Numara : 73
Tarih : 22.10.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2007/73
 
KONU: 5.7.2003 Tarihinden Önce Trafikten Çekme Belgesi Alınan veya Kayıtlarına Çalıntı Şerhi Düşülen Taşıtların Motorlu Taşıt Vergisi Mükellefiyetlerinin Sona Ermesine ilişkin Genel Yazı Yayınlandı.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde Maliye Bakanlığınca yayınlanan 18.10.2007 tarih ve B.07.0.02.GİB.0.61/6153-1-091336 sayılı genel yazı ile; 5.7.2003 tarihinden önce trafikten çekilen veya çalınan taşıtların motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin sona ermesi hakkında açıklamalarda bulunmuştur.
 
Bahse konu genel yazıya göre;
 
A- Mükellefiyetin Sona Ermesi: 
 
05/07/2003 tarihinden önce trafikten çekme belgesi alınan veya kayıtlarına çalıntı şerhi düşülen taşıtların kayıt ve tescilinin, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün söz konusu yazısı uyarınca, ilgili trafik tescil şube veya bürosu tarafından 05/07/2003 tarihi itibarıyla resen silinerek durumun ilgili vergi dairesi müdürlüğüne bildirilmesi halinde, bu taşıt sahiplerinin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetlerinin tescil kaydının silindiği tarihi takip eden dönem başı itibarıyla (01/01/2004) sona erdirilmesi,
 
B-Mükellefiyetin Başlaması:
 
Trafikten çekme belgesine sahip olan taşıtların yeniden trafiğe çıkarılması veya çalınan taşıtların bulunması halinde ise bu araçların tescil kaydı üzerinde gerekli düzeltme işleminin yapıldığının trafik tescil kuruluşu tarafından ilgili vergi dairesi müdürlüğüne bildirilmesi sonucu tescil kaydının yapıldığı tarihten itibaren motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin yeniden başlatılması,
Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin sona erdiği tarih ile başladığı tarih arasında geçen dönemler içerisinde motorlu taşıtlar vergisi tahakkukunun yapılmaması
 
gerektiği açıklanmıştır.
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.