Numara : 104
Tarih : 28.9.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/104
 
KONU
 
5234 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler
 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 5234 Sayılı Kanun (R.G.: 21/09/2004; 25590) ile bazı vergisel konularda ve işsizlik sigortasına yapılacak ödemelerde düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

1.       Özel Finans Kurumları Tarafından Verilen Teminat Mektupları 6183 Sayılı Kanun Uygulamasında Teminat Olarak Kabul Edilecektir
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde değişiklik yapılarak, bankaların yanı sıra özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektuplarının da amme alacaklarının tahsiliyle ilgili işlemlerde teminat olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır. Bu değişiklik amme borçluları tarafından verilecek teminat mektuplarının süresiz olma zorunluluğunu da getirmektedir.
Aynı maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişiklik ile teminat olarak kabul edilecek “Hazine tahvil ve bonoları,” ibaresi “Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değeri esas alınır.),” şeklinde değiştirilmiştir.

2.       İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Diğer Bazı Kamu Kuruluşlarının Devlete Olan Borçlarına Karşılık Bu Kuruluşların Taşınmazlarının Belirli Esaslar Dahilinde Maliye Bakanlığınca Satın Alınmasına Yönelik Düzenleme Yapılmıştır
6183 sayılı Kanuna eklenen Geçici 8’inci Maddede yapılan düzenlemeyle 31.12.2007 tarihine kadar uygulanmak üzere, özelleştirme kapsamına alınanlar dahil iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, faaliyeti devam eden kamu bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların Devlete olan borçlarına karşılık, mülkiyeti bu idarelere ait olan ve üzerinde herhangi bir sınırlama bulunmayan taşınmazların Maliye Bakanlığınca satın alınabileceğine yönelik düzenleme yapılmıştır.
Bu hüküm borcunu ödemede çok zor duruma düştüğü inceleme raporu ile tespit edilen ve vergi dairelerine 6183 sayılı Kanun kapsamına giren borcu bulunan diğer mükelleflerin (tüzel kişiliği bulunanların ortaklarına ait olanlar dahil) taşınmazları için de uygulanabilecektir.

3.       İşsizlik Sigortası Primleri 1’er Puan İndirildi
4447 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde yapılan değişiklikle işsizlik sigortası primleri 1’er puan indirilerek  sigortalıdan % 1, işverenden % 2 ve Devlet payı % 1 olarak yeniden belirlenmiştir. Hatırlanacağı üzere söz konusu primler bütçe kanunlarına konulan hükümlerle son iki yıldır esasen bu oranlarda uygulanıyordu. Yapılan değişiklikle işsizlik sigortası primlerindeki birer puanlık indirim sürekli hale getirilmiştir. Bu düzenleme 1/1/2005 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 2004 yılına ilişkin işsizlik sigortası primleri bütçe kanunundaki belirlemeye istinaden yine yukarıda belirtilen oranlarda  ödenmeye devam edilecektir.

Maddede yapılan diğer bir değişiklik ile işsizlik sigortası primine esas alınan aylık tutarı ile SSK primi hesabına esas alınan aylık tutarı arasında paralellik sağlanmıştır. Buna göre işsizlik sigortası primine esas alınan kazanç tutarı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 ve 78 inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazanç tutarına eşitlenmiştir. Değişiklik öncesi uygulamada işsizlik sigortası primi, söz konusu brüt kazançtan her ne ad altında olursa olsun ay itibariyle mutad olarak yapılan brüt ödeme tutarları üzerinden hesaplanıyordu. Bu düzenleme de 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe gireceği için 2004 yılının işsizlik sigortası primi Sosyal Sigortalar Kanununun 77 ve 78 inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlardan, her ne ad altında olursa olsun ay itibariyle mutad olarak yapılan brüt ödeme tutarları üzerinden hesaplanarak ödenmeye devam edilecektir.

4.      
Şirket Kuruluşlarında ve Sermaye Artırımlarında Rekabet Kurumuna Onbinde 4 Oranında Ödeme Yapılacaktır
Kanunun yayımı tarihi olan 21/9/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, anonim ve limited şirketlerin ilk kuruluşlarında sermayeleri üzerinden, bu şirketlerin sermaye artırımlarında ise artan sermaye üzerinden onbinde 4 oranında hesaplanacak tutarın Rekabet Kurumuna ödenmesi gerekmektedir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.