Numara : 40
Tarih : 26.6.2006
 
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/40

 
KONU
Akaryakıt Pompalarını (LPG Dahil) Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlatma Mecburiyeti 01/07/2006 Tarihinde Başlayacak Olan Mükellefler İçin Uygulamalar
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığı, www.gib.gov.tr adresindeki internet sitesinde yayımlamış olduğu 7 Sayılı Ödeme Kaydedici Cihaz Sirkülerinde, akaryakıt pompalarını (LPG dahil) ödeme kaydedici cihazlara bağlatma mecburiyeti 01/07/2006 tarihinde başlayacak olan mükelleflerin yapacakları işlemler hakkında açıklamalar yapmıştır.
 
Bilindiği üzere, erişme kontrollü karayolları (otoyollar), Karayolları Genel Müdürlüğünün yol ağında Devlet Yolu olarak belirlenen yollar ve Büyükşehir Belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde faaliyet gösterenler ile 2004 yılı akaryakıt satışları toplamı 1 Milyon YTL’nı (1 Trilyon TL) aşan mükelleflerin akaryakıt pompalarını (LPG dahil) ödeme kaydedici cihazlara bağlatma ve akaryakıt satışlarında bu cihazları kullanma mecburiyetleri başlamış bulunmaktadır.

Bunlar dışında kalan ;
 
-         Erişme kontrollü karayolları (otoyollar), Karayolları Genel Müdürlüğünün yol ağında Devlet Yolu olarak belirlenen yollar ve Büyükşehir Belediye sınırları ile mücavir alanları dışında kalan ve 2004 yılı akaryakıt satışları toplamı 1 Milyon YTL’nın (1 Trilyon TL) altında olan,
 
-         01/01/2005 - 01/05/2006 tarihleri arasında işe başlayan, mükelleflerin akaryakıt pompalarını (LPG dahil) ödeme kaydedici cihazlara bağlatma mecburiyetleri ise 67 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinde belirtildiği üzere 01/07/2006 tarihinde başlamaktadır.
 
Akaryakıt pompalarını süresi içerisinde ödeme kaydedici cihazlara bağlatmayan mükellefler adına her bir tespit için ayrı ayrı olmak ve mükellef grupları dikkate alınmak suretiyle Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yazılı özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.
 
Buna göre, aynı tarihte çok sayıda akaryakıt istasyonu işletmecisinin mecburiyetinin başlayacak olması sebebiyle meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı cezalı duruma düşülmemesi bakımından mükelleflerin, 01/07/2006 tarihini beklemeksizin Maliye Bakanlığın’dan onay alan ödeme kaydedici cihaz firmalarına müracaatta bulunarak akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanması konusunda gerekli sözleşmeyi yapıp siparişlerini vermeleri ve montaj tarihini ihtiva eden yazıyı almaları gerekmektedir.

Akaryakıt dağıtım şirketleri veya istasyon işletmecileri (bayiler) ile ödeme kaydedici cihaz firmaları veya bu firmaların yetkili kıldığı satış bayileri arasında düzenlenecek sözleşmede, ticari teamüller gereği olması gereken sözleşmenin tarafları, konusu, kapsamı, süresi ile yapılacak işler, müeyyideler vb. hususlara yer verilecektir. Sözleşmede ayrıca taraflardan birinin, ticari teamüller gereği yapması gereken yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde söz konusu sözleşmenin feshedilerek yerine başka firmalarla yeni sözleşmeler yapılabileceği de belirtilecektir.
 
66 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Tebliğinin 2 nci bölümünde açıklandığı şekilde, akaryakıt istasyonu işletmecileri pompaları ödeme kaydedici cihazlara bağlanıncaya kadar, her türlü akaryakıt satışlarını Vergi Usul Kanununa göre fatura veya perakende satış fişleri ile pompaları ödeme kaydedici cihazlara bağlandıktan sonra ise bağlı ödeme kaydedici cihazlardan çıkan fişlerle belgelendireceklerdir.

23 Haziran 2006 itibariyle 3100 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca onaylanan akaryakıt pompalarına bağlanacak ödeme kaydedici cihazlar ile bu cihazları üreten veya ithal eden firmalara ait liste Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresli web sitesinde yayımlanmaktadır.
 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.