Numara : 90
Tarih : 26.12.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/90
 
KONU: 2008 Yılında Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar
 
Maliye Bakanlığı’nın 26 Aralık 2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlamış olduğu 378 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2007 yılında uygulanan miktarların 2007 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranında (% 7,2) artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2008 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar açıklanmıştır.
 
Söz konusu miktarlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
MADDE NO – KONUSU
2008 Yılında
Uygulanacak Miktar (YTL)
MADDE 104-
İlanın şekli
 
 
1- İlanın vergi dairesinde yapılması
1.380
3- İlanın;
 
-  Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla  
   gazetede yapılması
1.380-138.000
-   Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca
yapılması  
138.000 ve aşması halinde
MÜKERRER
 
 
MADDE 115-
Tahakkuktan vazgeçme
16
MADDE 177-
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
 
 
1- Yıllık;
 
  - Alış tutarı
107.000
  - Satış tutarı
150.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
60.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
107.000
MADDE 232-
Fatura kullanma mecburiyeti
600
MADDE 252-
Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç
1,70
MADDE 313-
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar
600
MADDE 343-
En az ceza haddi
 
 
  - Damga vergisinde
6,80
  - Diğer vergilerde
14,90
MADDE 352- 
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)
 
 Birinci derece usulsüzlükler
 
1- Sermaye şirketleri
80
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest        
meslek erbabı                                                                          
50
3 - İkinci sınıf tüccarlar
25
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                                                              
13
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
6,80
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 
3,20
 İkinci derece usulsüzlükler                                   
 
1- Sermaye şirketleri
46
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
25
3 - İkinci sınıf tüccarlar   
13
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
6,80
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
3,20
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 
1,80
MADDE 353-
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması
 
 
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek 
makbuzu verilmemesi, alınmaması
149
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek   
  toplam ceza
68,000
 
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu  taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya    bulundurulmaması
149
 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza
6.800
 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
68.000
 
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
149
 
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve  mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara    uymayanlara
3.200
 
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını    kullanmaksızın işlem yapanlara
170
 
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
500
 
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
680
 
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel  işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
500
MÜKERRER MADDE 355- 
Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza
 
 
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
1.490
 
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında
680
 
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
320
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.