Numara : 16
Tarih : 10.3.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/16
 
KONU
 
4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Uygulaması
 

Maliye Bakanlığı yayımladığı 1 Seri Nolu Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği  (R.G.: 8/3/2003; Mükerrer 25034) ile 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.
Bu Sirkülerimizde, Genel Tebliğdeki açıklamalardan hareketle, Vergi Barışı Kanunu hükümlerinin uygulamasına ilişkin bilgilere ve özellikli konulara yer veriyoruz.

1. Genel Bilgi
Vergi Barışı Kanununun temel felsefesi; son yıllarda vergi konusunda Devlet ile vatandaş arasında ortaya çıkmış anlaşmazlıkların sona erdirilmesi, kamu alacağının mükellefin ödeyebileceği bir düzeye getirilmesi, yargı organlarında ve vergi dairelerinde birikmiş olan vergi ihtilaflarıyla ilgili dosyaların tasfiye edilmesidir.

Bu çerçevede Vergi Barışı Kanunu ile getirilen düzenlemeler şu başlıklar altında ele alınabilir.
•         Gerek kesinleşmiş (tahakkuk ettiği halde ödenmemiş) kamu alacakları gerekse kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan kamu alacaklarının belirli bir kısmının tahsilinden vazgeçilerek kalan kısmın 18 ay süreyle taksitlendirilmesi.
•         1998-2001 yılları için (31/08/2002 tarihinden önce 2002 yılına ilişkin olarak verilen beyannameler dahil) gelir (stopaj dahil), kurumlar ve katma değer vergilerinde her yıl değişen oranlarda matrah artırımı yapılması halinde vergi incelemesinden ve aynı döneme ilişkin başka tarhiyatlardan bağışık tutulma. (VUK 359’uncu maddenin (b) fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan vergi kaçakçılığı suçlarını işleyenler yararlanamaz)
•         İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan mallar ile düşük bedelle yer alan makine, teçhizat ve demirbaşların KDV’leri beyan edilerek rayiç değerleri üzerinden kayda alınması.
•         Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan malların gayrisafi kar oranı eklenmek suretiyle fatura kesilerek kayıtlara alınması.
•         Gümrük vergileri, faiz, zam ve cezalarının belirli bir kısmından vazgeçilerek kalan kısmın 2 ay içinde ödenebilmesi.
•          Bazı vergi kaçakçılığı suçlarının uygulanmaması.
Genel olarak ifade etmek gerekirse, Kanunun getirdiği indirim ve taksitlendirme uygulaması, Kanun kapsamındaki amme alacaklarının Vergi Barışından yararlanılmadan ödenmesine göre önemli ölçüde kolaylık sağlamaktadır. Sağlanacak faydanın büyüklüğü, Kanundan yararlanılarak ödenecek borcun vade tarihine bağlı olarak değişmektedir. Çünkü gerek TEFE oranları gerekse gecikme zammı (ve aynı orandaki gecikme faizi) oranları dönemler itibariyle önemli farklılıklar göstermektedir. Şimdiye kadar gecikme zammı oranları TEFE’deki değişimlerle eş zamanlı olarak uyarlanmamıştır. Bununla birlikte, gecikme zammı oranlarının genellikle TEFE artışlarından önemli ölçüde daha yüksek olduğu ve ödemelerin taksitler halinde 18 ayda yapılacağı dikkate alındığında Vergi Barışı Kanununun mükelleflere önemli fırsatlar sağladığı söylenebilir.
Diğer yandan Kanunun yürürlüğe girmesinin gecikmesi nedeniyle, daha önce Şubat 2003 olarak öngörülen ilk taksiti ödemesinin Mart 2003 içerisinde ve ikinci taksitin de kurumlar vergisi ilk taksitinin ödeneceği Nisan 2003 içerisinde ödenecek olması işletmelerde belirli ölçüde nakit sıkıntısı yaratacaktır.

Vergi Barışı Kanunun getirdiği düzenlemelere bir Tablo halinde özet olarak ekte yer verilmiştir. Tablodaki belirlemeler çerçevesinde gerekli olan açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

3. Kapsama Giren Kamu Alacakları
Vergi Barışı Kanununun kapsamına giren amme alacakları hem dönemler itibariyle hem de alacak nevileri itibariyle sınırlandırılmıştır. Nitelik itibariyle kapsama giren kamu alacakları genel olarak şunlardır.
- Vergi Dairelerince tahsil edilen ve Vergi Usul Kanunu kapsamındaki her türlü vergi, resim, harç, fon payı ile bunlara ilişkin vergi cezaları, gecikme zamları ve gecikme faizleri, eğitime katkı payı ve buna bağlı gecikme zammı,
- İl Özel İdareleri ile Belediyeler tarafından tahsil edilen ve VUK kapsamındaki vergi, resim, harçlar ve bunlara ilişkin vergi cezaları, gecikme zamları ve gecikme faizleri,
- Gümrük idarelerince alınan gümrük vergisi, para cezaları ve gecikme zamları.
Yukarıda belirtilen alacaklar dışında kalan kaynak kullanımını destekleme fonu primi, ihracatta vergi iadesi, destekleme ve fiyat istikrar fonu primi, çiftçilere doğrudan gelir desteği ödemeleri, kimyevi gübre destekleme primleri, Kanunun 15 inci ve 16 ncı madde hükümleri saklı olmak kaydıyla para cezaları gibi Vergi Usul Kanunu kapsamına girmeyen alacaklar Vergi Barışı Kanunun kapsamına da girmemektedir.

Kanundaki özel düzenlemeler hariç olmak üzere, yukarıda sayılan kamu alacaklarından vergiler bakımından kapsama girenler şunlardır:
-  31/8/2002 tarihinden önceki dönemlere ait vergiler,
- Beyana dayanan vergilerde 31/8/2002 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler,
- 2002 yılına ilişkin olarak 31/8/2002 tarihinden önce tahakkuk eden vergiler.

Buna göre, örneğin; 1-15 Ağustos 2002 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisinin vergilendirme döneminin bitim tarihi ile beyanname verme süresinin son günü Ağustos/2002 ayına rastladığından kapsama girmekte, 16-31 Ağustos 2002 dönemi ise dönemin bitim tarihi Ağustos/2002 ayında olmakla beraber beyanname verme süresi Eylül/2002 ayına sirayet ettiğinden kapsama girmemektedir.

Benzeri şekilde, özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bakımından, özel hesap döneminin kapandığı tarih ve beyanname verme süresinin son günü 31/8/2002 tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise kapsama girmemektedir.

2002 yılına ilişkin olarak yıllık tahakkuk etmiş sayılan motorlu taşıtlar vergisi, yıllık harçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi alacaklar Kanunun kapsamına girmektedir.

Bununla birlikte, 2002 yılına ilişkin olarak Kasım ayında tahakkuk eden ikinci taksit emlak vergisi kapsama girmemektedir.
Motorlu taşıtlar vergisinde; ödeme süresinin son günü 31/8/2002 tarihine kadar (bu tarih dahil) olanlar kapsama girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise girmemektedir.

4. Başvuru Süreleri ve Şekli
Maliye Bakanlığı, 4811 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak farklı nitelikteki kamu alcakları için farklı başvuru süreleri tespit etmiştir. Genel kural olarak Kanun hükümlerinden yararlanılması için, istisnai konular dışında, 31 Mart 2003 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Tebliğ ekindeki örneklere uygun bir dilekçe ile Kanun kapsamındaki kamu alacağı bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı olarak başvuruda bulunulması gereklidir (1 Seri Nolu Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği ve Eki Başvuru ve Bildirim Formları Gelirler Genel Müdürlüğünün www.gelirler.gov.tr adresindeki web sayfasında yer almaktadır).
Kanun kapsamındaki kamu alacakları itibariyle başvuru süreleri aşağıdaki Tabloda özetlendiği gibidir.
 
İlgili Kamu Alacağı
Başvuru Süresi
Kesinleşmiş kamu alacakları (Madde: 2)
31 Mart 2003 Pazartesi mesai saati sonuna kadar
Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan kamu alacakları (Madde: 3)
31 Mart 2003 Pazartesi mesai saati sonuna kadar
İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler (Madde: 5)
Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergi ve kesilen cezalara ilişkin ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
VUK Madde 371’e göre pişmanlıkla yapılan beyanlar üzerine tarh edilen vergiler (Madde: 6/1-(a))
Beyannamelerin 31 Mart 2003 Pazartesi mesai saati bitimine kadar bağlı olunan vergi dairelerine verilmiş olması  gerekmektedir.
VUK Madde 30’un dördüncü fıkrasına göre kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tarh edilen vergiler (Madde: 6/1-(b))
Beyannamelerin 31 Mart 2003 Pazartesi mesai saati bitimine kadar bağlı olunan vergi dairelerine verilmiş olması  gerekmektedir.
Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımı (Madde: 7)
31 Mart 2003 Pazartesi mesai saati sonuna kadar
Katma değer vergisinde matrah artırımı (Madde: 8)
31 Mart 2003 Pazartesi mesai saati sonuna kadar
Ücretlerin gelir stopaj vergisinde matrah artırımı (Madde: 9)
31 Mart 2003 Pazartesi mesai saati sonuna kadar
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan mallar ile düşük bedelle yer alan makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması (Madde: 11)
30 Mayıs 2003’e kadar bir envanter listesi ile katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine bildirilecek, bildirilen kıymetler yasal sürede defter kayıtlarına alınacaktır.
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan malların kayıt ve beyanı (Madde: 12)
30 Mayıs 2003’e kadar fatura düzenlenerek her türlü vergisel yükümlülükleri yerine getirilecektir.
Kıymetli madenler ve ziynet eşyası ile ilgili değerleme farkı beyanı (Madde: 13)
Değerleme farklarının cins, vasıf ve miktarını belirten ve Tebliğ ekinde örneği yer alan beyannamenin 30 Mayıs 2003 tarihine kadar bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.
Kovuşturma yapılmayacak vergi kaçakçılığı suçları (Madde: 14)
İlgililerin 31 Mart 2003 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurarak, ilgili yargı mercilerine verilmek üzere yaptıkları ödemelere ilişkin bilgi ve belgeleri talep etmeleri gerekmektedir.
Ecrimisil alacakları (Madde: 15)
Dava açmış olanlar davadan vazgeçtiklerini belirten bir dilekçe ile dava açmamış olanlar örneği Tebliğe ekli dilekçe ile 31 Mart 2003 tarihine kadar ilgili tahsil dairesine başvurmaları zorunludur.
 
5. TEFE Uygulaması
4811 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanırken gecikme faizi ve gecikme zammı yerine vergi aslı veya diğer bir kamu alacağı üzerinden aylık TEFE oranlarına göre hesaplama aşağıdaki gibi yapılacaktır.
VUK’na göre hesaplanan gecikme faizi ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammının hesaplama metodu ve hesaplama süreleri değiştirilmeyecek, sadece aylık gecikme zammı/gecikme faizi nispeti yerine TEFE oranları kullanılacaktır.
Örneğin, 20/5/2002 vadeli bir verginin Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 27/2/2003 itibarıyla ödenmemiş olması halinde bu vergiye % 70 nispetinde hesaplanması gereken gecikme zammı yerine TEFE oranı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.  
TEFE Oranı Hesaplanacak Süre
20/05/2002 - 20/06/2002 için
Mayıs ayına ait TEFE oranı
0.4
21/06/2002 - 20/07/2002 için
Haziran ayına ait TEFE oranı
1.2
21/07/2002 - 20/08/2002 için
Temmuz ayına ait TEFE oranı
2.7
21/08/2002 - 20/09/2002 için
Ağustos ayına ait TEFE oranı
2.1
21/09/2002 - 20/10/2002 için
Eylül ayına ait TEFE oranı
3.1
21/10/2002 - 20/11/2002 için
Ekim ayına ait TEFE oranı
3.1
21/11/2002 - 20/12/2002 için
Kasım ayına ait TEFE oranı
1.6
21/12/2002 - 20/01/2003 için
Aralık ayına ait TEFE oranı
2.6
21/01/2003 - 20/02/2003 için
Ocak ayına ait TEFE oranı
5.6
21/02/2003 - 27/02/2003 için
Şubat ayına ait TEFE oranı
3,1
Toplam TEFE Oranı
% 25,5

Toplam TEFE oranı ile vergi aslı veya üzerinden TEFE oranına göre hesaplama yapılacak kamu alacağı çarpılmak suretiyle gecikme zammı yerine ödenmesi gereken TEFE tutarı hesaplanacaktır. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak ödenecek toplam tutar bulunacaktır. Bulunan toplam tutar taksit sayısına bölünerek her bir taksit tutarına ulaşılacaktır.

Vade tarihlerinin ayın son günlerine geldiği hallerde (31 Mart gibi) 381 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğindeki açıklamalar çerçevesinde, gecikme zammı yerine kullanılacak TEFE oranı vade tarihinin rastladığı aydan (mart ayı) başlamak suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek:
Hopa Vergi Dairesi mükelleflerinden (A), 1999 vergilendirme dönemine ilişkin 31 Mart 2000 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesini vermemiştir. Yapılan inceleme sonucunda, (A) adına 1999 dönemi için 15.000.000.000.-TL Gelir Vergisi tarhedilmesi ve vergi ziyaı cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiştir. 3 Şubat 2001 tarihinde vergi inceleme raporu vergi dairesi kayıtlarına intikal etmiştir. İnceleme sonucu yapılan bu tarhiyat 11 Nisan 2001 tarihinde tahakkuk etmiş ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Bu tarhiyata göre tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları şu şekildedir.
Gelir Vergisi
:
15.000.000.000.-TL
Vergi Ziyaı Cezası
:
19.425.000.000.-TL
Gecikme Faizi
:
7.650.000.000.-TL
Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı
:
27.150.000.000.-TL
Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı
:
35.159.250.000.-TL

Mükellef (A)’nın, 4811 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde, ödenecek tutar ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarları şu şekilde olacaktır.

Vergi aslına uygulanan gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE oranları kullanılarak TEFE tutarı hesaplanacaktır.
Buna göre, örnek olayda gecikme faizinin hesaplandığı süre, gecikme faizi tutarı, bu sürelere ilişkin TEFE oranları ve TEFE tutarları aşağıda gösterilmiştir.
 
Gecikme Faizi Hesapl. Süre
 
 
Alacak
Tutarı
Top.
Gec. Faizi Oranı
 
Gecikme Faizi
Tutarı
 
Top. TEFE Oranı
 
 
TEFE
Tutarı
I. Taksit
31/03/2000-11/04/2001
5.000.000.000
% 69
3.450.000.000
% 23.7
1.185.000.000
II. Taksit
30/06/2000-11/04/2001
5.000.000.000
% 51
2.550.000.000
% 16.5
825.000.000
III.Taksit
30/09/2000-11/04/2001
5.000.000.000
% 33
1.650.000.000
% 14.3
715.000.000
TOPLAM
15.000.000.000
7.650.000.000
2.725.000.000

Gecikme zammının hesaplandığı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak TEFE oranları ve TEFE tutarı aşağıdaki şekildedir.

Vade Tarihi -
27/2/2003
Alacak Miktarı
Top. Gec. Zammı Oranı
Gecikme Zammı Tutarı
Toplam TEFE Oranı
TEFE Tutarı
11/05/2001-27/02/2003
15.000.000.000
(Gelir Vergisi)
% 181
27.150.000.000
% 72,4
10.860.000.000
11/05/2001-27/02/2003
19.425.000.000
(Vergi Ziyaı)
% 181
35.159.250.000
-
-
 
Ödenecek Tutar :
 
 
Gelir Vergisi
:
15.000.000.000.-TL
TEFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine)
:
2.725.000.000.-TL
TEFE Tutarı (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine)
:
10.860.000.000.-TL
TOPLAM
:
28.585.000.000.-TL
 
Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar :
 
 
Vergi Ziyaı Cezası
:
19.425.000.000.-TL
Gecikme Faizi
:
7.650.000.000.-TL
Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı
:
27.150.000.000.-TL
Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı
:
35.159.250.000.-TL
TOPLAM
:
89.384.250.000.-TL

Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan ödenecek toplam 28.585.000.000.-TL tutarın 9 eşit taksitte Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde, toplam 89.384.250.000.-TL tutarındaki alacağın tahsilinden vazgeçilecektir.

6. Özellikli Konular

6.1.  Kesinleşmiş Kamu Alacakları
·             Kesinleşmiş kamu alacakları için Kanunun 2 inci maddesindeki düzenlemelerden yararlananlar, yararlandıkları vergi türlerinden 27/2/2003 tarihinden Haziran 2004 sonuna kadar tahakkuk edecek vergileri zor durum olmaksızın zamanında ödemezlerse, madde hükümlerini ihlal etmiş sayılacaklardır.
Zor durum hali, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde geçen “çok zor durum” halini ifade etmektedir. Buna göre, 6183 sayılı Kanuna göre borçları tecil edilen mükelleflerin zor durumda bulundukları kabul edilecektir. Tecil talebi çok zor durum hali dışındaki nedenlerle uygun görülmeyen mükellefler için tecil yapılmamakla birlikte, zor durum halinin varlığı tespit edilen hallerde madde hükmü ihlal edilmiş sayılmayacaktır.
·             27/2/2003 tarihinden önce, vergi mevzuatında yer alan düzenlemeler nedeniyle mahsuben iade talebi bulunan mükellefler diledikleri takdirde mahsup talep ettikleri borçları için Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde, mahsuben iade talebinden vazgeçtiklerini bağlı bulundukları vergi dairesine, birden fazla vergi dairesine mahsup talepli borçları olması halinde, her birine ayrı ayrı Kanundan yararlanmak için belirlenen başvuru süresi içinde bildirmeleri gerekmektedir.
·             Mükellefin kendi borcu dışında, ilgili mevzuat uyarınca üçüncü şahısların borçlarına mahsup talebi olması halinde ise mahsup talebinden vazgeçebilmesi için borcuna mahsup istenen üçüncü şahsın da bu konuya yönelik irade beyanı aranılacaktır. Lehine mahsup talep edilen üçüncü şahsın ise mükellefin irade beyanı olmadan bu Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunabilecektir.
Bununla birlikte, mahsup talebinden vazgeçen mükelleflerin, mahsup talebine konu iade alacaklarını 4811 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra doğacak gerek kendi, gerekse üçüncü şahısların, vergi borçlarına ilgili mevzuat uyarınca mahsubunu talep etmeleri mümkündür. Bu takdirde, genel esaslar çerçevesinde ilgili dönem borcunun vade tarihi itibarıyla yazılı olarak ayrıca başvurmaları gerekmektedir.
·             Katma değer vergisi iade alacağının vergi borcuna mahsubunu talep eden ve 4811 sayılı Kanuna göre vergi borcunu ödemek üzere mahsup talebinden vazgeçen mükelleflere bu alacaklarının nakden iadesi yapılmayacaktır.

6.2. Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Kamu Alacakları
·             Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan kamu alacakları için Kanunun 3 ünci maddesindeki düzenlemelerden yararlananlar, yararlandıkları vergi türlerinden 27/2/2003 tarihinden Haziran 2004 sonuna kadar tahakkuk edecek vergileri zor durum olmaksızın zamanında ödemezlerse, madde hükümlerini ihlal etmiş sayılacaklardır.
Zor durum hali, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde geçen “çok zor durum” halini ifade etmektedir. Buna göre, 6183 sayılı Kanuna göre borçları tecil edilen mükelleflerin zor durumda bulundukları kabul edilecektir. Tecil talebi çok zor durum hali dışındaki nedenlerle uygun görülmeyen mükellefler için tecil yapılmamakla birlikte, zor durum halinin varlığı tespit edilen hallerde madde hükmü ihlal edilmiş sayılmayacaktır.
·             3 üncü madde  hükmünden yararlananlar, ayrıca Vergi Usul Kanununun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanamayacaktır.
·             Mükelleflerce Vergi Mahkemesine açılmış olan davadan vazgeçilmesine rağmen, Kanun hükümlerine uygun olarak ödeme yapılmamış olması halinde, ilk tarhiyata esas teşkil eden vergi ve ceza tutarları ile gecikme zammı ve gecikme faizleri 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre cebren takip ve tahsil edilecektir.

6.3. İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Vergiler
·             İncelemeye başlama ifadesi;
- Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mükellef nezdinde işe başlama tutanağının düzenlenmesi,
- Mükellefe davet veya defter ve belgelerin istenmesi yazısının tebliğ edilmiş olması,
- Matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi ya da defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması, hallerini kapsamaktadır.
·             Mükelleflerin bu madde hükmünden yararlanabilmeleri için dava açmamaları şarttır.
·             Madde hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin, Vergi Usul Kanununun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanmaları mümkün değildir.
·             Düzeltme taleplerine ilişkin incelemelere devam edilecektir. Ancak, mükelleflerin düzeltme istediği yıl için 4811 sayılı Kanunun 7, 8 ve 9 uncu maddelerine göre matrah artırımında bulunmaları halinde, düzeltme talebinden vazgeçtikleri kabul edilerek bu tür incelemeler sürdürülmeyecektir.

6.4. Pişmanlıkla ya da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar
·             Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar, bu beyannameler hakkında vergi incelemesi yapılmasına ve yapılan inceleme sonucu mükellefler adına vergi ve ceza tarh edilmesine engel teşkil etmez.

6.5. Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı
·             Matrah artırımında bulunulan yıllara ait olup indirim konusu yapılamamış geçmiş yıl zararlarının yarısı, 2002 ve müteakip yıl karlarından mahsup edilemeyecektir. Söz konusu zararların diğer yarısı ise, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde yer alan esaslar çerçevesinde mahsup edilmeye devam edilecektir.
·             Zarar beyan eden veya hiç beyanname vermemiş olan mükellefler de enaz artırım tutarları üzerinden matrah artırımı yapabilir.
·             Kurumlar vergisi mükellefleri, anılan yıllarla ilgili olarak vermiş oldukları beyannamelerinde kurum kazancından indirilen ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine göre tevkifata tabi kazanç ve iratlarının bulunması halinde, bu tevkifat matrahlarını da artıracaklardır.
·             Kanun kapsamındaki yıllarda değişik vergi dairelerinin mükellefi olanlar, matrah artırımında bulundukları yıl ve dönemlerde hangi vergi dairesinin mükellefi iseler, o vergi dairesine yazılı başvuracaklardır.
·             Verdikleri yıllık gelir vergisi beyannamesinde birden fazla gelir unsuru bulunan mükellefler, matrah artırımlarını yıllık beyannamelerinde yer alan toplam matrah üzerinden yapacaklar ve gelir unsurlarının bir kısmı itibarıyla artırımda bulunmayacaklardır.
·             Söz konusu yıllarla ilgili olarak 27/2/2003 tarihinden önce gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri hakkında ikmalen veya re’sen gelir ve kurumlar vergisi tarhiyatının yapılmış olması halinde, bu tarhiyata esas olan matrah farkları, matrah artırımında dikkate alınmayacaktır. Diğer bir ifade ile mükelleflerin verdikleri yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan matrahlar, matrah artırımında dikkate alınacaktır.
·             Mükellefler, yapmış oldukları yatırım harcamaları nedeniyle indirime hak kazandıkları, ancak ilgili yıllarda kazanç yetersizliği dolayısıyla yararlanamadıkları yatırım indirimi istisnası tutarları ile geçmiş yıl zararlarını 4811 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre artırdıkları veya beyan ettikleri matrahlardan indiremeyeceklerdir. Ancak önceki yıllarda indirilemeyen yatırım indirimi tutarı, Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde mükelleflerce daha sonraki yıllarda beyan ettikleri kazançlardan indirim konusu yapılabilecektir.
·             İlgili yıl faaliyet sonucu zararla sonuçlanmış olsa dahi, yıllık kurumlar vergisi beyannamesinde indirim olarak uygulanan ve zarar olarak müteakip yıllara devreden nitelikteki istisna kazançlar nedeniyle oluşan zararlar artırılan matrahlardan indirilemeyecektir.
·             Artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan veya artırılan vergilerin tamamının ödenmesi gerekmektedir. Mükelleflerin matrah veya vergi artırımında bulundukları yıllara ilişkin olarak daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergileri, matrah artırımı nedeniyle ödeyecekleri vergilerden mahsup etmeleri mümkün değildir.
·             Matrah artırımında bulunan mükellefler hakkında, tevkif yoluyla ödenen vergilerin mahsup veya nakden iadesi ile ilgili talepleri ile sınırlı kalmak üzere inceleme ve tarhiyat yapılabilecektir.
·             Matrah artırımında veya matrah beyanında bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, aynı zamanda Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentlerine göre gelir vergisi tevkifatına tabi kazanç ve iratlarının bulunması halinde, vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmamaları için, bu kazanç ve iratlar hakkında da vergi artırımı veya matrah beyanında bulunmaları gerekmektedir.
·             B Tipi fon ve ortaklıklar kurumlar vergisi matrahı artırımında bulunulmaksızın gelir vergisi tevkifatına tabi portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatı için matrah artırımında bulunabileceklerdir.
·             Kurumlar Vergisi mükelleflerinin verdikleri yıllık beyannamede, kurum kazancından indirilen ve Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine göre gelir vergisi tevkifatına tabi kazanç ve iratları bulunmakla birlikte bu kazançlardan tevkifat oranı, Bakanlar Kurulu’nca sıfır (%0) olarak belirlenmiş olanlar ile Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28 ve geçici 29 uncu maddelerine göre, kurumlar vergisinden istisna edilen ancak tevkifata tabi olmayan kazançlar, Kanunun 7 nci maddesinin (7) numaralı bendine göre yapılacak gelir (stopaj) vergisi matrah artırımı sırasında matraha dahil edilmeyecek ve üzerinden vergi hesaplanmayacaktır.
·             Dağıtılan kar paylarından yapılan gelir (stopaj) vergisi tevkifatı Kanun kapsamında matrah artırımına konu edilmeyecektir.

6.6. Katma Değer Vergisinde Matrah Artırımı
·             Tecil-terkin uygulaması kapsamında teslimleri bulunan mükelleflerde, tecil edilen vergiler, ilgili dönem beyannamesinde yer alan hesaplanan katma değer vergisinden düşülecek ve yıllık toplama dahil edilmeyecektir.
·             Bir takvim yılı içinde en az 3 döneme ait beyanname verenler,
vermiş oldukları beyannamelerde yer alan hesaplanan katma değer vergisi tutarlarının toplamının beyanname verilen dönem sayısına bölünerek bulunan ortalamasını 12 ile çarpmak suretiyle vergi artırımına esas olacak “yıllık hesaplanan katma değer vergisi” tutarına ulaşır.
·             İlgili yıllarda hiç katma değer vergisi beyannamesi verilmemiş ya da takvim yılının 1 veya 2 vergilendirme döneminde beyanname verilmiş olması halinde, katma değer vergisi matrah artırımı hükümlerinden yararlanabilmek için, mükelleflerin ilgili yıl gelir veya kurumlar vergisi yönünden de matrah artırımında bulunmaları zorunludur.
Bu durumda mükellefler, artırdıkları gelir veya kurumlar vergisi matrah tutarı üzerinden %15 oranında hesaplanacak katma değer vergisini ödemeyi kabul etmeleri halinde, matrah artırımı hükümlerinden yararlanabileceklerdir.
·             İlgili takvim yılı içinde işlemlerinin tamamı kısmi istisna kapsamına giren teslim ve hizmetlerden veya tecil-terkin uygulanan teslimlerden oluşan, bu nedenle beyannamelerinde hesaplanan katma değer vergisi bulunmayan mükellefler, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmuş olmaları şartıyla katma değer vergisi artırımından faydalanabilirler. Bu mükelleflerin, katma değer vergisi artırımı talepleri nedeniyle ödeyecekleri vergi, gelir veya kurumlar vergilerinde artırılan matrahlara %15 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanır.
·             Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için “sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi” yönünden vergi incelemesi yapılabilir. Bu incelemelerde artırım talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemez. Ancak, elde edilen bulgular artırım talebinde bulunulmayan dönemlerdeki tarhiyatlar için kullanılabilir.
·             Artırım talebinde bulunulan dönemler için iade hakkı doğuran işlemlerden ya da ihraç kaydıyla teslimlerden doğan iade ve terkin taleplerine ilişkin olarak vergi incelemesi yapılabilir. İnceleme sonunda artırım talebinde bulunulan dönemler için terkin ve iade işlemleri ile sınırlı olmak üzere tarhiyat yapılabilir.
·             Vergi artırımı sonucu ödenen katma değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamaz. Katma değer vergisi beyannamelerine indirim olarak ithal edilemez ve herhangi bir şekilde nakden veya mahsuben iade edilemez.

6.7. Ücretlerin Gelir Stopaj Vergisinde Matrah Artırımı
·             Matrah artırımı yapılan yılın vergilendirme dönemlerinde değişik vergi dairelerine muhtasar beyanname vermiş olanlar, o yılda en fazla muhtasar beyanname verilen vergi dairesine başvuracaklardır. Başvurularında, o yıl içinde hangi vergi dairelerine muhtasar beyanname verdiklerini belirteceklerdir.
·             Vergi artırımı isteminde bulunulan yılın vergilendirme dönemlerinin en az bir döneminde muhtasar beyanname verilmiş olması halinde, bu beyannamede yer alan ücret ödemelerinin gayrisafi tutarı, 12 ile çarpılmak suretiyle (1) yıla tamamlanarak vergi artırımına esas alınacak olan yıllık ücretler üzerinden hesaplanacak gelir (stopaj) vergisinin matrahı bulunur.
·             Birden fazla dönemde muhtasar beyanname verilmiş olması halinde verilen beyannamelerde yer alan ücretin gayri safi tutarlarının toplamı verilen beyanname dönemi sayısına bölünmek suretiyle ortalaması bulunur. Bulunan bu ortalama tutar 12 ile çarpılmak suretiyle vergi artırımına esas alınacak gelir (stopaj) vergisi matrahı bulunur.
·             Vergi artırımında bulunulmak istenilen yılın vergilendirme dönemlerinde hiç beyanname verilmemiş olması halinde,vergi artırımında bulunulmak istenilen yılın her bir vergilendirme dönemi için; 27/2/2003 tarihinden önce ilgili yıl için verilmiş olan en son dört aylık sigorta prim bordrosunda bildirilen işçi sayısı kadar işçi çalıştırıldığı kabul edilecek ve vergi artırımında bulunulan yılın son vergilendirme döneminde 16 yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgari ücret tutarı, bu işçi sayısı ile çarpılmak suretiyle bir vergilendirme dönemine ait gelir (stopaj) vergisi matrahı hesaplanacaktır. Bu tutar 12 ile çarpılmak suretiyle 1 yıla iblağ edilerek 4811 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre vergi artırımına esas olacak yıllık ücretler üzerinden hesaplanan gelir (stopaj) vergisi matrahı bulunacaktır. En son dört aylık sigorta prim bordrosunda yer alan ayların en fazla işçi çalıştırıldığı aydaki işçi sayısı hesaplamalarda dikkate alınacaktır.
·             Vergi artırımı yapılmak istenilen yılda sigorta prim bordrosunun hiç verilmemiş olması halinde, 4811 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar vergi artırımı yapılan yılı izleyen vergilendirme dönemlerinde verilen ilk sigorta prim bordrosundaki işçi sayısı kadar işçi çalıştırıldığı kabul edilir.
·             1998, 1999, 2000 ve 2001 yıllarının tamamında 27/2/2003 tarihine kadar sigorta prim bordrosunun hiç verilmemiş olması halinde, en az iki işçi esas alınır asgari ücrete göre hesaplama yapılır.
·             Gelir (stopaj) vergisi artırımında bulunmak isteyen mükelleflerin (sorumluların) artırımda bulunacakları yıl içinde işe başlamış ya da işi bırakmış olmaları halinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri esas alınarak ilgili yıl için artıracakları vergi tutarları hesaplanacaktır. Bu hesaplamada, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemlerine ait gelir (stopaj) vergisinin 1 yıla iblağ edilmesi söz konusu değildir.

6.8.
Vergi Matrahlarının Takdiri İçin Takdir Komisyonlarına Sevk Edilmiş Bulunan     Mükellefler İle Haklarında Vergi İncelemesine Başlanılmış Mükelleflerin Durumu
·             4811 sayılı Kanuna göre matrah artırımında bulunan mükellefler hakkında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerinin, Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen ayın başından itibaren 1 ay içerisinde sonuçlandırılması şarttır. Bu süre içerisinde sonuçlandırılamayan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine devam edilmeyecek, bulunduğu safhada bırakılacaktır. Mükellefler sadece artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergileri ödeyeceklerdir.
·             Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanılmış söz konusu vergi incelemeleri ile takdir işlemlerinin (a) bölümünde belirtilen sürede sonuçlandırılması ve tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde;
- Mükellef, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce matrah artırımında bulunmuş ise, inceleme ve takdir sonucu bulunan matrah farkı ile mükelleflerin bu Kanunun 7, 8 ve 9 uncu maddeleri hükümlerine göre artırdıkları matrahlar birlikte değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucu mükellefin ilgili yıllarda artırılan matrah tutarlarının, vergi incelemeleri veya takdir komisyonu kararlarına göre o yıl için belirlenen matrah farkından fazla veya bu tutar kadar olması durumunda mükellef hakkında ayrıca vergi incelemeleri ve takdir komisyonu kararlarına göre vergi tarhiyatı yapılmaz ve ceza uygulanmaz.
- Vergi incelemeleri ve takdir sonucu belirlenen tarhiyata konu matrah farkının, mükellefin ilgili yıl için artırdığı matrah tutarından fazla olması halinde, aradaki fark tutar kadar matrah farkı üzerinden mükellef hakkında gerekli vergi tarhiyatı yapılacak ve ceza uygulanacaktır. Ancak mükellef, bu fark tutarı üzerinden tarh edilen vergiler ile uygulanan gecikme faizi ve cezaları için 4811 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmünden yararlanarak ödemede bulunabilir.

- Bir ay içinde sonuçlandırılan ve yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılan tarhiyatlar ile ilgili olarak mükelleflerin tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz.
·             27/2/2003 tarihinden önce haklarında vergi incelemesi ve takdir işlemlerine başlanmış olan mükelleflerin, söz konusu inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce 4811 sayılı Kanuna göre matrah arttırımında bulunmamaları halinde, bu mükellefler yukarıdaki uygulamalardan yararlanamayacak yapılan tarhiyatlar için bu Kanunun 5 inci maddesi hükmünden yararlanabileceklerdir.
·             Bu Kanuna göre matrah artırımında bulunan mükelleflerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerin, mahsup ya da nakden iadesi talebi ile sınırlı olmak üzere vergi incelemesi yapılabilecektir.

Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

VERGİ BARIŞININ GETİRDİKLERİ (ÖZET TABLO)
AMME ALACAĞININ KONUSU
SAĞLANAN KOLAYLIK
KESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAKLARI
1) 27/2/2003 itibariyle kesinleşen ve vadesi   geldiği halde ödenmeyen veya henüz ödeme süresi geçmemiş olanlar.
Vade tarihinden 27/2/2003 tarihine kadar geçen süre için aylık TEFE artış oranında hesaplanan tutarın vergi aslı ile birlikte 3/ 4/6/8/10/12 2003 ve 2/4/6 2004 içerisinde 9 eşit taksitte ödenmesi halinde vergilerin gecikme faizi, gecikme zammı ve cezaları ile vergi cezalarının gecikme zammından vazgeçilir.
2) 27/2/2003 itibariyle asılları kısmen ya da tamamen ödenmiş olanlar.
Kısmen yapılan ödemelerde, ödeme yapılmamış kısmın vade tarihinden 27/2/2003 tarihine kadar geçen süre için aylık TEFE artış oranında hesaplanan tutarın ödenmemiş vergi aslı ile birlikte 3/ 4/6/8/10/12 2003 ve 2/4/6 2004 içerisinde 9 eşit taksitte ödenmesi halinde vergilerin gecikme faizi, gecikme zammı ve cezaları ile vergi cezalarının gecikme zammından vazgeçilir.
Asılları tamamen ödenmiş olanlarda, vergi aslının vade tarihinden 27/2/2003 tarihine kadar geçen süre için aylık TEFE artış oranında hesaplanan tutarın 3/ 4/6/8/10/12 2003 ve 2/4/6 2004 içerisinde 9 eşit taksitte ödenmesi halinde vergilerin gecikme faizi, gecikme zammı ve cezaları ile vergi cezalarının gecikme zammından vazgeçilir.
3) Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan ve 27/2/2003 itibariyle ödenmemiş bulunan vergi cezaları (örn. usulsüzlük cezaları).
Cezanın % 20’si Mart, Nisan ve Haziran 2003 aylarında üç eşit taksitte ödenir ve dava açılmazsa ve açılan davadan vazgeçilirse geri kalan % 80 tahsil edilmez.
4) 27/2/2003 itibariyle ödenmemiş bulunan ve sadece vergi aslına bağlı olarak kesilen cezalardan ve bunların gecikme zammından ibaret olanlar.
Ceza ve gecikme zammı tahsil edilmez.
5) Vergi Usul Kanununda düzenlenen iştirak, teşvik ve yardım filleri nedeniyle 27/2/2003’e kadar kesilmiş olan vergi ziyaı cezaları.
Cezanın % 20’sinin vade tarihinden 27/2/2003 tarihine kadar geçen süre için aylık TEFE artış oranında hesaplanan tutar ile birlikte 3 /4 /6/8/10/12 2003 ve 2/4/6 2004 içerisinde 9 eşit taksitte ödenmesi halinde geri kalan % 80 tahsil edilmez.
6) 27/2/2003 itibariyle ödenmemiş bulunan 1998-2001 dönemi geçici vergileri ile 2002 yılının 1 ve 2 nci dönemi geçici vergileri.
Vade tarihinden 27/2/2003 tarihine kadar geçen süre için aylık TEFE artış oranında hesaplanan tutar 3/ 4/6/8/10/12 2003 ve 2/4/6 2004 içerisinde 9 eşit taksitte ödenirse gecikme zammı tahsil edilmez ve vergi aslının ödenmesi şartı aranmaz.
7) Marmara Bölgesi ve civarında 17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle ödeme süresi uzatılan ve 27/2/2003 tarihine kadar ödeme süresi belirlenmemiş olan yıllık gelir ve kurumlar vergileri ile kurumların Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca yapacakları gelir vergisi tevkifatı hariç olmak üzere diğer vergileri.
Sadece vergi asılları 3/ 4/6/8/10/12 2003 ve 2/4/6 2004 içerisinde 9 eşit taksitte ödenir, ayrıca gecikme faizi, gecikme zammı, TEFE hesaplanmaz.
8) Marmara Bölgesi ve civarında 17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle ödeme süresi uzatılan yıllık gelir ve kurumlar vergileri ile kurumların Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca yapacakları gelir vergisi tevkifatı.
Ödeme süresinin belirlenmesini müteakip sadece vergi asılları 3/ 4/6/8/10/12 2003 ve 2/4/6 2004 içerisinde 9 eşit taksitte ödenir, ayrıca gecikme faizi, gecikme zammı, TEFE hesaplanmaz.
Bazı taksitlerin süresinin geçmiş olması halinde, kalan taksit süresinde ödenir.
KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN KAMU ALACAKLARI
9) 27/2/2003 itibariyle Vergi Mahkemelerinde dava açılmış fakat herhangi bir karar verilmemiş ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan vergi tarhiyatları (ihtirazi kayıtla verilen beyannamelere ilişkin olanlar dahil).
Vergilerin % 50’si ile bu tutar üzerinden 27/2/2003 tarihine kadar geçen süre için aylık TEFE artış oranında hesaplanan tutarın toplamının 3/ 4/6/8/10/12 2003 ve 2/4/6 2004 içerisinde 9 eşit taksitte ödenmesi ve dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi halinde geri kalan % 50 vergi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası ve vergi cezasının gecikme zammı tahsil edilmez.
10) 27/2/2003 itibariyle Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’da itiraz/temyiz edilen veya itiraz/temyiz süresi geçmemiş olan vergi tarhiyatları (ihtirazi kayıtla verilen beyannamelere ilişkin olanlar dahil).
(a) 27/2/2003’ten önce verilen en son Karar terkin ise ilk tarhiyata esas alınan verginin % 20’si ile bu tutar üzerinden 27/2/2003 tarihine kadar geçen süre için aylık TEFE artış oranında hesaplanan tutarın toplamının 3/ 4/6/8/10/12 2003 ve 2/4/6 2004 içerisinde 9 eşit taksitte ödenmesi ve dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi halinde geri kalan % 80 vergi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası ve vergi cezasının gecikme zammı tahsil edilmez.
(b) 27/2/2003’ten önce verilen en son Karar tasdik veya tadilen tasdik ise tasdik edilen verginin tamamı ile bu tutar üzerinden 27/2/2003 tarihine kadar geçen süre için aylık TEFE artış oranında hesaplanan tutarın toplamının 3/ 4/6/8/10/12 2003 ve 2/4/6 2004 içerisinde 9 eşit taksitte ödenmesi ve dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi halinde gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası ve vergi cezasının gecikme zammı tahsil edilmez.
(c) 27/2/2003’ten önce verilen en son Karar bozma ise (a)’daki uygulama yapılır.
(d) 27/2/2003’ten önce verilen en son Karar kısmen bozma kısmen onama ise bozulan kısım için (a)’daki, onanan kısım için (b) deki uygulama yapılır.
11) 27/2/2003 itibariyle sadece vergi cezalarına karşı açılan davalar.
Vergi aslına bağlı cezalarda vergi aslı 27/2/2003’ten önce ödenmişse herhangi bir şart aranmaksızın cezanın tahsilinden vazgeçilir.
12) İştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları.
Cezanın % 20’si ile bu tutar üzerinden 27/2/2003 tarihine kadar geçen süre için aylık TEFE artış oranında hesaplanan tutarın toplamının 3/ 4/6/8/10/12 2003 ve 2/4/6 2004 içerisinde 9 eşit taksitte ödenmesi ve dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi halinde geri kalan % 80 ceza ile cezanın gecikme zammı tahsil edilmez.
13) 27/2/2003 tarihi itibariyle uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar.
Vergilerin % 50’si ile bu tutar üzerinden 27/2/2003 tarihine kadar geçen süre için aylık TEFE artış oranında hesaplanan tutarın toplamının 3/ 4/6/8/10/12 2003 ve 2/4/6 2004 içerisinde 9 eşit taksitte ödenmesi ve dava açılmaması halinde geri kalan % 50 vergi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası ve vergi cezasının gecikme zammı tahsil edilmez.
İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN VERGİLER (DAVA AÇILMAMAK KAYDIYLA)
14) 1998-2001 yılları için (31/08/2002 tarihinden önce 2002 yılına ilişkin olarak verilen beyannameler dahil) 27/2/2003’den önce başlanıldığı halde, bu tarihe kadar tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri sonucunda tarh edilen vergiler.
Tarh edilen vergilerin % 50’si ile bu tutara 27/2/2003 tarihine kadar aylık TEFE oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere oniki ayda ve altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla, vergi aslının %50’sinin, bu vergilere uygulanan gecikme faizinin ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden, vergi aslına bağlı olmayan cezaların kesilmesinden vazgeçilir.
15) 14’deki işlemler sonucunda iştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezaları.
Kesilecek cezanın % 20’si ile bu tutara 27/2/2003 tarihine kadar aylık TEFE oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere oniki ayda ve altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla, cezanın kalan % 80’inin tahsilinden vazgeçilir.
16) 1998-2001 yılları için (31/08/2002 tarihinden önce 2002 yılına ilişkin olarak verilen beyannameler dahil) 27/2/2003’den önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporlarına göre tarh edilen vergiler.
Tarh edilen vergilerin % 50’si ile bu tutara 27/2/2003 tarihine kadar aylık TEFE oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere oniki ayda ve altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla, vergi aslının %50’sinin, bu vergilere uygulanan gecikme faizinin ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden, vergi aslına bağlı olmayan cezaların kesilmesinden vazgeçilir.
17) 16’daki işlemler sonucunda iştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezaları.
Kesilecek cezanın % 20’si ile bu tutara 27/2/2003 tarihine kadar aylık TEFE oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere oniki ayda ve altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla, cezanın kalan % 80’inin tahsilinden vazgeçilir.
18) 27/272003 tarihi itibariyle tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri tebliğ edilmemiş kamu alacakları.
Tarh edilen vergilerin % 50’si ile bu tutara 27/2/2003 tarihine kadar aylık TEFE oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere oniki ayda ve altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla, vergi aslının %50’sinin, bu vergilere uygulanan gecikme faizinin ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden, vergi aslına bağlı olmayan cezaların kesilmesinden vazgeçilir.
19) 18’deki işlem kapsamındaki iştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezaları.
Kesilecek cezanın % 20’si ile bu tutara 27/2/2003 tarihine kadar aylık TEFE oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere oniki ayda ve altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla, cezanın kalan % 80’inin tahsilinden vazgeçilir.
PİŞMANLIKLA YA DA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR
20) Mart 2003 sonuna kadar, 1998-2001 yılları için (31/08/2002 tarihinden önce 2002 yılına ilişkin olarak verilen beyannameler dahil) VUK madde 371’e göre pişmanlıkla beyan edilen matrahlar üzerinden tarh edilen vergiler.
Verginin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammının ve kesilen usulsüzlük cezasının ayrı ayrı % 10’unun altı eşit taksitte 3/ 4/6/8/10/12 2003 içerisinde ödenmesi halinde kalan % 90’lar tahsil edilmez.
21) Mart 2003 sonuna kadar, VUK Madde 30’un dördüncü fıkrasına göre kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tarh edilen vergiler.
Verginin tamamı ile hesaplanacak gecikme zammı ve kesilecek vergi cezasının ayrı ayrı % 20’sinin altı eşit taksitte 3/ 4/6/8/10/12 2003 içerisinde ödenmesi halinde kalan % 80’ler tahsil edilmez.
22) Mart 2003 sonuna kadar, 1998-2001 yılları için (31/08/2002 tarihinden önce 2002 yılına ilişkin olarak verilen beyannameler dahil) pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve 27/2/2003 itibarıyla tebliğ edilmemiş ya da dava açma süresi geçmemiş olan vergi ziyaı cezaları.
Vergilerin tamamı ile gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezalarının % 20’sinin altı eşit taksitte 3/ 4/6/8/10/12 2003 içerisinde ödenmesi, ceza ihbarnamesinin ilk taksit ödeme süresinden sonra tebliğ edilmesi halinde, bu cezanın, ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere altı ayda altı eşit taksitte ödenmesi ve dava açılmaması şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezalarının kalan % 80’inin tahsilinden vazgeçilir.
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI
23) 1998 - 2001 yılları matrahları aşağıda belirtildiği şekilde artırılarak, artırılan matrah üzerinden % 30 oranında (matrah artırılan yıllara ait beyannamelerin süresinde verilerek vergilerin zamanında ödenmiş ve tahsilatın hızlandırılması hükümlerinden yararlanılmamış ise % 25 oranında) hesaplanacak vergi 3/ 4/6/8/10/12 2003 ve 2/4/6 2004 aylarında 9 eşit taksitte ödenirse  matrah artırılan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve başka bir vergi tarhiyatı yapılmaz.
 
Enaz matrah artırım tutarları
Yıllar
Matrah artırım oranları
Gelir Vergisi Mükel.
Kurumlar Vergisi Mükel.
1998
% 30
2.500.000.000
7.500.000.000
1999
% 25
3.000.000.000
9.000.000.000
2000
% 20
3.750.000.000
11.250.000.000
2001
% 15
5.000.000.000
15.000.000.000
 
KATMA DEĞER VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI
24) 1998 – 2001 yılları beyannamelerindeki hesaplanan KDV’nin yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda hesaplanacak KDV 3/ 4/6/8/10/12 2003 ve 2/4/6 2004 aylarında 9 eşit taksitte ödenirse vergi ödenilen yıllara ait vergilendirme dönemleri için KDV incelemesi ve tarhiyat yapılmaz.
Yıllar
Hesaplanacak KDV Oranı
1998
% 3
1999
% 2,5
2000
% 2
2001
% 1,5
 
ÜCRETLERİN GELİR STOPAJ VERGİSİNDE ARTIRIM
25) 1998 - 2001 yılları vergilendirme dönemlerine ilişkin muhtasar beyannamelerde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda hesaplanacak gelir vergisinin 3/ 4/6/8/10/12 2003 ve 2/4/6 2004 aylarında 9 eşit taksitte ödenirse vergi ödenen yıllara ait vergilendirme dönemleri için ücret yönünden gelir vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmaz.
Yıllar
Hesaplanacak Vergi Oranı
1998
% 5
1999
% 4
2000
% 3
2001
% 2
STOK BEYANLARI
26) İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan mallar ile düşük bedelle yer alan makine, teçhizat ve demirbaşlar.
Bu kıymetler mükelleflerce veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedel ile 30 Mayıs 2003 mesai saati sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirilmek suretiyle defterlere kaydedilebilirler.
Bu şekilde beyan edilen makine, teçhizat ve demirbaşlar ile genel orana tabi emtianın emsal bedeli üzerinden % 10 oranı, diğer emtianın emsal bedeli üzerinden bu emtianın tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak hesaplanan KDV, 2 numaralı KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenir.
Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen KDV hesaplanan KDV’den indirilmez. Emtia üzerinden hesaplanarak ödenen KDV indirilir.
27) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan mallar.
Bu mallar, aynı nev'iden mallara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır. Bu durumda geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmaz.
KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI İLE İLGİLİ DEĞERLEME FARKI BEYANI
28) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil); esas faaliyetleri ile ilgili olarak 31.12.2002 tarihi itibarıyla işletmelerinde mevcut olup, kayıtlarında yer alan kıymetli maden (altın, platin ve gümüş) ve kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inci) ile bunlardan yapılmış ziynet eşyası.
Bunlar  için 31.12.2002 itibarıyla borsa rayici, borsa rayici olmayanlarda emsal bedeli ile değerlemek suretiyle hesaplanacak değerleme farkları cins, vasıf ve miktarlarını belirten bir beyanname ile 30 Mayıs 2003 gününe kadar bağlı olunan vergi dairelerine bildirilmek kaydıyla, ilgili malların maliyet bedellerine ilave  suretiyle defterlere intikal ettirebilir.
Beyan edilecek değerleme farkları %2,5 oranında vergiye tabi tutulur. Bu suretle tahakkuk ettirilen vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.

 
KOVUŞTURMA YAPILMAYACAK VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI
29) VUK’nun 359’uncu maddesinde sayılan fiilleri 31.8.2002 tarihinden önce işleyenler ((b) fıkrasının (1) numaralı bendindeki "Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler", ile (2) numaralı bendindeki "belgeleri sahte olarak basanlar" hariç).
 
Bunlar hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaz, soruşturma aşamasında olanlar için takibat yapılmaz, açılmış bulunan kamu davaları ortadan kaldırılır ve kesinleşmiş mahkûmiyet kararları infaz edilmez.
İşlenen kaçakçılık suçlarından dolayı vergi ziyaına sebebiyet verildiği hallerde, salınan vergi ve kesilen cezalar ile gecikme faizi ve zamlarının, 27/2/2003’den yürürlüğünden önce ya da Kanun hükümlerinden yararlanılmak suretiyle öngörülen süre ve tutarda tamamen ödenmiş olması ve bunlara karşı idari yargı yerlerinde dava açılmaması veya açılan davalardan vazgeçilmesi şarttır.
ECRİMİSİL, TRAFİK PARA CEZALARI İLE DİĞER CEZALAR
30) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili öngörülen ecrimisillerden, vadesi 31.8.2002 tarihinden önce olduğu halde 27/2/2003 itibarıyla ödenmemiş bulunanlar.               
Ecrimisilin tamamı ile vade tarihinden 27/2/2003 tarihine kadar geçen süre için aylık TEFE artış oranında hesaplanan tutarın 6 eşit taksitte 3/ 4/6/8/10/12 2003 içerisinde ödenmesi, dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şartıyla ecrimisillere uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilir.
31) 27/2/2003 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş bulunan ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince tahsil edilen ve tutarı 200.000.000 lirayı aşmayan trafik para cezaları ile tutarı 100.000.000 lirayı aşmayan diğer para cezaları.
Bunların tahsilinden vazgeçilir.
32) 27/2/2003 tarihi itibarıyla tahsil edilebilir hale geldiği halde ödenmemiş bulunan 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedelleri ve bunlara ilişkin gecikme zamları.
Bunların tahsilinden vazgeçilir.
33) 27/2/2003 tarihi itibarıyla 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine istinaden vergi tahsilatı yetkisi verilen bankalar ile postaneler adına  uygulanan gecikme  zamları ile  ilgili kuruluşların sorumluları adına hesaplanan % 10 nispetindeki cezalar.
Bunların tahsilinden vazgeçilir.
BELLİ TUTARIN ALTINDAKİ ALACAKLARIN TERKİNİ
34) 31.8.2002 tarihinden önce vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunan, Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince tahsil edilen ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 10.000.000 lirayı aşmayan aslî alacaklar ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’i alacaklar, aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 20.000.000 lirayı aşmayanlar.
Bunların tahsilinden vazgeçilir.
KAMU KURULUŞLARININ TAKSİTLERİ
35) Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ile büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri, bunlara ait tüzel kişiler veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, Kanun hükümlerine göre ödeyecekleri tutarlar.
Bu tutarlar ilk taksit Haziran 2003 ayından başlamak üzere otuzaltı ayda otuzaltı eşit taksitte ödenir.
36) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri, bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların Kanuna göre ödeyecekleri taksit tutarları.     
Bu kuruluşlara 2380 sayılı ve 3030 sayılı kanunlar uyarınca verilen payların, anılan kanunlar çerçevesinde Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan borçlarına karşılık ayrılan kısımlarından, ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya İller Bankası tarafından kesilerek belirlenecek hesaplara nakden veya hesaben ödenir. Yapılacak kesintinin taksit tutarını karşılamaması halinde eksik kalan tutar, izleyen ilk taksit ayında mükellef tarafından faiz uygulanmaksızın nakden ödenir.
GÜMRÜK VERGİSİ VE CEZALARI
37) 27/2/2003 tarihine kadar gerek mülga 1615 sayılı Gümrük Kanunu, gerekse 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre tahakkuku kesinleştiği halde tamamen ya da kısmen ödenmemiş gümrük vergileri.
Vergi aslının tamamının ve bu asla bağlı olarak 1615 sayılı Gümrük Kanununun 146 ve 149 uncu, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 ve 238 inci maddeleri uyarınca kesilen veya kesilecek para cezalarının kanunî miktarları ile uygulanacak gecikme zammı veya faizlerin % 20’sinin 27/4/2003 tarihine kadar ödenmesi halinde kalan % 80’inin tahsilinden vazgeçilir.
38) 27/2/2003 tarihinde vergi yükümlülüğü doğmuş bulunan; itiraz süresi geçmemiş olan veya bu tarihten sonra tebliğ edilip de ihtilaf yaratılmayan ve tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde ödenecek olan vergilere ilişkin para cezaları.
Kesilen veya kesilecek para cezalarının kanunî miktarları ile uygulanacak gecikme zammı veya faizlerin % 20’sinin 27/4/2003 tarihine kadar ödenmesi halinde kalan % 80’inin tahsilinden vazgeçilir.
39) 27/2/2003 tarihine kadar 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine aykırı olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 235, 236, 237 ve 241 inci maddeleri uyarınca alınması gereken para cezaları.
Para cezalarının % 30’unun 27/4/2003 tarihine kadar ödenmesi halinde kalan % 70’inin tahsilinden vazgeçilir.
40) 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi çerçevesinde 29.7.1998 tarihinden önce yurda geçici olarak ithal edilen konteynerlerden 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarife kapsamında yer alan ve 27/2/2003 itibarıyla ödenmemiş bulunan ithal talep harcı.
Tahsil edilmez.