VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2007/67
 
KONU :Akaryakıt Pompalarını Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlatmayan Mükelleflere Kesilecek Cezalar Hakkında 9 Nolu Sirküler Yayınlandı. 
 
Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde 9 no’lu ödeme kaydedici cihaz sirküleri yayınlanmıştır.
 
Sirkülerde; taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan birinci ve ikinci sınıf tacirlerin, akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatma mecburiyeti hakkında yayınlanan 58, 66 ve 67 seri nolu ödeme kayededici cihaz genel tebliğleri ile belirlenen sürelerden bahsedilerek, bazı mükelleflerin bu kanuni yükümlülüklerini süresinde yerine getirmedikleri açıklanmıştır.
 
Buna göre; yükümlülükleri başladığı halde herhangi bir nedenle akaryakıt pompalarını bugüne kadar ödeme kaydedici cihazlara bağlatmamış olan mükellefler, en geç 31.12.2007 tarihine kadar kurulum işlemlerini tamamlayacaklardır. Sirkülere göre; 31.12.2007 tarihinden sonra mükelleflere ödeme kaydedici cihazların montajı ve mali moda alınması  konusunda herhangi bir tarih verilmeyecek, 31.12.2007 tarihi itibariyle bütün akaryakıt pompaları ödeme kaydedici cihazlara bağlanıp kullanılmaya başlanmış olacaktır. Sirkülerde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere uygulanacak cezalar aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
 
3100 sayılı Kanunun Mükerrer 8/1 nci maddesinde "...süresi içerisinde ödeme kaydedici cihazları almayan, ...mükellefler adına Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yazılı özel usulsüzlük cezası kesilir...," 8/2. maddesinde ise "Maliye Bakanlığınca belirlenip açıklanan usul ve esaslara uymayan, ...mükellefler hakkında; her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere, Vergi Usul Kanununa bağlı "Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvelde" yer alan birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı uygulanır." hükümleri yeralmaktadır.
Bu nedenle;
  • Akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetiyle uğraşan mükelleflerden, 66 ve 67 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğlerinde belirtilen tarihler itibariyle mecburiyetleri başladığı halde akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatmadığı tespit edilen mükelleflere her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yazılı özel usulsüzlük cezası, (2007 yılı için 490.- YTL)
     
  • Akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlattığı halde (kısa bir deneme süresinin sonunda) cihazlarını mali hale getirtmek suretiyle kullanmadıkları tespit edilenlere ise mükellefiyet grupları dikkate alınmak ve her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununa bağlı "Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvelde" yer alan birinci derece usulsüzlük cezası (beş kat olarak),uygulanacaktır.
Buna göre 5 kat I.derece usulsüzlük cezası tutarları 2007 yılı için aşağıdaki gibidir.
1. Sermaye Şirketleri için   (75 x 5 =).....................................................        375.- YTL
2. Sermaye Şirketleri dışında kalan  I.sınıf tüccarlar için (49 x 5 =)...... 245.- YTL
3. II. Sınıf tüccarlar için    (24 x 5 =)......................................................         120.- YTL
Sirkülerde ayrıca yukarıdaki fiileri işleyen mükelleflerin izlemeye alınarak her bir menfi tespit için ayrı ayrı olmak üzere bahse konu cezaların uygulanacağı belirtilmiştir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.