Numara : 115
Tarih : 29.12.2004
 VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/115
 
KONU
 
2005 Yılı Gelir Vergisi Düzenlemeleri (Yatırım indirimi uygulamasında asgari yatırım tutarı, konut kira gelirinde istisna tutarı, günlük yemek bedeli istisnası, değer artış kazançları ve arizi kazançlarda istisna tutar, tevkifata tabi olmayan menkul ve g.menkul sermaye iratlarında beyanname verme sı
 

Bugünkü tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 25685) yayımlanan 2004/8295 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 19, 21, 23/8, 31, Mükerrer 80, 82, 86/1-d ve Mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan tutarlar 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
 
Söz konusu tutarlar ve oranlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
1) Yatırım İndirimi Uygulamasında Yatırım İndirimi Hesaplanmayacak Tutar
 
Gelir Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan ticari ve zirai kazançlarda yatırım indirimi istisnasına ilişkin iktisadi kıymetlerde yatırım indirimi hesaplanmayacak tutar 2005 yılında uygulanmak üzere 10.000 Yeni Türk Lirası (YTL) olarak tespit edilmiştir.
 
2) Gayrimenkul Sermaye İradında İstisna
 
Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan ve 2004 yılında elde edilen mesken kira gelirleri için 1.800.000.000 lira olarak uygulanan istisna tutarı, 2005 yılında elde edilen kira gelirleri için 2.000 YTL olarak tespit edilmiştir.
 
3) Personele Verilen Günlük Yemek Bedelinde İstisna
 
Gelir  Vergisi  Kanununun 23/8  inci  maddesinde yer alan hizmet erbabına işyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde  yemek verilmek suretiyle  sağlanan menfaatlere  ilişkin istisna tutarı, 2005 takvim yılında uygulanmak üzere 7,50 YTL (7.500.000 TL) olarak tespit edilmiştir.
 
4) Değer Artış Kazançlarında İstisna Edilecek Tutar
 
     Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artış kazançlarına ilişkin    istisna tutarı, 2005 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 13.000 YTL olarak tespit edilmiştir.

5) Arizi Kazançlarda İstisna Edilecek Tutar
 
Gelir Vergisi Kanununun 82. maddesinde yer alan arizi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2005 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 13.000 YTL olarak tespit edilmiştir.
 
6) Tevkifata Tabi Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyanname     Verme Sınırı
 
Gelir Vergisi Kanununun 86/1-d maddesinde yer alan tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2005   takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 800 YTL olarak tespit edilmiştir.
 
7) Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulamasında Esas Alınan Tarife
 
Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 121 inci maddesinde yer alan ücretlilerde vergi indirimi  uygulamasında esas alınan tarife 2005 yılı harcamalarına uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
 3.300 Yeni Türk Lirasına kadar
% 8’i
 6.600 Yeni Türk Lirasının 3.300 Yeni Türk Lirası için % 8’i,   aşan kısmı için
% 6’sı
 6.600 Yeni Türk Lirasından fazlasının 6.600 YTL’si için % 7’si aşan kısmı için
% 4’ü
 
8) Sakatlık İndirimi Tutarları
 
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları 2005 takvim yılı ücretlerine uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 480 YTL, ikinci derece sakatlar için 240 YTL, üçüncü derece sakatlar için 120 YTL olarak tespit edilmiştir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.