Numara : 61
Tarih : 1.8.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2003/61 

 
 
KONU
 
Banka ve Özel Finans Kurumları Aracılığı İle Yapılma Zorunluluğu Getirilen İşlemlere İlişkin  Yeni Esaslar (323 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği)
 

Maliye Bakanlığınca bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan (Sayı: 25186) 323 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile banka ve özel finans kurumları aracalığı ile yapılma zorunluluğu getirilen işlemlere ilişkin parasal sınır 5 milyar liradan 10 milyar liraya yükseltilmiştir. Ayrıca söz konusu uygulama ile ilgili bazı ek düzenlemeler yapılmıştır.

1. Banka ve Özel Finans Kurumları Aracılığı ile Yapılması Zorunlu İşlemlerde Parasal Sınır 10 Milyar Liraya Yükseltilmiştir
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemler ile bunların nihai tüketicilerden (Türkiye’de mukim olmayan yabancılar hariç) mal ve hizmet bedeli olarak yapacakları tahsilat ve ödemelerden günlük toplamı 10 milyar lirayı aşanların bankalar, özel finans kurumları ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) aracılığı ile yapılması zorunludur.
Toplam tutarı  10 milyar lirayı aşan her türlü mal ve hizmet bedeli, avans, depozito, pey akçesi gibi ödeme ve tahsilatlar tevsik zorunluluğu kapsamındadır.

2. PTT Aracılığı ile Yapılacak Ödemeler Kapsama Alınmıştır
10 milyar lirayı aşan tahsilat ve ödemeler bankalar ve özel finans kurumlarının yanısıra Posta ve Tegraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) aracılığıyla yapabilecektir.
Diğer yandan, banka ve özel finans kurumlarının internet şubeleri üzerinden yapılan işlemler de kabul görecektir.

3. Tevsik Zorunluluğu Olmayan Ödeme ve Tahsilatlar
Tevsik zorunluluğu kapsamına giren kişiler ile nihai tüketicilerin genel ve katma bütçeli idareler ile döner sermaye işletmelerine yapacakları ödeme veya tahsilat işlemlerinin yanısıra bu kişilerin aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlarla yapılan işlemleri, herhangi bir tutar ile sınırlı olmaksızın tevsik zorunluluğu kapsamına girmeyecektir. Başka bir ifadeyle, aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlarda yapılan tahsilat ve ödeme işlemlerinin, tutar ile bağlantılı olmaksızın banka, ÖFK ve PTT kullanılmasızın yapılması mümkündür.

Tevsik zorunluluğu olmayan işlemler:

-         Sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılacak işlemler,
-         Yetkili döviz müesseselerinde yapılacak işlemler,
-         Noterlerde yapılacak işlemler,
-         Tapu dairelerinde yapılacak işlemler.

4. Cezai Yaptırım
Mükellefler arası ticari işlemlerde bir mükellefin tahsilatı diğer mükellefin ödemesi olacağından, tevsik zorunluluğunun yerine getirilmediği durumlarda özel usulsüzlük cezası her iki mükellef için de ayrı ayrı uygulanacaktır.
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş