VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/37
 
KONU: 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı.
 
27.02.2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazetede 5736 sayılı “Bazı Kamu AlacaklarınınUzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun” yayınlanmıştır.
 
Kanunun Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan 6 ncı maddesi 08.02.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 27.02.2008 tarihinden itibaren, diğer maddeleri ise 27.02.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
 
Kanun aşağıdaki konularda düzenlemeler yapmıştır.
 
 1. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergi resim, harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi cezalarının ihtilaflı hale gelmiş olanları ile uzlaşma sürecinde olanları için yeni bir uzlaşma imkanı,
 2. Tebliğ edilmesine rağmen henüz ödenmemiş olan ecrimisil borçlarının yeniden yapılandırılarak tahsilarının hızlandırılması,
 3.   4389 sayılı Bankalar Kanununun  geçici 4 ncü maddesinin (13) numaralı fıkrası uyarınca kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile sermayenin azaltılmasına konu edilen zarar indirimlerinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
 4.    Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin  (2) numaralı fıkrasına 5228 sayılı kanun ile eklenen (e) bendi uyarınca istisna edilen, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görevleri çerçevesinde yaptıkları bazı teslim ve hizmetlerle ilgili olarak 31.07.2004 tarihinden önceki dönemlere ilişkin yapılan tarhiyatlardan vazgeçilmesi ve tahakkuk eden tutarların terkini,
 5.    3717 sayılı “Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun” hükümlerine göre 15.05.2004 – 15.07.2006 döneminde yapılan vergi kesintilerinin iade edilmesi,
 6.  Vergilendirmeye esas teşkil eden kriterlerin vergi daireleri nezdinde yanlış ve eksik olması nedeniyle Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına giren taşıtlarla ilgili olarak 01.01.2005 ile 31.12.2007 tarihleri arasında yapılan ilave Motorlu Taşıt Vergisi tarhiyatları için gecikme zammından vazgeçilmesi,
 7. Federasyonlar Fonuna ödenmesi gereken tutarların ödenmesinden vazgeçilmesi,
 8. Vergi Usul Kanununun 359 ncu maddesi çerçevesinde kaçakçılık cezalı tarhiyatlarda uzlaşma imkanının kaldırılması,
kanunlarında hükümler getirilmiştir.
 
Söz konusu düzenlemeler ayrıntılı olarak aşağıda açıklanmıştır.
 
1- Yargı ve Uzlaşma Aşamasında Bulunan Vergiler İçin Uzlaşma
 
5736 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre Uzlaşma Kapsamına Giren ve Girmeyen Vergi ve Cezalar  
 
Uzlaşma Kapsamına Giren Alacaklar
Uzlaşma Kapsamına Girmeyen Alacaklar
27.02.2008 tarihinden önceki dönemlere ilşikin
- ikmalen
- resen
- idarece tarh edilen
- Vergi
- Resim
- Harç
- Fon
- Vergi Ziyai C.
- Usulsüzlük C.
- Özel Usulsüzlük
(Beyana dayanan vergilerde bu tarihten önce verilmesi gereken beyannamelere ilişkin tarhiyatlar)
Bu tarhiyatlar için dava açılmış henüz sonuçlanmamış olması gerekir.
Dava açma süresi geçmemiş olanlar (Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma aşamasında bulunanlar da kapsama dahildir.)
Kapsamdaki vergi ve cezalar aşağıda belirtilmiştir.
 
a-       Vergiler (Dava açılmış kesinleşmemiş veya dava açma süresi geçmemiş uzlaşma aşamasında olanlar dahil)
1-       Kurumlar Vergisi
2-       Gelir Vergisi
3-       Katma Değer Vergisi (İthalde alınanlar Hariç)
4-       Özel Tüketim Vergisi (İthalde alınanlar Hariç)
5-       Damga Vergisi
6-       Veraset ve İntikal Vergisi
7-       Gider Vergileri (Banka ve Sigorta Vergisi – Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi)
8-       Harçlar
9-       Fon Payı
10-    Motorlu Taşıtlar Vergisi
11-    Yürürlükte olmayıp, daha once ihtilaflı hale gelmiş Diğer Vergi, Resim, Harçlar)
 
b-       Cezalar
1-       Vergi Ziyaı Cezası (1 Kat, ve %50 oranında kesilenler)
2-       Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK Md.353- Mük Md.355 ve 2004 yılında kaldırılan Mük Md.354’e göre kesilenler)
3-       Usulsüzlük Cezaları (VUK Md.352’ye göre kesilenler )
4-       01/01/1999 tarihinden önce yürürlükte bulunan kusur, ağır kusur ve kaçakçılık cezaları)
 
-          Beyan ettiği vergileri ödememiş olanlar
-          VUK. nun 344 ve Geçici 27 nci maddeleri uyarınca 3 kat vergi ziyaı cezası kesilen (iştirak halinde bir kat) ve buna bağlı vergi ve cezalar ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları
-          İL Özel İdareleri ve Belediyelere ait vergi resim ve harçlar
-          Gümrük Vergileri
-          İthalde alınan KDV ve Özel Tüketim Vergisi
-          Kaynak kullanımı destekleme fonu kesintileri
-          Trafik para cezaları
-          SSK ve Bağ Kur Prim borcu olanlar
-          213 sayılı Vergi Usul Kanunun 344 üncü ve geçici 27 nci maddeleri uyarınca üç kat kesilen Vergi ziyaı cezasının yargı kararı ile bir kat olarak değiştirilmek suretiyle onanmış olması halinde de bu tarhiyata konu vergi ve cezalar ile bunlara bağlı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamı dahilinde değildir.
-          Kaçakçılık suçu nedeniyle ceza mahkemelerine sevk edilen ya da yargılama aşamasında bulunan ve hapis cezasını gerektiren fiilerde, hapis cezaları bu yasadan yararlanamayacak. Örneğin; Naylon Fatura düzenleyenlerin ya da Naylon Fatura alanların, hapis cezaları affedilmeyecek.
-          Yargı aşamasında bulunmayan ikmalen, re’sen ve idarece terh edilmiş, kesinleşmiş vergi , resim, harç, fon ve cezalar, uzlaşma yolu ile taksitlendirmeden yararlanamaz.
 
 
a-      5736 sayılı Kanun ile Getirilen Uzlaşma Sisteminden Yararlanmak İçin Ne Yapılması Gerekir?
 
Henüz kesinleşmemiş veya henüz uzlaşması yapılmamış ihtilaflı vergi borcu bulunan mükelleflerin
 
31 Mart 2008 tarihine kadar bir dilekçe ile bağlı olduğu vergi dairesine müracaat etmeleri gerekir.
 
b-      Uzlaşma Nasıl Yapılacak?
 
Maliye Bakanlığı yasadan aldığı yetkiye göre uzlaşmanın usul ve esaslarını belirleyecektir. Yasadan yararlanmak isteyen mükellefler Uzlaşma komisyonuna davet edilecektir.
 
Uzlaşmada yapılacak indirim oranı yasada yoktur. Dolayısıyla indirim oranının belirlenmesi tamamen komisyon tarafından yapılacaktır.
 
Uzlaşma tutanağını imzalayan mükelleflerin, açtıkları Vergi davasından vazgeçmeleri gerekmektedir.
 
c-      Uzlaşma Yapıldıktan Sonra Ödeme Nasıl Yapılacaktır?
 
Kanuna göre uzlaşma sağlanır ise, uzlaşılan vergi ve cezalar 18 ayda 18 eşit taksitte ödenecektir. Taksitlerde binde 2 oranında ayrıca faiz hesaplanacaktır. Ancak; uzlaşılan vergilere normal vade tarihleri ile uzlaşılan tarih arasındaki süreye ilişkin ayrıca gecikme faizi hesaplanarak eklenecektir. Vergi, Vergi Ziyaı Cezası, Usulsüzlük Cezaları ve uzlaşılan tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi toplamı 18’e bölünerek aylık ödenecek rakam tespit edildikten sonar bu tutar için aylık binde 2 faiz ile ödenecektir.
 
İlk taksitin ödeme zamanı, uzlaşma tutanağının düzenlendiği ayı takip eden aydır.
 
d-      Taksitler Süresinde Ödenmez ise Sonuç Ne Olur?
 
Taksitler süresinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde, uzlaşma koşulları ihlal edilmiş sayılmamaktadır. Kanunun birinci maddesinin (1) numaralı bendinde uzlaşılan verginin 18 taksitte tamamen ödenmesi şartıyla, uzlaşmaya konu tutardan kalan alacakların tahsilinden vazgeçileceği hükme bağlanmış olmakla birlikte, maddenin (6) numaralı bendinde yapılan düzenlemeden, taksitlerin bu süre içinde tamamen ödenmemiş olması halinde de kapsamda kalınabileceği anlaşılmaktadır. Bu bentte yapılan düzenlemeye göre; süresinde ödenmeyen taksitler ödeme tarihine kadar % 5 gecikme zammı ile ödenecek, taksitlendirme süresinin sonundan ödeme tarihine kdar ise 6183 sayılı Kanun hükümlerine gore gecikme zammı oranında bir zamla ödenecektir. (Halen gecikme zammı orano % 2,5 dur.)
 
e-       Kanunun Amaci Nedir?
 
Kanunun amacı, yargı mercileri nezdinde ihtilaflı olan alacakların bir an once tahsili ve ihtilaflı dosyaların tasfiye edilerek yargı organlarının iş yükünün hafifletilmesidir.
 
f-       Uzlaşmada Uygulanacak İndirim Oranı Var mıdır?
 
Uzlaşmada uygulanacak belirli bir indirim oranı yoktur. Bu oran verginin kaynağına, miktarına, ihtilafın aşamasına göre uzlaşma komisyonunca mükellef ile birlikte belirlenecektir.
 
Örnek vermek gerekirse, ilk vergi mahkemesinde kazanılmış ancak Danıştayda temyiz aşamasında bulunan bir vergi borcunun indirimi, vergi mahkemesinde kaybedilmiş ve mükellefce Danıştayda temyize götürülmüş bir vergi borcuna göre daha yüksek olacağı kanaatindeyiz. 
 
g-      Daha Önce Üzerinde Uzlaşma Sağlanamamış Vergi ve Cezalar da Yeni Uygulamadan Yararlanabilecek midir?
 
Daha önce üzerinde uzlaşma sağlanamamış vergi ve cezalar da, tarhiyatla ilgili olarak dava açılmış ve hukuki yolların henüz tüketilmemiş olması koşuluyla, özel uzlaşma uygulamasından yararlanabilecektir.
 
h-      Uygulamadan yararlanabilecek Vergi Borçlarıyla İlgili Olarak Daha Önce Yapılmış Ödemelrin Durumu Ne Olacaktır?
 
Uygulama kapsamına giren borçlarla ilgili olarak Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan tahsilatlar, uzlaşılan tutarlara ve hesaplanan gecikme faizlerine 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesi hükümlerine göre mahsup edilecek, fazla tahsil edilen tutarlar red ve iade edilecektir.
 
2.      Ecrimisil Alacaklarında Uzlaşma 
5736 sayılı Kanunun 2 nci maddesi,Hazine veya Devletin mülkiyetinde, hüküm ve tasarrufunda bulunan taşınmazların (gayrimenkullerin) kullanılması nedeniyle 01.07.2007 tarihinden once ilgilisine tebliğ edildiği halde 27.02.2008 tarihine kadar ödenmemiş olan ecrimisil alacaklarının yapılanması ile ilgilidir. Uzlaşma için;
 
a.      Başvuru süresi 30.04.2008 tarihidir.
 
b.      Varsa ecrimisil ve takip işlemlerine ilişkin davalardan vazgeçilmelidir.
 
c.       İlgililer ile idare arsında uzlaşma tutanağı düzenlenmesi,
 
d.      Uzlaşılan bedelin, talep edlimesi halinde ilk taksidi uzlaşma tutanağının düzenlendiği ayı takip eden aydan başlamak üzere 18 ayda 18 eşit taksitte binde iki faizi ile birlikte ödeme imkanı getirilmiştir.
 
e.      Ecrimisil alacakları ile ilgili yapılacak olan yeniden tespit, değerlendirme ve takdir işlemlerinin en geç 27.10.2008 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir.
 
f.        27.02.2008 tarihinden önce tahsil edilmiş tutarlar iade edilmeyecektir.
 
3.      Bankaların Enflasyon Düzeltmesinden Kaynaklanan Zararlarının İndirimine İzin Verilmiştir
 
2001 yılında yürürlükte bulunan 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümleri çerçevesinde bankalar, 2001 yılı bilançolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmuşlar, düzeltme sonucunda bilançolarında önemli tutarda zarar oluşmuştur.  Oluşan zararın kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı konusundaki görüş ayrılığı sonucu konu yargıya taşınmış, yargıdan bir kısmı idare lehine ancak çoğunlukla idare aleyhine kararlar çıkmıştır. Çıkan yargı kararlarının uygulanması aşamasında da sorunlar çıkmış ve bu sorunları bir uzlaşma çerçevesinde çözme gerekçesiyle 5736 sayılı Kanunda düzenleme yapılmıştır. Bunun için
 
a.      Bankalar açtıkları tüm davalardan feragat ettiklerini, 27.02.2008 tarihinden itibaren 1 ay içinde (28.02.2008 tarihine kadar) ilgili vergi dairesine ve yargı merciine bildirmeleri halinde;
 
b.      Bu zararların % 65’ini 2001 yılına ait kurum kazancının tespitinde geçmiş yıl zararı olarak dikkate  almaları,
 
c.       İzleyen yıllara ait kurumlar vergisi matrahının bu şekilde bulunan zarar tutarı esas alınarak düzeltilmesini Kabul etmeleri halinde, ilgili yıllara ait kurumlar vergisi matrahları, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun zamanaşımı hükümleri dikkate alınmaksızın düzeltilecektir. Yapılacak olan düzeltme işlemleri sonucunda;
 
d.      Bankalara red ve iade edilmesi gereken bir tutar bulunması halinde bu tutar, bankaların bağlı bulundukları vergi dairelerine doğmuş ve doğacak borçlarına mahsuben iade edilecektir.
 
e.      Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu konuda verilmiş yargı kararları gereğince red ve iade edilen bir tutar bulunması halinde mahsuben iade edilecek tutar, yargı kararı gereğince iade edilen tutardan mahsup edilmek suretiyle hesaplanacaktır. Diğer taraftan Bankalara red ve iade edilcek tutarlar için herhangi bir faiz veya zam hesaplanmayacaktır.
 
f.        Red ve iadesi gereken tutardan daha fazla bir tutarın yargı kararları gereğince iade edilmiş olması halinde aradaki fark, bu maddesnin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar bankalarca red ve iadeyi yapan vergi dairesine bildirilecektir. Yapılan bu bildirim üzerine ilgili yılın kurumlar vergisi olarak tarh ve tahakkuk ettirilen vergi aynı sürede ödenecektir. Tahakkuk eden bu vergi için gecikme faizi ve vergi cezası uygulanmamakla birlikte, belirlenen sürede ödenmeyen vergi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecektir.
 
g.      Madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan bankalarca mülga 4389 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesinin (13) numaralı fıkrasının uygulanmasına yönelik olarak herhangi bir dava açılamayacaktır.
 
h.      Bu maddesnin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanı yetkili kılınmıştır.
 
4.       Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Görevleri Çerçevesinde Yaptıları Bazı  Teslim ve Hizmetlerinde KDV İstisnası
 
Katme Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasına 5228 sayılı Kanunla eklenen “e” bendi ile Kamu kurumu neiteliğindeki meslek kuruluşlarının, kanunlarla kendilerine verilen görev gereği ve kuruluş amaçlarına uygun ruhsat, izin, onay ve benzeri hizmetleri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kullanılacak basılı kağıtların bu kuruluşlar tarafından teslimi (motorlu taşıtlar tescil plaka teslimleri hariç) katma değer verisinden istisna edilmişti.
 
Ancak söz konusu hüküm 31/07/2004 tarihinde yürürlüğe girdiğinden bu tarihten önceki işlemler KDV istisnasından yararlanamamaktaydı. Dolayısıyla yaşanan bu sorunlara çözüm olarak 5736 sayılı Yasanın 4 ncü maddesinin ikinci fıkrası ile istisna edilen bu işlemlerle ilgili olarak, 31/07/2004 tarihinden önceki dönemlere yönelik;
 
 • Yeni tarhiyat yapılmaması,
 • Daha once yapılan tarhiyatlardan vazgeçilmesi,
 • Tahakkuk eden tutarların terkin edilmesine,
izin verilmiştir. Ancak tahakkuk ederek kesinleşmiş ve tahsil edilmiş tutarlar ise red ve iade edilmeyecektir.
 
5.      Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Ödenen ve Gelir Vergisine Tabi Tutulan Tazminatlardan Kesilen Gelir Vergilerinin İadesi
 
3717 sayılı Adli personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun’a 5177 sayılı Kanun’la eklenen 2/A maddesiyle, maddede sayılan adli personele fazla çalışma ücreti ödeme olanağı getirilmiştir. Bu hüküm 15.05.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
 
Ancak daha sonra, 15/07/2006 tarihinden geçerli olmak üzere 29/06/2006 tarihli ve 5536 sayılı Kanunun 8 nci maddesiyle 3717 sayılı Kanunun 2/A maddesine eklenen bir cümle ile yapılacak fazla çalışma ücreti ödemelerinin damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacağı yönünde düzenleme getirilmiş olup, 15/05/2004 – 15/07/2006 tarihleri arasında yapılan ödemeler ise bu düzenlemenin dışında kalmıştır.
 
5736 sayılı Yasanın 4 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında yapılan düzenleme ile de 15/5/2004-15/7/2006 tarihleri arasında 3717 sayılı Kanunun 2/A maddesi uyarınca yapılan fazla çalışma ücreti ödemeleri de, vergide eşitlik ilkesinin temini amacıyla damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaması sağlanmıştır.
 
Ayrıca, Maliye Bakanlığına red ve iade işlemlerinin usul ve esasını belirleme yetkisi verilmiştir.
 
6.      Motorlu Taşıtlar Vergisi İle İlgili Olarak Vergi Dairesince Sonradan Yapılan Tarhiyatlardan Kaynaklanan Gecikme Zammının Tahsilinden Vazgeçilmiştir.
 
5035 sayılı bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu düzenlemeler sırasında mevcut uygulamadaki ağırlık esasına göre vergilendirilmeye son verilmiş, vergilemede silindir hacmi esas kriter olarak alınmıştır.
 
Taşıtların vergilendirmesindeki değişikliklerin ardından, vergilendirmeye esas teşkil eden verilerin vergi daireleri nezdinde yanlış veya eksik  olması nedeniyle bazı taşıtlara  eksik motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinin ardından geçmişe dönük olarak motorlu taşıtlar vergisi tahakkuku yapılarak gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilmesi gereği ortaya çıkmıştır.
 
5736 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeyle, 5035 sayılı Kanun’la değişikliklerin yürürlüğe girdiği 01.01.2004 tarihinden 31.12.2007 tarihine kadar, ilk tahakkuktan sonra ilave olarak tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisinin;
 
a.      Dava açılmaması,
 
b.      Açılmış davalardan vazgeçilmesi,
 
c.       30.06.2008 tarihine kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ödenmesi,
 
Şartları ile bu vergilere ait gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmesi hükme bağlanmıştır. Bu madde hükmünden yararlanılması halinde  daha önce ödenmiş olan gecikme zamları mükellefin 30.06.2008 tarihine kadar yapacağı yazılı başvuru üzerine red ve iade edilecektir.
 
7.      Federasyonlar Fonuna Ödenmesi Gereken Tutarların Tahsilinden Vazgeçilmiştir.
 
5736 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin ikinci fikrası ile 21.02.2001 tarihli ve 4629 sayılı “Bazı Fonları Tasfiyesi Hakkında Kanun” ile kaldırılan “Federasyonlar Fonuna” ödenmesi gerektiği halde bu maddenin yürürlüğe girdiği 27.02.2008 tarihi itibariyle ödenmemiş olan tutarların tahsilinden vazgeçilmiştir.
 
8.      08.02.2008 Traihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere VUK 359 ncu Madde Hükümlerine Göre Yapılan Kaçakçılık Cezalı Tarhiyatlarda Uzlaşma Kaldırılmıştır.
 
5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile VUK’nun 344 ncü maddesinde yapılan değişiklik sonucunda kaçakçılık fiili işleyerek vergi ziyaına sebebiyet verenler de uzlaşma kapsamına alınmıştır. Söz konusu değişiklik de 08/02/2008 tarihinde yürürlüğe girmişti. 5736 sayılı yasanın 6 ncı maddesi ile VUK’nun Ek 1 ve Ek 11 nci maddelerinde yer alan parantez içi hüküm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(359 ncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza hariç)”
 
5736 sayılı Yasa ile yapılan bu değişilik 08.02.2008 tarihinden yürülüğe girmiştir. Dolayısıyla 5728 sayılı Kanun ile yapılan değişklik bu yasa ile düzeltilmiştir. Eskiden olduğu gibi kaçakçılık fiili işleyenler, tarh edilen vergiler ve kesilen cezalar için uzlaşma talep edemeyeceklerdir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye