Numara : 71
Tarih : 17.10.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/71
 

KONU: 376 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı ile Elektronik Beyanname Uygulaması Kapsamı Genişletiliyor. 
 
Gelir İdaresi Başkanlığı, Resmi Gazetede yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderdiği 376 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı ile vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamasının kapsamını genişletiyor.
 
Maliye Bakanlığı VUK 257 inci maddesinde yer alan yetkisini kullanarak söz konusu genel tebliği ile; daha önce sadece belirlediği parasal hadleri aşan mükellefler için getirdiği elektronik ortamda beyanname verme mecburiyetini aşağıdaki şekilde genişletmiştir.
 
Tebliğe göre;
 
a)      Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi Mükellefleleri için;
 
       aa-  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile,
       ab-  Geçici Vergi Beyannamelerini,
 
hiç bir  hadle sınırlı olmaksızın elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.
 
b)      Tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri için, hiç bir hadle sınırlı olmaksızın;
 
       ba-  Muhtasar Beyannameleri ile
       bb-  Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
 
Tebliğ taslağında yer alan bu düzenlemelere göre; Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin hiç bir hadle sınırlı olmaksızın elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannameleri aşağıdaki gibidir.
 
A-     Gelir Vergisi Mükellefleri
 
( Ticari, Zirai, ve Mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilenler)
 
1)      2007 yılına ilişkin olup, 25 Mart 2008 tarihine kadar verilecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini,
 
2)      2008 yılının birinci geçici vergi dönemine ilişkin olup, 14 Mayıs 2008 tarihine kadar verilecek olan Geçici Vergi Beyannamesini
 
3)      Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine ilişkin olup, 23 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesini,
 
4)      Ekim 2007 Dönemine ilişkin olup, 23 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesini,
 
5)      Ekim 2007 Dönemine ilişkin olup, 24 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesini,
 
6)      Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerine göre üçer aylık dönemler halinde beyanname vermelerine izin verilenler için Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine ilişkin olup, 24 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesini, hiç bir hadle sınırlı olmaksızın elektronik ortamda vereceklerdir.
 
B-     Kurumlar Vergisi Mükellefleri
 
1)      Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine ilişkin olup, 23 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesini,
 
2)      Ekim 2007 Dönemine ilişkin olup, 23 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesini,
 
3)      Ekim 2007 Dönemine ilişkin olup, 24 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesini,
 
4)      Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerine göre üçer aylık dönemler halinde beyanname vermelerine izin verilenler için Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine ilişkin olup, 24 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesini hiç bir hadle sınırlı olmaksızın elektronik ortamda göndereceklerdir.
 
Mükellefler 340 ve 346 sıra  nolu vergi usul kanunu genel tebliğlerinde açıklanan prosedürlere göre öncelikle bağlı bulundukları vergi dairelerinden kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir.
 
Dileyen mükellefler 3568 sayılı SMSMMMYMM kanununa göre aracılık yetkisi almış olan meslek mensubu kişler aracılığı ile de elektronik beyanname gönderebilirler.
 
Henüz otomasyona geçmemiş olan bağlı vergi dairesi müdürlüklerini (mal müdürlüklerinin ) mükellefleri açısından elektronik ortamda beyanname gönderme zorunluluğu; bağlı vergi dairelerinin otomasyona geçtiğinin Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden (http:www.gib.gov.tr/) duyurulmasını izleyen 30. günden itibaren başlayacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.