Numara : 94
Tarih : 29.12.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/94
 
KONU

2006 Yılı Gelir Vergisi Düzenlemeleri (Konut kira gelirinde istisna tutarı, günlük yemek bedeli istisnası, basit usule tabi olanlara ilişkin yıllık kira bedelleri ve basit usule tabi olmanın özel şartları, arızi kazançlarda istisna tutar, tevkifata tabi olmayan menkul ve g.menkul sermaye iratlarında beyanname verme sınırı, ücretlilerde vergi indirimi tarifesi, sakatlık indirimi) 

 
Bugünkü tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 26038) yayımlanan 2005/9826 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, 82, 86/1-d ve Mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan tutarlar 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
 
Söz konusu tutarlar ve oranlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
1) Gayrimenkul Sermaye İradında İstisna 
Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan ve 2005 yılında elde edilen mesken kira gelirleri için 2.000 YTL olarak uygulanan istisna tutarı, 2006 yılında elde edilen kira gelirleri için 2.200 YTL olarak tespit edilmiştir.
 
2) Personele Verilen Günlük Yemek Bedelinde İstisna  
Gelir  Vergisi  Kanununun 23/8  inci  maddesinde yer alan hizmet erbabına işyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle  sağlanan menfaatlere  ilişkin istisna tutarı, 2006 takvim yılında uygulanmak üzere 8,25 YTL olarak tespit edilmiştir.
 
3) Basit Usule Tabi Olanlara İlişkin Yıllık Kira Bedeli  
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 47 nci maddesinde yer alan yıllık kira bedeli toplamına ilişkin tutar, büyükşehir belediye sınırları içinde 3.500 YTL, diğer yerlerde 2.500 YTL olarak tespit edilmiştir.

 
4) Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarında Yer Alan Tutarlar 
Gelir Vergisi Kanununun 48 nci maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan yıllık alım tutarı 50.000 YTL, yıllık satış tutarı 72.000 YTL, (2) numaralı bendinde yer alan gayri safi iş hasılatı 25.000 YTL, (3) numaralı bendinde yer alan yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 50.000 YTL olarak tespit edilmiştir.
 
5) Arızi Kazançlarda İstisna Edilecek Tutar
Gelir Vergisi Kanununun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2006 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 14.000 YTL olarak tespit edilmiştir.
 
6) Tevkifata Tabi Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyanname     Verme Sınırı
Gelir Vergisi Kanununun 86/1-d maddesinde yer alan tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2006 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 875 YTL olarak tespit edilmiştir.
 
7) Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulamasında Esas Alınan Tarife
Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 121 inci maddesinde yer alan ücretlilerde vergi indirimi  uygulamasında esas alınan tarife 2006 yılı harcamalarına uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
 3.600 Yeni Türk Lirasına kadar
% 8’i
 7.200 Yeni Türk Lirasının 3.600 Yeni Türk Lirası için % 8’i,   aşan kısmı için
% 6’sı
 7.200 Yeni Türk Lirasından fazlasının 7.200 YTL’si için % 7’si aşan kısmı için
% 4’ü
 
8) Sakatlık İndirimi Tutarları
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları 2006 takvim yılı ücretlerine uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 530 YTL, ikinci derece sakatlar için 265 YTL, üçüncü derece sakatlar için 133 YTL olarak tespit edilmiştir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.