Numara : 63
Tarih : 21.11.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/63

 
KONU

25 Milyar Lira ve Daha Fazla Sermayeli Anonim Şirketler ile 100 veya Daha Fazla Ortaklı Kooperatiflerin Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu
 

4667 sayılı Kanunun (R.G. 24389, 10.5.2001) 22 nci maddesi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen hükümler bazı kurum ve kuruluşlara 10 Kasım 2001 tarihinden itibaren sözleşmeli avukat çalıştırma zorunluluğu getirmiştir. Sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu bulunan kuruluşlar şunlardır:
 
a)       Türk Ticaret Kanununun  272 nci maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının beş katı (halen 25 milyar lira) veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler,
b)       Üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri.
 
Düzenleme gereği, sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğuna uymayan kuruluşlara, mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin bir aylık brüt tutarı kadar (halen 167.940.000.-TL) para cezası verilir. Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. Sözkonusu ceza amme alacağı sayıldığından zamanında ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilecektir.
 
Kapsamdaki kuruluşların ücretli olarak avukat çalıştırdığı durumda ayrıca sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu olup olmadığı konusunda herhangi bir belirleme yoktur. Bu konuda ve düzenleme kapsamındaki diğer konularda Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığının yapacağı açıklamalar ve yayımlayacağı tebliğlerin takip edilmesi gerekmektedir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.