Numara : 25
Tarih : 26.4.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2006/25
 
KONU

3 Seri No'lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği

 
20.04.2006 tarih ve 26145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri Nolu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği ile, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak üzere yatırımlara başlayan ve bu Kanunda değişiklik yapan 5350 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (18.05.2005 tarihine kadar) yatırımlarını tamamlayamamış olan mükelleflerin, söz konusu teşvikten ne şekilde yararlanacakları konusunda açıklamalar yapılmıştır.
Yapılan açıklamalara göre, 5350 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin (a) fıkrası hükmü ile mükelleflere 5084 sayılı Kanunla tanınan haklar aynen korunmuştur.
5084 sayılı Kanunda teşvik uygulamasından yararlanacağı belirtilen illerde, 01/10/2003-01/04/2005 tarihleri arasında, 5084 sayılı Kanun kapsamında bedelsiz yatırım yeri tahsis edilmiş olması veya akreditif açtırmak veya yatırımın büyüklüğü ile uyumlu altyapının hazırlanması veya yatırımla ilgili ithalat, bina – inşaat yapımı ve makine – teçhizat alımına ilişkin harcamalara başlayarak yasal defterlere buna ilişkin gerekli kayıtları yapmak ya da yatırımın gerçekleşme durumunu Organize Sanayi Bölgelerinde Bölge Yöneticiliğine, diğer bölgelerde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne bildirmek suretiyle yatırıma başladığını belgeleyen yatırımcılar, eski hükümler çerçevesinde, asgari sayıda işçi çalıştırma koşulu aranmaksızın, gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanabileceklerdir.
Tebliğde, ayrıca, 5084 sayılı Kanunda belirtilen illerde, 01/10/2003-01/04/2005 tarihleri arasında yatırıma başlamış olduğu halde 5350 sayılı Kanunla getirilen asgari sayıda işçi çalıştırma koşulu nedeniyle gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmayan ve muhtasar beyannamelerini bu şekilde veren yatırımcılar hakkında gerekli düzeltme işlemlerinin yapılacağı belirtilmiştir.
 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.