Numara : 68
Tarih : 13.8.2003
 VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/68
 

 
 
KONU
 
4962 Sayılı Kanun İle Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Yerine Getirilen Taşıt Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)
 

 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 1 Seri Nolu Taşıt Vergisi Genel Tebliğinde (R.G.:12/8/2003; 25197) 4962 sayılı Kanun ile Anayasa Mahkemesince yürürlüğü durdurulan ek motorlu taşıtlar vergisi yerine getirilen taşıt vergisi uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.
 
Bu açıklamalara göre taşıt vergisi uygulaması aşağıdaki esaslara göre yürütülecektir.

1.      Taşıt Vergisi Ödeyecek Olanlar
Aşağıda sayılan gerçek ve tüzel kişiler, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunundaki tarifelerde yer alan motorlu taşıtları için ayrıca taşıt vergisi ödeyeceklerdir.
 
- 7/8/2003 tarihi itibariyle trafik, belediye veya liman sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline adlarına taşıt kayıt ve tescil edilen veya noter satış sözleşmesiyle taşıta sahip olanlar,
- 7/8/2003 - 31/12/2003 tarihleri arasında söz konusu sicillerde adlarına ilk defa taşıt kayıt ve tescil edilecek olan gerçek ve tüzel kişiler.

2.      Taşıt Vergisinin Konusu ve Tutarı
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan ( I ), ( II ),     ( III ) ve ( IV ) sayılı tarifelere göre vergiye tabi olan ve 7/8/2003 tarihinde ilgili sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile bu tarihten 31/12/2003 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar için, bir defaya mahsus olmak üzere, söz konusu tarifelerde belirtilen taşıt cinsi için belirlenmiş olan 2003 yılı tutarları kadar taşıt vergisi ödenecektir.

Taşıt vergisi; taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından 7/8/2003 tarihinde, bu tarihten 31/12/2003 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar için ise kayıt ve tescilin yapıldığı tarihte tahakkuk ettirilmiş ve tebliğ edilmiş sayılacaktır.

3.      İstisna ve Muafiyetler
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunununda yer alan istisnalar taşıt vergisi için de uygulanacaktır.
Ayrıca, Bingöl ili merkez ve ilçelerinde depremin meydana geldiği 1/5/2003 tarihi itibariyle, Bingöl ili trafik sicilinde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile 1/5/2003 tarihinde ikametgahının buralarda bulunduğunu tevsik edenler adına aynı tarih itibariyle Bingöl ili trafik tescil kuruluşu dışındaki diğer illerde kayıt ve tescilli olan taşıtlar taşıt vergisine tabi tutulmayacaktır.

Bu istisna hükmünden yararlanacak olanlar tarafından; depremin meydana geldiği tarihte ilgili sicilde adına tescilli taşıt bulunan kişinin Bingöl ili merkez ve ilçelerinde ikametgahının bulunduğuna ilişkin ikamet edilen mahallenin muhtarından onaylı “İkametgah İlmühaberi” ile birlikte, Bingöl ili merkez ve ilçelerine ait 1/5/2003 tarihini veya bir önceki son dönemi kapsayan elektrik, su veya telefon faturalarından birisinin veya görev yapılan kurumdan alınan resmi yazının, taşıtın kayıt ve tescilli olduğu ilin motorlu taşıtlar vergisini tarh, tahakkuk ve tahsile yetkili olan vergi dairelerine tevsik edilmesi gerekmektedir.

Ancak, 1/5/2003 tarihi itibarıyla Bingöl ili trafik sicilinde kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile bu tarihte Bingöl ili merkez ve ilçelerinde ikametgahının bulunduğunu tevsik edenlere ait taşıtlar, 1/5/2003 tarihinden sonra Bingöl ili merkez ve ilçeleri dışındakilere satılması halinde taşıt vergisine tabi tutulacaktır.

4.     
Taşıt Vergisinin Ödenmesi ve Daha Önce Ödenen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Mahsubu

4.1.Taşıt Vergisinin Ödenmesi
 
Taşıt vergisi ;
 
a) 7/8/2003 tarihi itibariyla ilgili sicillere kayıt ve tescil edilmiş olan veya noter satış sözleşmesi ile sahip olunan taşıtlar için, 2003/Eylül ayı sonuna kadar,
 
b) 7/8/2003 tarihi ile 31/12/2003 tarihleri arasında ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar için, kayıt ve tescilin yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar,
 
bir defada ödenecektir.
 
Taşıt vergisi, taşıtın kayıt ve tescilli olduğu yerin vergi dairesine veya Maliye Bakanlığı tarafından motorlu taşıtlar vergisi tahsiline yetki verilen banka şubelerine ödenecektir.
 
Ödeme dönemi içerisinde ilişik kesme işleminin yapılması halinde; taşıt vergisi bu işlemin yapılmasından önce ödenecektir.

4.2. Daha Önce Ödenen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Mahsup ve İadesi
 
4837 sayılı Kanun hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitini veya birinci ve ikinci taksitini birlikte ödeyen mükelleflerin ödedikleri tutarlar, mükelleflerin bu konuda herhangi bir müracaatına gerek olmaksızın, ödenecek olan taşıt vergisine mahsup edilmiş sayılacaktır.

Ancak, ek motorlu taşıtlar vergisini ödeyen mükelleflerden 7/8/2003 tarihinden önce söz konusu taşıtlarını satmış olup yerine başka bir taşıt satın almış olanların; satmış oldukları taşıttan dolayı ödemiş oldukları ek motorlu taşıtlar vergisinin, yeni satın alınan taşıtla ilgili olarak ödenmesi gereken taşıt vergisine mahsup edilebilmesi için mükelleflerin ilgili vergi dairesine müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu taşıtlarını satanlardan yukarıda 1 numaralı paragrafta belirtilen kapsamda yer almadıkları için taşıt vergisi mükellefi olmayanların, 4837 sayılı Kanununa göre ödemiş oldukları ek motorlu taşıtlar vergisi, talep edilmesi halinde iade edilecektir.

4.3. 7/8/2003 Tarihi İtibarıyla Ödenmemiş Olan Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Durumu
 
Bilindiği gibi, 4832 sayılı Kanuna göre getirilen ek motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksidinin Mayıs 2003 sonuna kadar, ikinci taksidinin ise Ekim 2003 sonuna kadar ödenmesi öngörülmüştü.

Ek motorlu taşıtlar vergisinin her iki taksidini de ödemeyenler bakımından bu vergi terkin edilecek, bu kişiler 4962 sayılı Kanun ile
getirilen taşıt vergisini bir defada 2003 Eylül sonuna kadar ödeyeceklerdir. Bu çerçevede ek motorlu taşıtlar vergisinin ödenmeyen taksitleriyle ilgili olarak herhangi bir gecikme zammı uygulamasının söz konusu olmaması gerekir.

Ek motorlu taşıtlar vergisinin Mayıs 2003 taksidini ödeyip Ekim 2003 taksidini ödemeyenler bakımından Ekim 2003 taksidi terkin edilecektir. Bu kişiler Ekim 2003 sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi yerine Eylül 2003 sonuna kadar taşıt vergisinin tamamını bir defada ödeyeceklerdir. Ancak bunların Mayıs 2003’de ödemiş oldukları ilk taksit tutarı taşıt vergisinden mahsup edileceği için Eylül 2003 sonu itibariyla fiilen ödenecek taşıt vergisi tutarı, terkin edilen ek motorlu taşıtlar vergisinin Ekim 2003 taksit tutarı kadar olacaktır. Görüldüğü gibi getirilen düzenlemeyle, bir nevi ek motorlu taşıtlar vergisinin Ekim 2003 taksidinin ödemesi bir ay önceye alınmış olmaktadır.

5.      Taşıt Vergisinin Gider Yazılması
 
Ödenen taşıt vergisi gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ticari, zirai ve mesleki kazancın tespitinde gider olarak indirilebilecektir. Ek motorlu taşıtlar vergisinin ödenmiş taksitlerinin taşıt vergisinden mahsup edilecek olması nedeniyle, bu verginin ödenmiş taksidinin daha önce gider yazıldığı durumda, tahakkuk eden taşıt vergisinin sadece ödenen kısmının gider yazılmasına dikkat edilmelidir.
 
Yukarıda yer verilen konularla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
  
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş