Numara : 54
Tarih : 8.8.2005
 VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/54
 
KONU

Elektrik Üretim ve Dağıtım Varlıkları Özel Maliyet Bedeli Kapsamında İtfa Edilecek Amortismana Tabi Sabit Kıymetler Arasına Alınmıştır

 
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5398 Sayılı Kanun (R.G.: 21/7/2005; 25882) ile Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklik ile elektrik üretim ve dağıtım varlıkları özel maliyet bedeli kapsamında itfa edilecek amortismana tabi iktisadi kıymetler arasına alınmıştır.

Buna göre, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler Vergi Usul Kanununun 272 nci maddesine göre elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyetine eklenecektir. Bu nitelikteki giderler, VUK’un 327 nci maddesindeki yeni düzenleme çerçevesinde işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilerek amortismana tabi tutulacaktır.

İşletme hakkı süresi dolmadan işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması veya işletme hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi halinde henüz itfa edilmemiş olan giderler boşaltma veya hakkın sona erdiği yılda bir defada gider yazılacaktır.

Bu düzenleme Kanunun yayımı tarihi olan 21/7/2005 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.