktisadi kıymetin sözleşmenin düzenlendiği tarihteki rayiç bedelinin % 90’ından büyük olması halinde kiralama finansal kiralama olarak değerlendirilecektir.

1.3. Finansal Kiralama Olarak Kabul Edilmeyecek İşlemler
Kural olarak, bir önceki bölümde belirtilen kriteri karşılamayan kiralama işlemleri finansal kiralama olarak kabul edilmeyecektir. Diğer yandan bu kriterleri karşılasa dahi aşağıda sayılan işlemler de finansal kiralama sayılmayacağı için mükerrer 290 ıncı madeddeki esaslara göre değerlenmeyecek, VUK’nun genel hükümlerine göre değerlemeye tabi tutulacaktır.

Finansal kiralama kabul edilmeyecek işlemler şunlardır:
- Doğal kaynakların araştırılması veya kullanılmasına yönelik kiralama sözleşmeleri ile sinema filmleri, video kayıtları, patentler, kopyalama hakları gibi kıymetlerle ilgili lisans sözleşmeleri,
- Arazi, arsa ve binalarla ilgili kiralama sözleşmeleri (kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devrini öngören veya kiracıya kira süresi sonunda kiralama konusu gayrimenkulü  düşük bir bedelle satın alma hakkı tanıyan sözleşmeler hariç).

2. Tanımlar
Tebliğde, mükerrer 290’ıncı madde kapsamında finansal kiralama sayılan işlemlerin değerleme işlemini yapabilmek için gerekli olan ve aynı maddede yer verilen tanımlara ilişkin açıklamalara Tebliğde yer verilmiştir.
- “Kira Ödemeleri”: Sözleşmeye göre, kiralama süresi boyunca yapılması gereken kira ödemeleridir. Sözleşme hükümlerine göre kiracının kiralama süresi başlangıcında kiralayana ödediği ve kendisine geri dönüşü olmayacak depozito veya peşin ödenmiş kira bedelleri de kira ödemeleri içinde sayılacaktır.

Aşağıda sayılan değerler de kira süresi boyunca yapılan kira ödemeleri kapsamında değerlendirilecektir;
a) Kira süresi sonunda kiralama konusu iktisadi kıymetin kalan değerine ilişkin bir taahhüt olması halinde bu değer, (kalan değere ilişkin taahhüdün kiracı veya başka bir kişi tarafından yapılmasının önemi yoktur.)
b) Kira süresi sonunda kiracıya düşük bir bedelle iktisadi kıymeti satın alma hakkı tanındığı ve sözleşme başlangıç tarihinde bu hakkın kullanılma olasılığının yüksek olduğu durumda bu satın alma hakkının kullanılması durumunda ödenmesi gereken bedel.
- “Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri”: Kira ödemelerinin, sözleşme tarihinde, kiralamada kullanılan faiz oranı dikkate alınarak hesaplanan bugünkü değerlerinin toplamıdır. Kiralamada kullanılan faiz oranı tespit edilemiyorsa, kiracının kiralamaya konu iktisadi kıymeti satın almak için aynı vade ile alması gereken borç için katlanacağı faiz oranı kullanılır.
- “Kiralamada Kullanılan Faiz Oranı”: Kira ödemeleri ile garanti edilmemiş kalan değer toplamının bugünkü değerini, kiralamaya konu iktisadi kıymetin rayiç bedeline eşitleyen iskonto oranıdır.
- “İktisadi Kıymetin Rayiç Bedeli”: Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir. Diğer bir ifadeyle, fiyatlar konusunda bilgili, birbirinden bağımsız, gerçek alıcı ve satıcının karşılıklı pazarlık ortamında oluşturdukları bedeldir. Rayiç bedel sözleşmenin başlangıcında tespit edilmelidir. İktisadi kıymetin maliyet bedeli ile sözleşme başlangıcındaki rayiç bedeli arasında bir fark bulunmamalıdır.
- “Kalan Değer”: Kiralanan iktisadi kıymetin kiralama süresi sonunda sahip olacağı tahmin edilen rayiç bedelidir. Kalan değer, iktisadi kıymetin maliyet bedeli ile kira süresi sonunda alabileceği rayiç değeri arasında bağlantı kurularak tahmin edilir. Kalan değerin tahmininde benzer mala ilişkin tecrübeler veya aynı nitelikteki kullanılmış kıymetlerin fiyatları da kullanılabilir.
- “Kiralama Süresi”: Kiracının iktisadi kıymeti kiraladığı sözleşmede belirtilen iptal edilemez süredir. Ancak, kiralamanın başlangıcında kiracıya sözleşme süresi bitiminde kira süresini uzatma hakkı tanınmış ve bu hakkı kullanacağının kesin veya kesine yakın olduğu durumda bu ilave süre de kira süresi içinde kabul edilir. Örneğin, süre uzatımındaki kira bedelinin rayiç bedeline oranla çok düşük olması veya kiralamanın yenilenmemesi halinde kiracının ödemek zorunda kalacağı çok yüksek bir ceza miktarının tespit edilmesi hallerinde kiracı kullanım hakkını kullanacağı açık olduğundan bu durumdaki sürelerin kiralama süresi içinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
- “Kiralamanın Başlangıcı”: Sözleşmenin yapıldığı tarih veya taraflardan birinin sözleşmenin ana maddelerinden birine ilişkin önemli yükümlülük ve taahhütlere girdiği tarihlerden erken olanıdır. Örneğin, kiralayanın sözleşme yapılmadan kiralama konusu iktisadi kıymeti kullanım amacıyla hazır hale getirme çalışmalarına başlaması halinde kiralamanın başlangıcı daha sonra yapılacak sözleşmedeki tarih değil hazır hale getirme çalışmalarına başlama tarihidir.

3. Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme ve Amortisman Uygulaması

3.1. Kiralayan (Kiraya Veren) Bakımından Uygulama
Kiralayan, 1/7/2003 tarihinden itibaren yapmış olduğu finansal kiralama kapsamına giren işlemleriyle ilgili olarak aşağıda açıklandığı şekilde değerleme ve amortisman işlemi uygulamalıdır.
- Kiralama süresi boyunca kiracı tarafından yapılacak kira ödemelerinin toplam tutarı, anapara artı faiz, alacak olarak aktife alınacaktır. Diğer yandan, aktifleştirilen alacak tutarı ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark ise gelecek dönemlere ait faiz geliri olarak pasifleştirilmek suretiyle değerlenerek kayıtlara intikal ettirilecektir.
- Kiralama konusu iktisadi kıymet ise, bu iktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutar ile değerlenecektir. İktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutarın sıfır veya negatif olması halinde, iktisadi kıymet iz bedeliyle değerlenip aradaki fark iktisadi kıymetin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar gibi işleme tâbi tutulacak olup gelir kaydedilmesi gerekmektedir. Finansal kiralama konusu iktisadi kıymetin net bilanço aktif değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değeri çoğu zaman birbirine eşit olacağından finansal kiralama şirketi veya kiralayan, iktisadi kıymeti genel olarak iz bedeliyle kayıtlarında gösterecektir. İktisadi kıymetin net aktif bilanço değerinden, kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu oluşan tutarın pozitif olması durumunda, pozitif fark finansal kiralama şirketi tarafından amortismana tabi tutulacaktır. Örneğin, net bilanço aktif değeri veya fatura tutarı 100 milyar lira, kira ödemelerinin net bugünkü değeri 95 milyar lira ise, 5 milyar lira pozitif fark finansal kiralama şirketi tarafından amortismana tabi tutulacaktır. Amortisman ayırma işlemi Vergi Usul Kanunu ve ilgili genel tebliğlerde bu iktisadi kıymet için tespit edilmiş sürelerde yapılacaktır. Farkın sıfır veya negatif olması durumunda amortisman ayrılması mümkün değildir ve bu kiralama konusu iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapılması söz konusu olmayacaktır.
- Gelecek dönemlere ait faiz gelirleri, kiralanan iktisadi kıymetin finansal kiralama sözleşmesinin yapıldığı tarihteki rayiç bedelinden, her bir dönem sonunda anapara geri ödemelerinin düşülmesi sonucu kalan tutar üzerinden sabit bir dönemsel faiz oranı yaratacak şekilde hesaplanması suretiyle tahakkuk ettirilecektir. Tahakkuk tarihinden vadenin bitiminin anlaşılması gerekmektedir. Her bir dönem sonu ifadesinden kira sözleşmesi ekindeki ödeme planındaki ödeme dönemlerinin anlaşılması gerekmektedir. Örneğin, 4 yıllık kiralama dönemi, yılda bir kez ödemeli ve her yıl 30/09..... tarihinde kira ödemesi öngörülmüşse, “her bir dönem sonu” ifadesinden 30/09...., 30/09..... ve sonraki yıllar tarihlerini anlamak gerekmektedir. Bu durumda, her bir 30/9.... tarihi itibariyle faiz ve ana para ayrıştırması yapılarak, pasifleştirilen faiz gelirlerinden 30/9... tarihi itibariyle bakiye anapara borcuna isabet eden faiz tutarı gelir kaydedilmelidir.
- Aktifleştirilen alacak tutarının reeskonta tabi tutulması mümkün bulunmamaktadır.
- Kiralayan şirketler tarafından iktisadi kıymetin satın alınmasında Türk Lirası veya döviz cinsinden kredi kullanılmış ise ilk yıl için ödenen kur farkları ve faiz giderlerinin sözleşme yapılmasından önce kıymetin maliyetine ilave edilebilecek olması halinde maliyete ilave edilecek aksi halde ve diğer yıllarda ise gider kaydedilecektir.
- Kiralayanın finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin üretimini veya alım satımını yapması halinde, iktisadi kıymetin net bilanço aktif değeri olarak rayiç bedeli dikkate alınacaktır. Rayiç bedel ile maliyet bedeli arasındaki farkın normal bir satış işleminden elde edilen kâr veya zarar olarak işleme tâbi tutulması gerekmektedir.
- Finansal kiralama şirketleri, 01/07/2003 tarihinden önce yapılan finansal kiralama sözleşmelerindeki sabit kıymetler için amortisman ayırmaya ve yeniden değerleme yapmaya devam edecektir.

3.2. Kiracı Bakımından Uygulama
Kiracı, 1/7/2003 tarihinden itibaren yapmış olduğu finansal kiralama kapsamına giren işlemleriyle ilgili olarak aşağıda açıklandığı şekilde değerleme ve amortisman işlemi uygulamalıdır.
- Finansal kiralama işlemine konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı ve sözleşmeden doğan borç, kiralama konusu iktisadi kıymetin rayiç bedeli veya sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı ile değerlenecektir. Finansal kiralama konusu iktisadi kıymet, kullanma hakkı olarak aktife alınacak karşılığında ise kiralayana olan borç pasife kaydedilecektir.
- Kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı, Vergi Usul Kanununun üçüncü kitabının üçüncü kısmının birinci bölümü ve ilgili genel tebliğlerde kiralama konusu iktisadi kıymet için belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde amortismana ve Kanunun Mükerrer 298 inci maddesi uyarınca da yeniden değerlemeye tâbi tutulacaktır. Diğer bir ifadeyle, kullanım hakkı, Vergi Usul Kanunu ve ilgili genel tebliğlerde bu iktisadi kıymet için tespit edilmiş amortisman sürelerinde amorti edilecektir. Sözleşmenin fesholması halinde kalan dönemler için iktisadi kıymetle ilgili olarak amortisman ayrılma ve yeniden değerleme işlemleri yapılmayacaktır. Kiracı normal amortisman ve azalan bakiyeler usulüne göre amortisman yöntemlerinden herhangi birini uygulayabilecektir. Ayrıca söz konusu iktisadi kıymetlerle ilgili olarak fevkalade amortisman uygulaması da kural olarak mümkün olabilecektir.
- Finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan kira ödemeleri, borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılacak ve bu ayrıştırma işlemi her bir dönem sonunda kalan borç tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde yapılacaktır. Kiralayan açısından yorumu yapılan “her bir dönem sonu” ifadesi, kiracı açısından sözleşmede belirtilen kira ödeme tarihidir.
- Finansal kiralama borçlarının Vergi Usul Kanununun 285 inci maddesi kapsamında reeskonta tabi tutulması mümkün bulunmamaktadır.
- Finansal kiralama işlemi esas olarak bir kredi işleminden farklı değildir. Kiralayana ödenen finansal kiralama bedellerinin faiz kısmı finansman gider kısıtlamasına tabidir.
- Kiralayan şirketin yurtdışında bulunması halinde kiracı tarafından Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 24 üncü maddesine göre tevkifat yapılacaktır. (93/5147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesinin (a) bendi gereğince %1)
- 01/07/2003 tarihinden önce yapılan finansal kiralama sözleşmelerindeki ödeme planına göre fatura edilen finansal kiralama bedelleri gider kaydedilmeye devam edilecektir.

4. Katma Değer Vergisi ve Teşviklerle İlgili Uygulama
4842 sayılı Kanun ile finansal kiralama işlemlerinde katma değer vergisi uygulamasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu nedenle, finansal kiralama şirketi tarafından malın satın alınması, finansal kiralama faturaları ve sözleşme bitiminde malın kiracıya teslimine ilişkin olarak sözkonusu düzenleme öncesindeki uygulama aynen sürdürülecektir. Örneğin, finansal kiralama faturalarında, anapara artı faiz tutarına KDV uygulanması devam edecektir.

Öte yandan, finansal kiralama şirketleri dışındaki şirketlerin yaptığı ve finansal kiralama sayılan işlemlerde 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na göre yapılan sözleşmeler için öngörülen indirimli KDV oranları uygulanmayacaktır. Örneğin, finansal şirketi dışındaki herhangi bir vergi mükellefinin mükerrer 290’ıncı madde kapsamında finansal kiralama sayılan bir iktisadi kıymet kiralaması işlemine ilişkin olarak kendisine yapılan mal teslimi için KDV Kanununa ekli (I) Sayılı Listenin 8 numaralı paragrafına göre % 1 veya % 8 değil söz konusu iktisadi kıymetin tabi olduğu KDV oranı uygulanacaktır. Aynı şekilde, bu mükellef tarafından finansal kiralama taksitlerine ilişkin olarak düzenlenecek faturada da kira bedelinin tabi olduğu KDV oranı uygulanacaktır.
Finansal kiralama şirketleri eskiden olduğu gibi finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilen yatırımlarda yatırım indirimi ve diğer teşvik unsurlarından yararlanmaya devam edecektir.

5. Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları
Tekdüzen Hesap Planı uygulamasında mükerrer 290’ıncı madde kapsamındaki finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak herhangi bir belirleme yoktur. Bu nedenle, bu konuda herhangi bir belirleme yapılıncaya kadar finansal kiralama işlemlerinin aşağıdaki örnekte yer aldığı şekilde muhasebeleştirilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz.

ÖRNEK:
- Finansal kiralamaya konu malın rayiç bedeli: 10,000,000,000 TL (Finansal kiralama şirketince iktisadi kıymetin peşin alış bedeli)
- Kiralama süresi: 5 yıl
- Kalan değer: 50,000,000 TL
- Faiz oranı: Yıllık % 20
- Kira ödemeleri: Yıllık 3,337,078,000 TL (yıl sonu ödemeli), toplam 16,735,390,000 TL
- Kira ödemelerinin anapara ve faiz ayırımı aşağıdaki tabloda olduğu gibidir:

Tarih
Taksit (000)
Faiz (000)
Anapara (000)
Kalan (000)
01.01.2004
-
-
-
10,000,000
31.12.2004
3,337,078
2,000,000
1,337,078
8,662,922
31.12.2005
3,337,078
1,732,584
1,604,494
7,058,428
31.12.2006
3,337,078
1,411,686
1,925,392
5,133,036
31.12.2007
3,337,078
1,026,607
2,310,471
2,822,565
31.12.2008
3,337,078
564,513
2,772,565
50,000
Toplam
16,685,390
6,735,390
9,950,000
 
Bu verilere göre yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olmalıdır.
Leasing Şirketi Muhasebe Kayıtları

     253 Tesis, Makina ve Cihazlar
     191 İndirilecek KDV
              102 Bankalar
1.1.2004 Finansal kiralama konusu malın satın  alınması
     10,000,000,000
          100,000,000
                          10,100,000,000
     123 Gelecek Aylara Ait Kira Alacakları
     223 Gelecek Yıllara Ait Kira Alacakları
 253 Tesis Makina ve Cihazlar
             383 Gelecek Aylara Ait Faiz Gelirleri
                  483 Gelecek Yıllara Ait Faiz Gelirleri
     1.1.2004 Sabit kıymetin kiraya verilmesi
  3,337,078,000
13,348,312,000                    
9,950,000,000
2,000,000,000
4,735,390,000
     102 Bankalar
     383 Gelecek Aylara Ait Faiz Gelirleri
                   391 Hesaplanan KDV
                   600 Yurtiçi Satışlar
                   123 Gelecek Aylara Ait Kira Alacakları
      31.12.2004 1.Taksit tahsili
       3,370,448,780
  2,000,000,000                                 
                                  33,370,780
                              2,000,000,000
                              3,337,078,000                                                
...................................
 
     102 Banka
     383 Gelecek Yıllara Ait Faiz Gelirleri
                  391 Hesaplanan KDV
                  600 Yurtiçi Satışlar
                  223 Gelecek Yıllara Kira Alacakları
      31.12.2008 5. Taksit tahsili
       3,370,448,780
          564,513,000
                                   33,370,780
                                 564,513,000
                              3,337,078,000
     102 Bankalar
              391 Hesaplanan KDV
              253 Tesis, Makina ve Cihazlar
      31.12.2008 Aktiflerin satışı
            50,500,000
                                       500,000
                                   50,000,000
                             

 
Kiracının Muhasebe Kayıtları

      260 Haklar
      183 Gelecek Aylara Ait Faiz Giderleri
      283 Gelecek Yıllara Ait Faiz Giderleri
                    309 Diğer Mali Borçlar
                    409 Diğer Mali Borçlar
      1.1.2003 Aktiflerin kiralanması
 10,000,000,000
       2,000,000,000                            
       4,735,390,000
3,337,078,000
13,398,312,000
     780 Finansman Giderleri
     309 Diğer Mali Borçlar
     770 Genel Yönetim Gideri
191 İndirilecek KDV
                      102 Banka
                      257 B.Amortismanlar
                      183 Gelecek Aylara Ait Faiz Giderleri
      31.12.2003 1. taksit ödemesi
       2,000,000,000
       3,337,078,000
       1,990,000,000
            33,370,780
                              3,370,448,780
                              1,990,000,000
2,000,000,000

.................................

     780 Finansman Giderleri
     309 Diğer Mali Borçlar
     770 Genel Yönetim Gideri
     191 İndirilecek KDV
                      102 Banka
                      257 B.Amortismanlar
                      283 Gelecek Yıllara Ait Faiz Giderleri
     31.12.2008 5. Taksit ödemesi
         564,513,000
      3,337,078,000
      1,990,000,000   
           33,370,780
                              3,370,448,780
                              1,990,000,000
564,513,000
 
     253 Tesis, Makina ve Cihazlar
     191 İndirilecek KDV                
                      102 Banka
31.12.2008 Satın alınan aktif kıymet
           50,000,000
                500,000
                           50,500,000
                           

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.