Numara : 113
Tarih : 27.12.2004
 VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/113
 
KONU
 
92 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 92 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde (R.G.: 22/12/2004; 25678) YTL uygulamaları, tevkifat uygulamasında fatura düzenleme haddi ve indirimli orana tabi işlemler nedeniyle iade edilecek vergiye ilişkin asgari had konularında düzenlemeler yapılmıştır.
 
1.      Maliye Bakanlığına Tanınan Yetkiler Çerçevesinde Genel Tebliğlerle Belirlenen Tutarların YTL Karşılıkları Açıklanmıştır
Katma Değer Vergisi Kanununun Maliye Bakanlığına tanımış olduğu yetkiler çerçevesinde daha önce yayımlanan genel tebliğlerle belirlenen parasal had ve tutarların 1/1/2005 tarihinden itibaren geçerli olacak YTL karşılıkları, konuya ilişkin esaslar çerçevesinde hesaplanarak açıklanmıştır.
Bu çerçevede, 91 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin A/7 bölümünde ifade edilen ve söz konusu tebliğ kapsamında 1/3 veya % 50 oranında KDV tevkifatına tabi tutulacak işlemlerle ilgili asgari had 1/1/2005 tarihinden itibaren 480 YTL olarak uygulanacaktır. Dolayısıyla bu tarihten itibaren söz konusu tevkifata konu işlemlerin KDV dahil fatura bedelinin 480 YTL’yi geçmediği durumlarda tevkifat yapılmayacaktır.

2.      Fatura veya Benzeri Belgelerde İşlem Bedelinin KDV Dahil Olarak Gösterildiği Durumlarda KDV Beyanı Bir Vergilendirme Dönemindeki Toplam Bedel Esas Alınarak Yapılacaktır.
Fatura veya benzeri belgelerde işlem bedelini KDV dahil tek tutar olarak göstermek zorunda olan mükellefler katma değer vergisini aşağıdaki şekilde beyan edeceklerdir.
- Bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleştirilen aynı vergi oranına tabi işlemlerin vergili bedelleri toplamı alınacaktır.
- Bu toplam üzerinden (vergili bedel x vergi oranı) / (100 + vergi oranı) formülüne göre katma değer vergisi hesaplanacaktır.
- Bu tutar vergili toplam bedelden düşülerek gerekli yuvarlama işlemi yapıldıktan sonra KDV matrahına ulaşılacaktır.
- KDV beyannamelerinde teslim ve hizmet bedeli olarak bu tutar beyan edilecektir.

Örnek:
Bir mükellefin %18 oranına tabi işlemlerine ait vergi dahil bedellerin aylık toplamı 2.255 YTL'dir. Bu durumda katma değer vergisi (2.255 x 18)/(100+18)=343,98305 YTL olarak hesaplanacak ve vergi dairesine 343,98 YTL şeklinde gerekli yuvarlama yapıldıktan sonra katma değer vergisi matrahı olarak (2.255-343,98)= 1.911,02 YTL beyan edilecektir.

3.     
YTL Yuvarlamaları Nedeniyle Muhasebe Kayıtları İle Beyan Edilecek KDV Tutarları Arasında Oluşacak Farklar Düzeltilecektir
YTL ile yapılan satışlarda yuvarlama işleminden kaynaklanan farklar KDV beyannamesinin “İlave Edilecek KDV” ve “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırları kullanılmak suretiyle düzeltilecektir.

Buna göre, yukarıda verilen örnekte defter kayıtlarında yer alan aylık toplam hesaplanan KDV tutarının yuvarlamalar nedeniyle 343,98 YTL’den farklı olması mümkündür. Bu durumda aradaki farkın KDV beyannamesinde söz konusu satırlar kullanılmak suretiyle düzeltilmesi gerekir. Başka bir ifadeyle, vergilendirmede KDV beyanı bakımından yer verilen esaslara göre hareket edilecektir. Dolayısıyla, muhasebe kayıtlarında yer alan hesaplanan KDV tutarı örneğin 345,98 YTL ise yuvarlama farkını oluşturan  2 YTL’nin muhasebe kayıtlarında Hesaplanan KDV’den satış hasılatına aktarılması gerekecektir. Bu durumda ilgili dönemin KDV beyannamesinde hesaplanan KDV 345,98 YTL olarak beyan edilecek ancak söz konusu 2 YTL aynı beyannamenin “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırına yazılarak devreden veya ödenecek KDV tutarı buna göre hesaplanacaktır.

Söz konusu örnekte defter kayıtlarındaki hesaplanan KDV tutarı 341,98 YTL olduğunda ise bu defa beyannamede 341,98 YTL hesaplanan KDV olarak beyan edilecek, yuvarlama farkını oluşturan 2 YTL ise ilgili dönem KDV beyannamesinin “İlave Edilecek KDV” satırına yazılarak beyan edilen hesaplanan KDV tutarı 343,98 YTL olacaktır. Bu durumda söz konusu 2 YTL’nin defter kayıtlarında satış hasılatından çekilerek hesaplanan KDV’ye aktarılması gerekecektir.

(Tebliğdeki açıklama yukarıdaki gibi olmakla birlikte, defter kayıtlarının KDV  beyannamesine paralel olarak düzeltilmesi halinde  yuvarlama nedeniyle “İlave Edilecek KDV” veya “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırlarının kullanılmasına ihtiyaç olmayacağını düşünüyoruz.)

4.     
İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilen ve Yılı İçinde İndirilemeyen KDV’nin İadesi Uygulamasında Asgari Had
İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve yılı içinde indirilemeyen KDV’nin Katma Değer Vergisi Kanununun  29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası hükmüne göre ilgilisine iade edilmesi uygulamasıyla ilgili asgari had 2004 yılına ilişkin iade işlemleri için 9.100 YTL olarak belirlenmiştir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.