Numara : 95
Tarih : 26.12.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/95
 
KONU: Gayrimenkullerin 2008 Yılına Ait Emlak Vergi Değerinin Hesabına İlişkin 52 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı. 
 
26 Aralık 2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede 52 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayınlanarak; gayrimenkullerin 2008 yılına ilişkin  emlak vergisi değerlerinin, gayrimenkulun 2007 yılına ait vergi değerlerinin, 2007 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı (%3,6) oranında arttırılarak tespit edileceği açıklanmıştır.
 
Emlak Vergisi Kanununun 9/b ve 19/b maddeleri ile Vergi Usul Kanununun 49 ncu maddesi (b) fıkrasına göre arsa ve arazi takdirleri her 4 yılda bir yapılarak bulunan yeni değerler takip eden bütçe yılından itibaren uygulanmaktadır.
 
En son takdir işlemi 2005 yılında yapılarak 2006 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
 
Emlak Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinde ise emlak vergisi değerinin mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl bir önceki yılın yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde arttırılması suretiyle bulunacağı belirtilmiştir.
 
Bu hükümler çerçevesinde 2008 yılına ait bina, arsa ve arazi vergi değerleri; 2007 yılı vergi değerlerinin 2007 yılına ilişkin tespit edilen  %7,2 yeniden değerleme oranının yarısı olan %3,6 (üç virgül altı) nispetinde arttırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.
 
Tebliğde, 2007 yılında yeni arsa satın alan bir kişinin mükellefiyetinin 2008 yılından  itibaren başlaması nedeniyle aşağıdaki örnek verilmiştir.
 
ÖRNEK: Mükellef (A) 2007 yılında Gaziantep ili, Şahinbey Belediyesi sınırları içinde 1000 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini adı geçen Belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu sokak için takdir komisyonunca 2005 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 75 YTL’dir.
 
2006 yılına ait yeniden değerleme oranı % 7,8 olarak, 2007 yılına ait yeniden değerleme oranı ise % 7,2 olarak tespit edilmiş bulunduğuna göre, mükellefiyeti 2008 yılında başlayan mükellefin, 2007 yılında satın aldığı arsanın 2008 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. 
 
 
Takdir komisyonunca takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri
            
 
75,00 YTL
 
2006 yılı yeniden değerleme oranının yarısı (% 7,8/2 =)
 
 
% 3,9
 
Arsanın 2006 yılı yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmış asgari ölçüde metrekare birim değeri  [75,00+(75,00 x  % 3,9)=]
 
 
77,93 YTL
 
2007 yılı yeniden değerleme oranının yarısı (%7,2/2 =)
 
% 3,6
 
 
2008 yılı vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare                        
birim değeri [77,93+(77,93 x %3,6) =]
 
 
80,74 YTL
 
Arsanın 2008 yılı vergi değeri (80,74 x 1000 =)
 
 
80.740,00 YTL
 
Mükellefiyeti öteden beri devam eden mükellefler ise, gayrimenkullerinin 2007 yılı vergi değerlerini %3,6 oranında arttırarak 2008 yılı emlak vergi değerlerine ulaşacaklar ve bu yeni değere emlak vergi oranlarını uygulayarak 2008 yılı Emlak vergilerini hesaplayabileceklerdir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş   
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.