Numara : 45
Tarih : 26.3.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/45
 
KONU: Uzlaşma Yolu İle Taksitlendirilecek Olan ve 5736 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinde Yer Alan Ecrimisil Alacakları Hakkında 318 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Yayınlandı.
 
15.03.2008 tarih ve 26817 sayılı Resmi Gazete’de 318 sayılı “Milli Emlak Genel Tebliği” yayınlanarak; 5736 sayılı “Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun” un 2 nci maddesinde yer alan,  Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu  altında bulunan taşınmazların kullanılması nedeniyle doğan ve ödenmemiş olan ecrimisil alacaklarının yeniden tespiti ve 18 ayda 18 eşit taksitte ödenmesi konusunda açıklamalarda bulunulmuştur.
 
Söz konusu tebliğ aşağıdaki konular hakkında düzenlemeler getirmiştir.
 
  1. Milli Emlak Birimlerince Yürütülecek İşlemler
  2. Gelir İdaresi Başkanlığına Bağlı Birimlerce Yürütülecek İşlemler
  3. Diğer Hususlar
Tebliğe göre;
 
  1.  5736 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren borçlar
 
* 1.1.2007 tarihinden önce ilgilisine tebliğ edilmiş,
* 27.02.2008 tarihi itibariyle ödenmemiş veya kısmen ödenmiş borçlardır. (Taksitlndirildiği halde taksitlerden birinin ödenmemesi nedeniyle tamamı muaccel hale gelen ecrimisil alacakları dahil)
 
  2.  27.02.2008 tarihinden önce ecrimisil ihbarnamesi ve düzeltme ihbarnamesi tebliği ile taksitlendirilmiş olan borçlar yeniden tespit yapılmaksızın sadece taksitlendirilir.
 
  3. Ecrimisil borçlularının en geç 30.04.2008 tarihine kadar tebliğ ekinde yer alan (Ek 1 ) dilekçe ile taşınmazın bulunduğu yerin defterdarlığına veya mal müdürlüğüne müracaatı gerekmektedir.
 
  4. Davadan vazgeçilmiş olması gerekmektedir.
 
  5. Başvuruya konu ecrimisilin uzlaşmaya konu bedeli, “Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin “ 17 nci maddesi uyarınca oluşturulan komisyon tarafından yeniden tespit ve takdir edilir.
 
  6.  Takdir edilen ecrimisiller 15 gün içinde fuzuli şagile (fuzuli işgalciye) iadeli taahhütlü tebliğ edilir. Postaya verilmesini takip eden 7 nci gün tebliğ tarihi sayılır.
 
  7.  Fuzuli şagilin (işgalci) tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde taksitlendirme ile ilgili uzlaşma tutanağını imzalamak üzere başvuruda bulunması gerekir.
 
  8.  5736 sayılı Kanun kapsamında yapılan taksitlendirilmelerde herhangi bir Teminat istenmeyecektir.
 
  9. Tebliğ ekinde (Ek:2) yer alan ve 3 nüsha olarak düzenlenen uzlaşma tutanağı imzalandıktan sonra fuzuli şagilden uzlaşmadan önceki ecrimisil borçları ve bu borçlara ilişkin gecikme zamları tahsil edilmez.
 
  10.  Ayrıca uzlaşma tarihi itibariyloe tebliğ ekinde yer alan  (Ek:3) 3 nüsha davadan feragat dilekçesi imzalanır.
 
  11. Ecrimisil bedellerinin yeniden tespiti, değerlendirilmesi ve takdiri işlemleri 27.02.2008 tarihinden itibaren sekiz ay içersinde en geç 27.10.2008 tarihine kadar sonuçlandırılır.
 
  12. Taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde vergi dairesince takip muamelesine, ödeme emri düzenlenmeksizin haciz varakasına istinaden başlanacaktır.
 
Vergi İdaresi ve Milli Emlak birimlerince yapılması gereken işlemlerin detaylı olarak yer aldığı tebliğde, konuya ilişkin bir adet örnek ve 3 adet Ek dilekçe formu yer almaktadır.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye