Numara : 1
Tarih : 5.1.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/1

 
KONU
 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Stopaj Oranlarında Değişikliğe İlişkin 2006/11447 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
 
 
 
Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddeleri ile geçici birinci maddesinin (4) numaralı fıkrası kapsamında olup 21.06.2006 tarihinden sonra yapılan ödemeler üzerinden, Kanunda belirlenen yasal sınırları aşmamak üzere, 10.12.2003 tarihli ve 2003/6575 ile 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında belirtilen oranlar esas alınarak kesinti yapılmaktaydı.
 
Bakanlar Kurulu, 30 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazetede (S: 26392) yayımlanmış olan 20.12.2006 tarihli ve 2006/11447 sayılı Kararı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı stopaj oranlarını 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden tespit etmiştir:
 
1. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci Maddesinde Yer Alan Tam Mükellefiyete Tabi Kurumlara Yapılan Bazı Ödemelere Uygulanacak Stopaj Oranları
 
a) Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden % 3,
 
b) Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri üzerinden % 20.
 
2. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Dar Mükellefiyete Tabi Kurumlara Yapılan Bazı Ödemelere Uygulanacak Stopaj Oranları
 
a) Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden % 3,
 
b) Serbest meslek kazançlarından;
 
            i) Petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan % 5,
            ii) Diğerlerinden % 20,
 
c) Gayrimenkul sermaye iratlarından;
 
i) 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden sağlanacak   gayrimenkul sermaye iratlarından % 1,
ii) Diğerlerinden % 20,
 
ç) Ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden % 20,
 
d) Türkiye'de iş yeri ve daimî temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticarî faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden % 0,
 
e) Her nevi alacak faizlerinden;
 
            i) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kâr payları dahil) % 0,
            ii) Diğerlerinden % 10,
 
f) Gelir Vergisi Kanunu'nun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 10 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri) % 10.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş