Numara : 16
Tarih : 5.2.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/16

KONU
 
Aylık % 7’ye Düşürülen Gecikme Zammı Uygulamasına İlişkin 422 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği


Maliye Bakanlığınca yayımlanan 422 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği (R.G.: 02/02/2002;  24659) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin verdiği yetki çerçevesinde, amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına, her ay için ayrı ayrı % 7 nispetinde gecikme zammı uygulanmasını öngören 2002/3550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. (Gecikme zammı, 2001/2175 sayılı Karar uyarınca 29/3/2001 tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 10 oranında uygulanmakta idi).

Buna göre, 31/1/2002 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına ve 31/1/2002 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına aylık % 7 oranında ve 381 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda gecikme zammı uygulanacaktır (2002/11 sayılı Vergi Sirkülerimizde, eski ve yeni oranların uygulanmasına ilişkin örnek verilmiştir).

Saygılarımızla,

DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.