VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/39
 
KONU: 5736 Sayılı Kanuna İlişkin 2 Sıra No.lu Genel Tebliğ Yayınlanarak Adli Personelin Ücretlerinden 15.05.2004 – 15.07.2006 Döneminde Tevkif Edilen Vergilerinin İade Prosedürü Açıklanmıştır. 
 
6 Mart 2008  tarih ve 26808 sayılı Resmi Gazete’de “5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun”a ilişkin 2 sıra No.lu Genel Tebliğ yayınlanmıştır.
 
Adli Personel ile ilgili 3717 sayılı kanuna;
 
  1. 5172 sayılı Kanun ile 15.05.2004 tarihinden geçerli olmak üzere fazla çalışma ücreti ödenebileceği hükmü eklenmiş,
  2. 5536 sayılı Kanun ile 15.07.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fazla çalışma ödemelerinden damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacağı hükmü söz konusu maddeye ilave edilmiştir.
Fazla çalışma ücretleri 15.07.2006 tarihinden sonra vergi kesintisine tabi tutulmamıştır.
 
Ancak her iki değişikliğin yürürlülük süreleri arasındaki 15.05.2004 – 15.07.2006 döneminde fazla çalışma ücretleri vergiye tabi tutulmuştur.
 
Kanun koyucu 5736 sayılı kanunun 4 ncü maddesi birinci fıkrası ile vergide eşitlik ilkesinden hareketle söz konusu dönemde adli personele yapılan ödemelerin damga vergisi haricinde herhangi bir vergi   kesintisine tabi tutulmayacağını, bu dönemde yapılan ödemelerin vergi kesintisine tabi tutulmuş olması halinde ise tarha yetkili vergi dairelerine başvuru halinde red ve iade edileceği hükmünü getirmiştir. 
 
5736 sayılı Kanuna ilişkin 2 No.lu tebliğ ile bu iadenin usul ve esasları ve yapılacak işlemler açıklanmıştır.
 
Yapılacak İşlemler
 
3717 sayılı Kanunun 2/A maddesi kapsamında 15.05.2004 – 15.07.2006 tarihleri arasında fazla çalışma ücretinden vergi kesintisi yapılanlar aşağıdaki tabloda belirtilen durumlarına uygun işlemleri yapacaklardır.
 
 
Ücretinden Vergi Kesilenler
Yapılacak İşlem
 
1
 
Dava konusu yapmamışlar ise
 
Tarha yetkili vergi dairesine dilekçe ile verginin
red ve iadesi için başvururlar
 
 
2
 
Dava açılmış ve 27.02.2008 tarihi
itibariyle davası kesinleşmemiş olanlar
 
1-      Davadan feragat ettiklerini gösterir mahkeme
      şerhli dilekçe ile müracaat edilir.
 
2-      Belge temin edilemez ise feragat  nedeniyle
      davanın reddine ilişkin karar örneği ile tarha
      yetkili vergi dairesine red ve iade için
    müracaat edilir. (Zamanaşımı süreleri de
    dikkate alınarak)
 
 
3
 
Dava açan ve verginin iadesine ilişkin
kesinleşmiş kararı olanlar
 
Zamanaşımı süresi içinde kesilen gelir vergisinin
iade işlemleri yapılması için tarha yetkili vergi
dairsine müracaat edilir.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye