Numara : 3
Tarih : 5.1.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/3

 
KONU
 
Bazı İktisadi Kıymetlerin Faydalı Ömür Sürelerinde Değişiklik ve Amortisman Oranlarına İlişkin 365 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği
 
 
 
30 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazetede (S: 26392) yayımlanmış olan 365 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, iktisadi kıymetlerin kullanıldıkları yerler itibariyle 333 ve 339 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ekindeki listelerde yer almayan veya faydalı ömür sürelerinde değişiklik yapılan iktisadi kıymetlere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur:
 
1. Listeye Yeni Eklenenlerle Faydalı Ömürleri Değiştirilen İktisadi Kıymetler
 
01/01/2004 tarihinden itibaren aktife giren amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve uygulanacak amortisman oranları, mükellefler tarafından 339 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listeden bulunmak suretiyle tespit edilmektedir. Listede bulunmayan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri, Maliye Bakanlığınca belirlenmiş olup 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listenin ilgili bölümlerine yerleştirilmek üzere Ek 1’de yayımlanmıştır. Bu listede, 339 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listede yer almayan bazı yeni iktisadi kıymetlere yer verilmiş ve bazı iktisadi kıymetlerin ise faydalı ömürleri ile amortisman oranlarında değişiklik yapılmıştır.
 
2. Ek 1’de Yer Alan İktisadi Kıymetlere Ait Faydalı Ömür ve Amortisman Oranlarının İtibar Tarihi ile Uygulamaya İlişkin Esaslar  
 
Vergi Usul Kanununun 318 inci madde hükmüne göre, 339 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listede yer almayan veya faydalı ömürleri ile amortisman oranlarında değişiklik yapılan amortismana tabi iktisadi kıymetler için Ek 1’deki listede tespit edilen faydalı ömür ve amortisman oranları, 2006 hesap döneminden itibaren geçerli olacaktır.
 
Öte yandan, 333 ve 339 Sıra Numaralı Tebliğler ile ilan edilmiş olan faydalı ömür ve amortisman oranları değiştirilen iktisadi kıymetlere ilişkin amortisman uygulamasının, aşağıda açıklandığı şekilde yapılması uygun görülmüştür.
 
339 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listede ilan edilmiş olan faydalı ömür ve amortisman oranlarına göre amortismana tabi tutulmakta iken 365 Sıra Nolu Tebliğ ile faydalı ömürleri değiştirilen iktisadi kıymetlerin net defter değerlerinin (iktisadi kıymetin Vergi Usul Kanununun değerleme hükümlerine göre tespit edilen değerinden birikmiş amortismanların indirimi yoluyla bulunan değeri), ilgili iktisadi kıymete ilişkin olarak bu Tebliğ ile ilan edilen yeni faydalı ömür süresinden, anılan liste uyarınca amortisman ayrılmış olan sürenin indirim suretiyle kalan amortisman süresi esas alınarak itfa edilmesi gerekmektedir. Söz konusu iktisadi kıymetler için geçmiş hesap dönemlerinde ve 2006 yılının birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde ayrılmış olan amortisman tutarlarına ilişkin olarak herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.
 
Örnek:
 
339 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki liste uyarınca faydalı ömrü 7 yıl olarak tespit edilmiş bulunan bir çöp temizleme aracı 2004 yılı içerisinde aktife alınmış ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değeri üzerinden 2004 ve 2005 yıllarında %14,28 amortisman oranına göre 2 yıl amortisman ayrılmış bulunmaktadır. Bu Tebliğ ile çöp temizleme aracı için faydalı ömür süresi 5 yıl olarak değiştirilmiştir. Buna göre, söz konusu iktisadi kıymetin 2006 yılı için kalan faydalı ömrü (5-2 =) 3 yıldır. Bu durumda, çöp temizleme aracının net defter değerinin (2004 ve 2005 yıllarında enflasyon düzeltmesi hükümleri uyarınca düzeltilmiş değerleri ile düzeltilmiş birikmiş amortismanlar tutarı farkının) 2006 yılı hesap döneminden itibaren geçerli olmak üzere, kalan 3 yıl içerisinde (1/kalan faydalı ömür süresi = 1/3 =) %33,33 amortisman oranı ile itfa edilmesi gerekmektedir.
 
Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 320 nci maddesinde amortisman süresinin, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlayacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, mükellefler tarafından iktisap edilerek defter kayıtlarına geçirilen, değerleme gününde envantere dahil olan ve kullanılma şartı aranmaksızın kullanılmaya hazır halde bulunan iktisadi kıymetler için amortisman ayrılabilecektir. Bu kapsamda kullanılabilmesi kayıt ve tescile tabi taşıtların, ilgili sicillerine yasal süresi içerisinde kayıt ve tescil işlemi yapılmak şartıyla; aktife alındıkları dönemden itibaren amortismana tabi tutulması mümkün bulunmaktadır.
 
3. Alüminyum Ekstrüzyon Kalıplarına Amortisman Ayrılmaması
 
Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesi hükmüne göre, bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve işletmenin aktifinde kayıtlı bulunması gerekmektedir.
 
Bu itibarla, kullanıldıkları proses gereği faydalı ömürleri bir yıl olan alüminyum ekstrüzyon kalıplarının amortismana tabi iktisadi kıymet olarak dikkate alınmaması ve işletme malzemesi olarak değerlendirilip muhasebe kayıtlarına doğrudan gider olarak kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır. 
 
4. Özel Hesap Dönemine Sahip Olanlar
 
Kendisine özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerin, aktiflerinde yer alan iktisadi kıymetlere ilişkin olarak 365 Sıra Nolu Tebliğ ile ilan edilen yeni amortisman sürelerini 30 Aralık 2006 tarihinden sonraki ilk geçici vergi döneminden itibaren dikkate almaları gerekmektedir. Sözü edilen iktisadi kıymetler için geçmiş hesap dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap dönemine ilişkin olarak önceki geçici vergi dönemlerinde ayrılmış olan amortisman tutarları herhangi bir düzeltme işlemine tabi tutulmayacaktır.
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
 
 
 
Ek:1
 
Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler
Faydalı Ömür (Yıl)
Normal Amortisman Oranı
 
 
1.1.6.
 
Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri
15
%6,66
 
3.1.
 
 
İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullanılan iletişim araçları gibi kıymetler ile işletmelerde müşteriler için tahsis edilen oturma gruplarını kapsar. (Başka bir sınıflamada yer alan iletişim araçları hariç)
5
%20,00
 
3.3.
 
 
Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti
3
%33,33
 
 
3.8.14.
 
Soba
5
%20,00
 
 
 
3.13.10.1.
Portatif sedye
5
%20,00
 
 
3.14.12.
 
Orta gerilim yedek güç üretim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek güç sistemi için enerji senkronizasyon ve yük dağılım üniteleri
10
%10,00
 
 
3.49.10.
 
Kapalı devre TV sistemi (CCTV)
10
%10,00
 
3.53.
 
 
Ambalajlama, etiketleme, basım, markalama, kodlama, işaretleme, daldırma, damgalama ve benzeri işlemlerde kullanılan makine ve düzenekler ile banknot bantlama makinesi
10
%10,00
 
3.73.
 
 
Yangın tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb. ekipmanlardan oluşan komple yangın söndürme tesisatı)
15
%6,66
 
3.74.
 
 
Su tesisi (Su depolama ve dağıtımına ilişkin komple tesisat)
15
%6,66
 
3.75.
 
 
Atık su arıtma tesisi (Her türlü işletmede atık suların arıtılmasında kullanılan tesisler)
24
%4,16
 
3.76.
 
 
Duvar saati
5
%20,00
 
3.77.
 
 
Matkaplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)
5
%20,00
 
3.78.
 
 
Otopark ücretlendirme sistemi
15
%6,66
 
3.79.
 
 
Fotoselli kayar kapılar
10
%10,00
 
3.80.
 
 
LPG ve doğalgaz tesisatı (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)
15
%6,66
 
3.81.
 
 
Kartlı geçiş sistemleri
10
%10,00
 
3.82.
 
 
Yanmaz elbise
5
%20,00
 
3.83.
 
 
Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar
5
%20,00
 
4.4.
 
 
Router (yönlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data kablolaması ve bağlantı elemanları, UPS kablolama ve bağlantı elamanları
5
%20,00
 
4.5.
 
 
Data koruma kasası
12
%8,33
 
 
6.10.7.
 
Kurtarma gemileri
20
%5,00
 
6.12.
 
 
Uçak ve helikopterler
10
%10,00
 
6.16.
 
 
Özel amaçlı araçlar ve bunların üst ekipmanları (Kar kürüme araçları, karavan, vidanjör ve tamir araçları, vinçli taşıtlar, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol ve çevre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar ve bunların benzerleri)
7
%14,28
 
 
6.16.1.
 
Çöp temizleme araçları ve ekipmanları
 
 
 
 
 
6.16.1.1.
Çöp temizleme araçları
5
%20,00
 
 
 
6.16.1.2.
Çöp temizleme araçları ekipmanları
3
%33,33
 
 
7.14.13.
 
Seralar
 
 
 
 
 
7.14.13.2.
Cam örtü malzemeli seralar
15
%6,66
 
 
 
7.14.13.3.
Plastik örtü malzemeli seralar
3
%33,33
 
 
 
7.14.13.4.
Çelik konstrüksiyon yapı malzemeli seralar
15
%6,66
 
 
 
7.14.13.5.
Galvanizlenmiş yapı malzemeli seralar
20
%5,00
 
 
 
7.14.13.6.
Diğer yapı malzemeleri kullanılan seralar
10
%10,00
 
 
 
7.14.13.7.
Topraksız üretimde kullanılan sera plastiği
3
%33,33
 
 
 
7.14.13.8.
Kaya yünü yatağı
2
%50,00
 
 
9.4.1.
 
Sıvı gaz buharlaştırıcılar
9
%11,11
 
10.1.
 
 
İnşaat kalıpları ve iskeleler
 
 
 
 
10.1.1.
 
Ahşap inşaat kalıpları
5
%20,00
 
 
10.1.2.
 
Tünel kalıplar
15
%6,66
 
 
10.1.3.
 
Yapı inşaatlarında kullanılan özel imal edilmiş hazır çelik iskeleler
20
%5,00
 
 
10.1.4.
 
Karo taşı, kilit taşı, bordör taşı, park mantarı, çit direği vb. ürünlerin imalatında kullanılan kalıplar
4
%25,00
 
 
10.1.5.
 
İş iskelesi ve iskele bağlantı elemanları (Sanayi borusundan imal edilmiş olanlar)
7
%14,28
 
 
10.1.6.
 
Ağaç kalaslar
3
%33,33
 
10.2.
 
 
İnşaat demiri iskeleti üretiminde kullanılan çok amaçlı kazık demirleri işleme makinesi
8
%12,50
 
10.3.
 
 
Kum, mıcır, çakıl kırma ve eleme işinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kum değirmeni, kum-çakıl kırma-eleme tesisi
15
%6,66
 
17.2.
 
 
Rafine tuz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
8
%12,50
 
 
20.1.1.
 
Nakış makineleri
5
%20,00
 
20.11.
 
 
Tekstil ürünlerinin test işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kesim presi makinesi, dikiş makinesi, overlok makinesi, çamaşır makinesi
10
%10,00
 
20.12.
 
 
Dikiş makinesi (Terzilik, tekstil ürünleri tamiratı vb. işlerde kullanılanlar)
10
%10,00
 
 
23.4.1.
 
Elektronik miğfer boru makinası, tuvalet kağıdı ve mutfak havlu sarma hattı, otomatik paket makinası, otomatik denetleme makinası, bobin asansörü
10
%10,00
 
23.6.
 
 
Kağıt ve karton ambalajların üzerine yapılan baskılarda kullanılan kauçuk klişeler
2
%50,00
 
26.1.
 
 
Transmisyon kayışları, konveyör bantları, V kayışlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler: Sıvama bıçağı, kür fırını ve ön ısıtma grubu, laminasyon ve şekillendirme ünitesi, soğutma grubu ve sarım makinesinden oluşan konveyör bant üretim hattı
10
%10,00
 
26.2.
 
 
Kauçuk Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Alet ve Cihazlar: Delme cihazı, damga, kalıp göbeği, kalıp, kundura kalıbı, şablon, özel variller, fırça, madeni levhalar ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar *
4
%25,00
 
27.1.
 
 
Plastik parça ve kalıpların imalatına ilişkin olarak boyama ünitesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Yaş boya kabini ve ekipmanları, boya pişirme fırını, pozitif basınç ünitesi ve ekipmanları vb.
7
%14,28
 
27.2.
 
 
Nihai Plastik Ürün İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazı, damga aleti, kalıp, şablon, ölçü aletleri  ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar *
4
%25,00
 
28.3.
 
 
Ergitme ve şekillendirme proseslerinde yakıt olarak kullanılan doğalgaza ilişkin iktisadi kıymetler
 
 
 
 
28.3.1.
 
Doğalgaz basınç ve ölçme istasyonları
15
%6,66
 
 
28.3.2.
 
Doğalgaz kazan ve kombi gibi yakma tesisleri
10
%10,00
 
 
28.3.3.
 
Doğalgaz iç tesisat ve ilgili ekipmanlar
10
%10,00
 
28.4.
 
 
Cam ürünleri imalatında kullanılan diğer makine, tesis ve cihazlar
5
%20,00
 
28.5.
 
 
Cam Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Kalıplar, şablonlar, fırçalar gibi özel alet ve cihazlar *
3
%33,33
 
 
 
31.2.2.9.
Alüminyum ekstrüzyon presi ve hatları
6
%16,66
 
31.7.
 
 
Galvanizli sac üretimi ve rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler
 
 
 
 
31.7.1.
 
Galvanizli sac üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler: Dilme hattı, boy kesme hattı, ince kesme hattı, kalın sac kesme ve istifleme makinesi, trapez formlama makinesi, orsis yağlama makinesi, boyama hattı
12
%8,33
 
 
31.7.2.
 
Rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Temizleme hattı, asit regenerasyon hattı, soğuk hadde tesisi, tavlama fırınları, temper haddesi, demineralize su üretim cihazı
12
%8,33
 
31.8.
 
 
Dövme çelik parça imalatında kullanılan kalıplar
2
%50,00
 
31.9.
 
 
Pirinç yüzeylerin üzerine çeşitli kimyasal maddeler kullanarak elektroliz yöntemiyle nikel ve krom kaplama işinde kullanılan iktisadi kıymetler ile pirinç yüzeylerin üzerinde bulunan kurşun metalinin kaplama esnasında ayrıştırılması işleminde kullanılan kurşun giderme tesisleri
12
%8,33
 
 
45.1.2.
 
Elektrik sağlayan hidrolik üretim araçları
 
 
 
 
 
45.1.2.1
Baraj gövdesi, arklar, kanallar, tüneller ve su olukları gibi iktisadi kıymetler
40
%2,50
 
 
 
45.1.2.2
Cebri boru, türbin, jeneratör gibi elektromekanik iktisadi kıymetler
15
%6,66
 
 
45.1.7
 
Rüzgar enerjisi santralleri: Türbin, kule, jeneratör ve kanatlar gibi iktisadi kıymetler
10
%10,00
55.
 
 
 
Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri
15
%6,66
 
55.1.
 
 
Peştemallık
5
%20,00
 
55.2.
 
 
Turizm amaçlı arazi tahsislerine ilişkin olarak ödenen altyapı katılım payı
5
%20,00
66.
 
 
 
Denizcilik sektöründe kullanılan bazı iktisadi kıymetler
 
 
 
66.1.
 
 
Fener cihazı, sis düdüğü, racon cihazı ve solar panel
10
%10,00
 
66.2.
 
 
Fener kumanda tablosu, şarj regülatörü, şarj redresörü
2
%50,00
 
66.3.
 
 
Radar, radyofar ve seyir haritaları
5
%20,00
 
* Özel araçlar, üretim veya bütün bölümlere ait süreçler için özel olarak dizayn edilmişlerdir ve üretimde temel bir kullanışa sahip değillerdir. Bunlar tarafından üretilen bütün bölümlerin model dizaynlarında yapılan değişiklik ve yeniliklerin arkasından daha sonraki veya farklı bir kullanım için adapte edilemezler.