Numara : 23
Tarih : 26.3.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/23
 
KONU

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltmelerine İlişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tebliği

 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yayımlamış olduğu, Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltmelerine İlişkin İç Ticaret-2002/2 Numaralı Tebliğ ile (R.G.: 23/03/2002; 24704) 2001/3500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G.: 19/01/2002; 24645) ile anonim şirketler için 50 milyar liraya, limited şirketler için ise 5 milyar liraya yükseltilen asgari sermaye miktarına şirketlerin hangi sürede uyum sağlayacaklarına yönelik açıklamalarda bulunmuştur.
 
Buna göre; 559 sayılı KHK’nin (R.G.: 27/6/1995;22326) geçici 2 nci maddesi uyarınca, sermayelerini 31/12/1998 tarihine kadar 5 Milyar Türk Lirasına çıkarmayarak münfesih duruma düşen anonim şirketler ve 500 Milyon Türk Lirasına çıkarmayarak münfesih durama düşen limited şirketler dışında kalan, ancak sermayeleri 50 Milyar Türk Lirasından az olan anonim şirketler ile 5 Milyar Türk Lirasından az olan limited şirketlerin, sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek amacıyla, en geç 31/12/2002 tarihi mesai saati bitimine kadar (bu tarihte evrağa kaydedilmesi şartıyla), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  İç Ticaret Genel Müdürlüğüne ve şirket işlemlerini yürütmeye yetkili İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerine bir dilekçe ekinde;
 
- anasözleşmenin sermaye maddesinin eski ve yeni şeklini gösterir en az 3 nüsha tadil metnini,
- anonim şirketlerde yönetim kurulu kararını, limited şirketlerde ortaklar kurulu kararını,
- önceki sermayenin tamamının ödendiğine dair mali müşavir raporunu vermek suretiyle, müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Bu şekilde müracaat eden şirketlerin sermaye artırımına ilişkin izin ve tescil işlemleri 30/06/2003 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.
 
Belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyerek sermaye artırımına gerçekleştirmeyen anonim ve limited şirketler hakkında Türk Ticaret Kanununun 274 üncü maddesi hükmüne göre Bakanlıkça fesih davası açılabilecektir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.