Numara : 98
Tarih : 29.12.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/98
 
   
KONU
  
Damga Vergisinde 1/1/2004' den Geçerli Maktu Vergi Tutarları
 
 
Maliye Bakanlığının yayımlamış olduğu 42 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (R.G.: 26/12/2003; 25323) ile 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 2003 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 28,5) artırılmıştır.
 
Buna göre 1/1/2004 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir.
 
(1) SAYILI TABLO 
I.  Akitlerle ilgili kağıtlar:
 
 
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler:
 
    a)  Belli parayı ihtiva edenler
(Binde 7,5)
    b)  Belli parayı ihtiva etmeyenler
(5.900.000 TL)
    c)  Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira
         bedeli üzerinden)
 
(Binde 1,5)
    d)  Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı
          mukavelenameleri
 
(1.800.000 TL)
2. Teklifnameler:
(1.800.000 TL)
3.  Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket
     mukavelenameleri:
 
(Binde 5)
    (Vergi miktarı 40.691.300.000 lirayı aşamaz.)
 
4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri:
 
    a) Belli parayı ihtiva edenler
(Binde 7,5)
    b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
(5.900.000 TL)
    c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı ile
        ilgili rehin senetleri
 
(1.800.000 TL)
5. Tahkimnameler ve sulhnameler:
 
    a) Belli parayı ihtiva edenler
(Binde 7,5)
    b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
(16.400.000 TL)

 
6. Fesihnameler:
 
    a)  Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı ihtiva
         eden bir kağıda taalluk edenler
 
(Binde 1,5)
    b)  Diğerleri
(5.900.000 TL)
 
 
II. Kararlar ve mazbatalar
 
 
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
    olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve
    kararlarla hakem kararları:
 
 
 
    a) Belli parayı ihtiva edenler
(Binde 7,5)
    b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
(15.300.000 TL)
2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmayan
    daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü
    ihale kararları:
 
 
(Binde 4,5)
 
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar:
 
 
 
1. Ticari ve mütedavil senetler:
 
     b) Emtia Senetleri:
 
         1. Resepise (Makbuz senedi)
(5.900.000 TL)
         2. Varant (Rehin senedi)
(3.400.000 TL)
         3. İyda senedi
(900.000 TL)
         4. Taşıma senedi
(200.000 TL)
     c) Konşimentolar
(3.400.000 TL)
     d) Deniz ödüncü senedi
(Binde 7,5)
     e) İpotekli borç senedi, irat senedi
(Binde 7,5)
2.  Ticari Belgeler:
 
     b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları
(Binde 4,5)
     c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri
(5.900.000 TL)
     d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi dairelere
          ve bankaları ibraz edilenler):
 
         1. Bilançolar
(12.300.000 TL)
         2. Kar ve zarar cetvelleri
(5.900.000 TL)
         3. İşletme hesabı hulasaları
(5.900.000 TL)
     e) Barnameler
(700.000 TL)
     f) Tasdikli manifesto nüshaları
(2.800.000 TL)
     g) Ordinolar
(400.000 TL)
     h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale,
         tediye, irsal, teslim ve tahsil emirleri
 
(400.000 TL.)
 
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar:
 
 
 
1.  Makbuzlar (ibra senetleri ile kabzı mutazammın imza ve
     mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil):
 
    g) Avans makbuzları
(Binde 7,5)

 
    h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi
        dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi
        daireler hesabına ödenen paralar hakkında müdeaddit
        nüsha olarak bankalara verilen makbuz senetlerinin
        mezkur dairelere ait nüshaları
 
 
 
 
(Binde 7,5)
ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
   ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat
   vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı
   alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden
   ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
   hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
   olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
 
 
 
 
 
 
(Binde 6)
j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
   mahiyetteki senetler
 
(Binde 6)
k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen
     paralar için düzenlenen makbuzlar
 
(Binde 6)
2. Beyannameler:
 
a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının
    gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste
    beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için
 
 
(400.000 TL)
b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen diğer
    beyannameler:
 
    1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri
(2.800.000 TL)
    2. Kurumlar vergisi beyannameleri
(5.900.000 TL)
    3. Muhtasar beyannameler
(1.800.000 TL)
    4. Diğerleri
(400.000 TL)
4.  Tarifede yazılı kağıtlardan aslı (600.000) liradan fazla
maktu veya nispi veriye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri:
 
 
(400.000 TL)
 
Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında her bir kağıt için hesaplanacak damga vergisi tutarına ilişkin üst sınır 1/1/2004 tarihinden itibaren 1.028.000.000.000.-TL olarak uygulanacaktır.
 
Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV. Ticari ve Medeni işlerle İlgili Kağıtlar başlıklı bölümünün 18 numaralı fıkrasında yer alan istisna tutarı 1/1/2004 tarihinden itibaren 156.505.000.000.-TL olarak uygulanacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.