Numara : 18
Tarih : 8.4.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2006/18
 
KONU

5479 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler

 
Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair 5479 Sayılı Kanun  ile (R.G. : 08.04.2006; 26133) aşağıdaki konularda düzenlemeler yapılmıştır.
 
1. Gelir Vergisi Tarifesi Belirlenmiştir  ve Yatırım İndirimi Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır
 
5479 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi tarifesi ve yatırım indirimi uygulamasında yapılan değişiklikler 31 Mart 2006 tarihli, 2006/16 No’lu sirkülerimizde açıklanmıştır.
 
2. Amme Alacaklarının İmtiyazlı Alacaklarla Aynı İşleme Tabi Tutulması ile Amme Borçlusunun Üçüncü Kişilerdeki Hak ve Alacaklarına Haciz Uygulamaları Hakkında Düzenlemeler Yapılmıştır
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 21. maddesinde düzenlemeler yapılarak, amme alacaklarının imtiyazlı alacaklarla birlikte işleme tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.
 
6183 sayılı  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 79. maddesi değiştirilerek, ve söz konusu kanuna Geçici 9. Madde Eklenerek , amme borçlusunun üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına yapılacak haciz uygulamaları, söz konusu haciz uygulamalarında üçüncü şahısların yükümlülükleri, davası açma süre ve koşulları  hakkında düzenlemeler yapılmıştır.
 
3.  4760 Sayılı Özel Tüketim Vergi Kanununda Değişiklikler Yapılmıştır
 
4760 sayılı  Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasında değişiklik yapılarak, “kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu, bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişikliklerin ÖTV Kanununun uygulamasında hüküm ifade etmediği” şeklinde açıklama yapılmıştır.Buna göre, sürekli güncellemeye tabi olan gümrük tarife cetvelinde değişiklik de olsa ÖTV uygulaması değişmeyecektir.

 
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (I) sayılı listesine yapılan ekleme ile, biodizel ve 3814.00.90 no’lu Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda sınıflandırılan “tarifenin başka yerinde belirtilmeyen  veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar”dan “diğerleri”  ÖTV kapsamına alınmıştır.
 
4760 sayılı  Özel Tüketim Vergisi Kanununun 3. maddesinin sonuna fıkra eklenerek, Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan veya Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının rafinerilere teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olayın, bu malların rafineriler tarafından tesliminde gerçekleşmesi ve verginin mükellefinin de bu teslimi gerçekleştirenler olması hüküm altına alınmıştır.
 
4760 sayılı  Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11. maddesi değiştirilerek , Kanuna ekli listelerdeki malların vergileme ölçüleri ve matrahı hakkında açıklamalar yapılmıştır.
 
4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) ve (IV) sayılı listeler yeniden belirlenmiştir.
 
4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.11 G.T.İ.P numaralı mallar ( motosikletler, mopetler, bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar) üzerinden alınan % 8 oranındaki özel tüketim vergisi % 22 ve % 37 olarak yeniden belirlenmiştir.
 
4760 sayılı  Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesinin (2)numaralı fıkrasının (b) bendi değiştirilerek , Bakanlar Kurulu’nun (III) sayılı listede yer alan mallarla ilgili vergi oran ve tutarlarının belirlenmesi konusunda yetkisinin sınırı yeniden belirlenmiştir.
 
4.  213 sayılı Vergi Usul Kanununda “Fiyat Endeksi” Yeniden Tanımlanmış ve  Vergi Ziyaı Cezasında Değişiklik Yapılmıştır
 
213 sayılı  Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298. maddesinde yapılan değişiklikler ile, “ fiyat endeksi”,  Türkiye İstatistik Kurumunca Türkiye geneli için hesaplanan Üretici Fiyatları Genel Endeksi (ÜFE) olarak yeniden tanımlanmıştır.Bu kapsamda, vergi kanunlarında   yer alan "toptan eşya fiyatları genel endeksi" ibaresinin "üretici fiyatları genel endeksi" ve " TEFE " ibaresinin de  " ÜFE " olarak uygulanması hüküm altına alınmıştır.
 
213 sayılı  Vergi Usul Kanununun 344. maddesinde yapılan değişiklik ile, vergi ziyaı suçu işleyenlere, ziyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilmesi hükme bağlanmıştır.
 
213 sayılı  Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 27. Madde ile, 01.01.2006 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak bu tarihten sonra ortaya çıkan ve vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren fiiller için ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilmesi,  bu cezanın vergi ziyaına VUK’un 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verenlere üç kat, bu fiillere iştirak edenlere bir kat, vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanunî süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için de yüzde elli oranında uygulanması kararlaştırılmıştır.
 
Yukarıda yer verilen konularla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.