Numara : 21
Tarih : 24.3.2003
 VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/21
 
KONU
 
2 Seri Nolu Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği
 
 
Maliye Bakanlığı yayımladığı 2 Seri Nolu Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği  (R.G.: 22/3/2003; 25056) ile gümrük vergisi ve cezalarının 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunundan yararlanması uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.
2003/16 Sayılı Vergi Sirkülerimizde açıklandığı üzere, gümrük vergisi ve cezalarının Vergi Barışı Kanunundan yararlanma esasları aşağıdaki tabloda özetlendiği gibidir.

GÜMRÜK VERGİSİ VE CEZALARINDA VERGİ BARIŞI UYGULAMASI
(1) 27/2/2003 tarihine kadar gerek mülga 1615 sayılı Gümrük Kanunu, gerekse 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre tahakkuku kesinleştiği halde tamamen ya da kısmen ödenmemiş gümrük vergileri.
Vergi aslının tamamının ve bu asla bağlı olarak 1615 sayılı Gümrük Kanununun 146 ve 149 uncu, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 ve 238 inci maddeleri uyarınca kesilen veya kesilecek para cezalarının kanunî miktarları ile uygulanacak gecikme zammı veya faizlerin % 20’sinin 28/4/2003 tarihine kadar ödenmesi halinde kalan % 80’inin tahsilinden vazgeçilir.
(2) 27/2/2003 tarihinde vergi yükümlülüğü doğmuş bulunan; itiraz süresi geçmemiş olan veya bu tarihten sonra tebliğ edilip de ihtilaf yaratılmayan ve tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde ödenecek olan vergilere ilişkin para cezaları.
Kesilen veya kesilecek para cezalarının kanunî miktarları ile uygulanacak gecikme zammı veya faizlerin % 20’sinin 28/4/2003 tarihine kadar ödenmesi halinde kalan % 80’inin tahsilinden vazgeçilir.
(3)  27/2/2003 tarihine kadar gerek mülga 1615 sayılı Gümrük Kanunu, gerekse 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre idari itiraz mercileri veya yargı organları nezdinde ihtilaflı hale gelmiş gümrük vergileri.
Vergi aslının tamamı ve bu asla bağlı olarak 1615 sayılı Gümrük Kanununun 146 ve 149 uncu, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 ve 238 inci maddelerine göre kesilen veya kesilecek para cezalarının kanuni miktarları ile uygulanacak gecikme zammı veya faizlerin %30'unun 28/4/2003 tarihine kadar ihtilaftan vazgeçilmek kaydıyla ödenmesi halinde kalan %70'inin tahsilinden vazgeçilir.
(4) 27/2/2003 tarihine kadar 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine aykırı olarak işlenmiş fiiller nedeniyle aynı Kanunun 235, 236, 237 ve 241 inci maddeleri uyarınca alınması gereken para cezaları.
Para cezalarının % 30’unun 28/4/2003 tarihine kadar ödenmesi halinde kalan % 70’inin tahsilinden vazgeçilir.
(5) 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi çerçevesinde 29.7.1998 tarihinden önce yurda geçici olarak ithal edilen konteynerlerden 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarife kapsamında yer alan ve 27/2/2003 itibarıyla ödenmemiş bulunan ithal talep harcı.
Tahsil edilmez.

Bu çerçevede, gümrük vergisi ve cezalarının 4811 sayılı Kanundan yararlanma esaslarına ilişkin olarak 2 Seri Nolu Tebliğde yer alan açıklamalar aşağıdaki gibidir.

1. Kesinleşmiş Vergi Asılları ve Bu Asla Bağlı Ceza, Faiz ve Zamlar
Yukarıdaki Tabloda (1) Nolu başlık altındaki uygulamadan yararlanabilmek için;
a) 27.2.2003 tarihi itibariyle 1615 veya 4458 sayılı Kanun hükümlerine göre tahakkuku kesinleşmiş vergilerin bulunması,
b) Söz konusu vergilerin tamamının 28.4.2003 günü mesai saati bitimine kadar ödenmesi,
c) Vergi aslına bağlı olarak 1615 sayılı Gümrük Kanununun 146 ve 149 uncu, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 ve 238 inci maddeleri uyarınca kesilen veya kesilecek para cezalarının kanuni miktarları ve uygulanacak gecikme zammı veya faizlerin % 20'sinin 28.4.2003 günü mesai saati bitimine kadar ödenmesi
Gerekmektedir.
27.2.2003 tarihine kadar kesinleşmiş vergilere ilişkin olarak 1615 ve 4458 sayılı Kanunların yukarıda belirtilen maddelerine göre kesilmesi gereken cezalar da, karara bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın ödeme şartının yerine getirilmesi halinde indirimden yararlanabilecektir.

2. Kesinleşmemiş Vergi Asılları ve Bu Asla Bağlı Para Cezaları
Yukarıdaki Tabloda (2) Nolu başlık altındaki uygulamadan yararlanabilmek için;
a) 27.2.2003 tarihi itibariyle 1615 veya 4458 sayılı Kanun hükümlerine göre bir vergi yükümlülüğünün doğmuş bulunması,
b) Vergi aslı ve bu asıl üzerinden alınacak para cezasının tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde ödeneceğine ilişkin olarak aşağıdaki örneğine uygun (Ek: 1) beyan ve taahhütnamenin kanuni itiraz süreleri içinde ilgili gümrük idaresine verilmesi,
c) Ödemenin beyan ve taahhüt edildiği şekilde gerçekleştirilmesi,
Gerekmektedir.

İdari veya yargısal itiraz süreleri geçirilmiş vergilere ilişkin para cezaları yukarıda açıklanan uygulamadan yararlandırılmayacaktır.4811 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 27.2.2003 tarihinden önce bir gümrük rejimi beyanında bulunulmuş olsa dahi bu tarihten sonra bir gümrük yükümlülüğünün doğması halinde, bu yükümlülüğe ilişkin gümrük vergisi ve cezalar Vergi Barışı Kanunundan yararlanamayacaktır.

3. İhtilaflı Vergiler ve Bu Vergilere Bağlı Ceza, Faiz ve Zamlar
Yukarıdaki Tabloda (3) Nolu başlık altındaki uygulamadan yararlanabilmek için;
a) 27.2.2003 tarihine kadar 1615 veya 4458 sayılı Kanunlara göre idari itiraz mercileri veya yargı organları nezdinde ihtilaflı hale gelmiş  vergilerin bulunması,
b) İhtilaftan vazgeçildiğine ilişkin aşağıdaki örneğine uygun (Ek: 2) beyan ve taahhütnamenin ilgili gümrük idaresine verilmesi,
c) Vergi, ceza, gecikme faizi ile gecikme zamlarının beyan ve taahhüt edildiği şekilde 28.4.2003 günü mesai saati bitimine kadar ödenmesi,
Gerekmektedir.

4. Vergi Aslına Bağlı Olmayan Para Cezaları
Yukarıdaki Tabloda (4) Nolu başlık altındaki belirtilen uygulama 27/2/2003 ve bu tarihten önce işlenmiş fiiller için geçerli olacak, 27/2/2003 tarihinden sonra işlenmiş fiiller nedeniyle 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235, 236, 237 ve 241 inci maddeleri uyarınca alınacak para cezaları bu uygulamadan yararlanamayacaktr.

5. İthal Talep Harçları
1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi çerçevesinde 29.7.1998 tarihinden önce yurda geçici olarak ithal edilen konteynerlerden, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarife kapsamında yer alan ve 27/2/2003 tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan ithal talep harcı tahsil edilmeyecektir.

6. Diğer Hususlar
4811 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin uygulaması ile ilgili olarak tereddüde düşülen ve yukarıda yer verilmeyen konular hakkında Gümrük Müsteşarlığına başvurulması ve anılan Müsteşarlıktan alınacak cevaba göre işlem yapılması gerekmektedir.

Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.


EK: 1                                                                                                                               ...../...../2003
.................... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

4811 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrası hükmünden yararlanmak istiyorum. Tarafıma tebliğ edilmiş ve aşağıda tutarları belirtilen vergi ve bu vergiye ilişkin ceza nedeniyle herhangi bir şekilde ihtilaf yaratmaksızın, tebliğ edilen vergiler ile bu vergilere ilişkin cezaların anılan Kanun maddesine göre hesaplanmış tutarlarını tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim.
Gümrük Beyannamesi Tescil Tarihi ve Sayısı:
Tebliğ Edilen Vergi Türü/Tutarı:Tebliğ Tarihi:Para Cezası Tutarı:
Adı Soyadı ve Unvanı:
İmza:
Adres:
Ek:
İmza Sirküleri

EK 2                                                                                                                                         .../.../2003
.................... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE
Müdürlüğünüzce tescil edilen .../.../.......... tarih ve .......... sayılı Gümrük Beyannamesi kapsamı eşya ile ilgili olarak tarafıma tebliğ edilen ve tutarı aşağıda belirtilen vergi ile bu vergi üzerinden alınması gereken ceza nedeniyle Gümrük İdaresine/Vergi Mahkemesine/Bölge idareMahkemesine/Danıştay'a yapmış olduğum itirazdan 4811 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrası hükmünden yararlanmak amacıyla vazgeçiyorum. Söz konusu vergi ve bu vergilere ilişkin ceza, gecikme faizi veya gecikme zammı nedeniyle herhangi bir şekilde ihtilaf yaratmaksızın verginin tamamı ile ceza, faiz ve zammın anılan Kanun maddesine göre hesaplanmış tutarlarını 28.4.2003 günü mesai saati bitimine kadar ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim.Bilgi edinilmesini ve bu dilekçemin ilgili itiraz merciine/yargı organına iletilmesini arz ederim.
İhtilaf Konusu Vergi Türü/Tutarı:
Para Cezası Tutarı:
Adı Soyadı veya Unvanı:
İmza:
Adres:
Ek:
İmza Sirküleri