Numara : 114
Tarih : 27.12.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/114
 
KONU
 
2004 Yılında İktisap Edilen Gayrimenkullerin 2005 Yılı Emlak Vergisi Değerinin Tespiti (42 Seri Nolu EVK Genel Tebliği)
 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan  42 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde (R.G.: 22/12/2004; 25678), emlak vergisine tabi bina, arsa ve arazilerin 2005 yılı vergi değerlerinin (üzerlerinden emlak vergisi hesaplanacak değer) nasıl hesaplanacağına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.
 
Bilindiği gibi 4751 sayılı Kanun ile Emlak Vergisi Kanununda yapılan değişikliklikler sonrasında, emlak vergisine konu gayrimenkullerin iktisap edilmesi hali dahil, aynı Kanunun 33 üncü maddesinde yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8 numaralı bent hariç) mükellefiyet tesisi gereken haller dışında emlak vergisi beyannamesi bildirimi verilmemektedir.
 
Bu çerçevede emlak vergisi, Kanunun 29 uncu maddesine göre,  mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren, her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmak suretiyle hesaplanmakta ve belediyelerce tahakkuk ettirilmektedir. Arsa ve arazilere ilişkin emlak vergisi tarhına esas vergi değeri dört yılda bir yapılan takdir işlemi sonrasında bu şekilde belirlenmektedir.
 
2004 yılında emlak vergisine tabi gayrimenkul iktisap edenlerin emlak vergisi mükellefiyeti 2005 yılında başlamaktadır. 2004 yılında iktisap edilen gayrimenkullerin emlak vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında arsa ve arazinin bir önceki yıl yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmış bulunan birim metrekare değerleri 2004 yılı yeniden değerleme oranının yarısı olan % 5,6 oranında artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.
 
ÖRNEK: Mükellef (A) 2004 yılında Manisa İli, Merkez İlçe Belediye Sınırları içinde 1000 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu sokak için takdir komisyonunca 2001 yılından geçerli olarak takdir edilen arsa birim metrekare değeri 20 YTL’dir.
2002 yılına ait yeniden değerleme oranı % 59, 2003 yılına ait yeniden değerleme oranı % 28,5 ve 2004 yılına ait yeniden değerleme oranı ise % 11,2 olarak tespit ve ilan edilmiş bulunduğuna göre, mükellefiyeti 2005 yılında başlayan bu mükellefin, 2004 yılında satın aldığı arsanın 2005 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

 
Takdir komisyonunca takdir edilen metrekare birim değeri
20 YTL
2002 yılı yeniden değerleme oranının yarısı (% 59/2=)
% 29,5
Arsanın 2002 yılı yeniden değerleme oranının yarısı
nispetinde artırılmış birim metrekare değer (20 * (1 + % 29,5) =)
 
25,90 YTL
2003 yılı yeniden değerleme oranının yarısı (% 28,5/2=)
% 14,25
2004 yılı vergi değerine esas arsa birim metrekare değeri (25,90*(1 + %14,25) =)
29,59 YTL
2004 yılı yeniden değerleme oranının yarısı (% 11,2/2=)
% 5,6
2005 yılı vergi değerine esas arsa birim metrekare değeri (29,59 * (1 + % 5,6) =)
31,25 YTL
Arsanın 2005 yılı vergi değeri (31,25 YTL * 1000 m2=)
31.250 YTL
 
Yukarıdaki örnekte belirtilen sokak üzerinde 2004 yılında betonarme karkas türünde ikinci sınıf inşaat olarak inşa edilen bir apartman dairesinin aynı yılda iktisap edilmesi nedeniyle 2005 yılında başlayan bina vergisi mükellefiyetine ilişkin emlak vergisi değeri ise aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. (Apartman arsasının alanı 800 m2, arsa payı oranı 1/20, hisseye düşen arsa ise 40 m2 dir. Daire kaloriferli olup, dıştan dışa yüzölçümü 150 m2’dir.). 2005 yılı için 41 nolu EVK Genel Tebliği (R.G.: 17/08/2004; 25556) ile belirlenen inşaat ortalama birim metrekare maliyet değerlerine göre birim maliyet 190,63 YTL/m2 dir.
 
Bu bilgilere göre, binanın vergi değeri aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
 
İnşaatın türü, sınıfı ve kullanış şekline göre metrekare maliyet bedeli                     
190,63 YTL
Binanın dıştan dışa yüzölçümü
150 m2
Binanın inşaat maliyet bedeli (190,63 YTL * 150)
28.594,50 YTL
Kalorifer farkı  (28.594,50 YTL * % 8)                             
2.287,56 YTL
Binanın kalorifer dahil inşaat maliyet bedeli (28.594,50 YTL + 2.287,56 YTL)
 30.882,06 YTL
Bina inşaat maliyet bedeli                                 
 30.882,06 YTL
Asgari ölçülere göre bulunan arsa değeri  (31,25 YTL* 40 m2 =)  
1.250 YTL
Binanın vergi değeri   (30.882,06 YTL + 1.250 YTL =)
32.132,06 YTL
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
  
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.