Numara : 16
Tarih : 31.3.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2006/16
 
KONU
 
2006 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi Değişikliği ve Yatırım İndirimini Ortadan Kaldıran Düzenleme TBMM’de Kabul Edilmiştir.
 
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun dünkü oturumunda Gelir Vergisi Kanunu ve 6183 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülerek kabul edilmiştir. Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan söz konusu Kanun Teklifi Gelir Vergisi Tarifesi ile Yatırım İndirimi uygulamasında değişiklikler yapmaktadır. Kanun haline gelen Teklif, Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra Resmi Gazetede yayımlanmasını takiben yürürlüğe girecektir.
 
Söz konusu Kanun ile Gelir Vergisi Tarifesi ve yatırım indirimi uygulamasında yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
1. Gelir Vergisi Tarife Değişikliği
 
01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere aşağıdaki Gelir Vergisi Tarifesi uygulanacaktır.
 
7.000 YTL’ye kadar
%15
18.000 YTL’nin 7.000 YTL’si için 1.050 YTL, fazlası
%20
40.000 YTL’nin 18.000 YTL’si için 3.250 YTL, fazlası
%27
40.000 YTL’den fazlasının 40.000 YTL’si için 9.190 YTL, fazlası
%35
 
Kanun teklifinin yasalaşma sürecindeki gecikme göz önüne alınarak, Gelir Vergisi Kanununa eklenen bir geçici madde ile yukarıdaki tarifeden farklı tarifeye göre vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan farkların iade, mahsup ve ödenmesine ilişkin düzenleme de yapılmıştır. Buna ilişkin düzenleme aşağıdaki gibidir.
 
“GEÇİCİ MADE 70- 2006 takvim yılına ilişkin olarak yapılmış ücret ödemeleri için bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılmış olan Gelir Vergisi tevkifat tutarlarının 103 üncü maddede bu Kanunla yapılan değişiklik hükmü uyarınca hesaplanan vergiden fazla olması halinde, fark vergi tutarı terkin edilir, tahsil edilmişse mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri Gelir Vergisinden mahsup edilir. Eksik olması halinde ise bu fark, vergi sorumluları tarafından bu Kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde toplucu (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir beyannameyle beyan edilir ve

ödenir. Bu beyanname için ayrıca Damga Vergisi hesaplanmaz. Anılan sürede düzeltilen söz konusu fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmaz; eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olur. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

2. Yatırım İndirimi
 
Mecliste kabul edilen Kanun ile yapılan düzenleme Gelir Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinde yer alan yatırım indirimi uygulamasını 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmaktadır.
 
Bununla birlikte, 2005 yılı kazancından indirilemeyen yatırım indirimi istisnası tutarları ile 31.12.2005 tarihi itibariyle başlanmış yatırımlarla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük gösteren ve 1.1.2006 sonrasında devam eden yatırımlar için 2008 yılı sonuna kadar indirimden faydalanma hakkı sağlanmıştır. Ancak bu haktan yararlanacak olan mükellefler, yine TBMM gündeminde olan yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısında öngörülen kurumlar vergisi indiriminden yararlanamayacaktır.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye göre, Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri; 31.12.2005 tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;
 
      a) 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, Gelir Vergisi Kanununun 4842 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki EK 1-6’ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 01.01.2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,
 
      b) Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki 19 uncu maddesi kapsamında 01.01.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arzedip, bu tarihten sonra yapılan yatırımları,
 
nedeniyle, 31.12.2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (Vergi Oranına İlişkin Hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebileceklerdir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.