Numara : 46
Tarih : 27.3.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/46
 
KONU: 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanunun 1 nci Maddesine  İlişkin Başvuru Süresi  30.04.2008  Tarihine Kadar Uzatıldı. 
 
27.03.2008 tarih ve 26829 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 5736 sayılı “Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanuna”  ilişkin 4 sıra No.lu Genel Tebliğ ile; söz konusu Kanunun 1 nci maddesinden yararlanmak üzere yapılacak başvuruların süresi, 30.04.2008 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.
 
Bilindiği üzere, 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun 27.02.2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup Kanunun aynı tarihte yürürlüğe giren 1 nci maddesinin birinci fıkrasında, Kanunun bu maddesi hükümlerinden yararlanmak için maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu yani 31.03.2008 tarihine kadar uzlaşma talep edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
 
Aynı maddenin sekizinci fıkrasında ise, madde kapsamında yapılacak başvuruların süresini bir aya kadar uzatmaya Maliye Bakanının yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. Anılan yetkiye istinaden, 5736 sayılı Kanunun 1 nci maddesinden yararlanmak üzere yapılacak başvuruların süresi 30.04.2008 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye