Numara : 65
Tarih : 11.8.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/65

 
 
KONU
 
2003 Yılının İkinci ve Sonraki Geçici Vergi Dönemlerinde Oran Değişikliğine Bağlı Geçici Vergi Hesabı
 

Gelirler Genel Müdürlüğü web sayfasında yayımlamış olduğu GVK-2/2003-2/Geçici Vergi Uygulaması 1 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde, 4842 sayılı Kanun ile 24/4/2003 tarihinden sonra sona eren geçici vergi dönemlerinde uygulanmak üzere değiştirilen geçici vergi oranlarının uygulanmasına yönelik olarak açıklamalarda bulunmuştur.

Bilindiği gibi 4842 sayılı Kanun ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin geçici vergi oranları 24/4/2003 tarihinden sonra sona eren hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere beşer puan artırılmıştı. Buna göre, hesap dönemi takvim yılı olanlar bakımından 2003 yılının ikinci geçici vergi döneminden başlayarak geçici oranları gelir vergisi mükelleflerinde % 20, kurumlar vergisi mükelleflerinde ise % 30 olarak uygulanacaktır.

217 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirlenen esaslara göre geçici vergiye tabi kazançlar bağımsız üçer aylık dönemler değil kümülatif olarak 3, 6, 9 ve 12 aylık  dönemler esas alınmak suretiyle belirlenmektedir. Bu uygulama 4842 sayılı Kanun ile artırılan geçici vergi oranlarının 2003 yılının ikinci ve sonraki geçici vergi dönemleri kazançlarına uygulanması bakımından özellikli bir durum yaratmaktadır. Şöyle ki, ikinci ve sonraki dönemlerin geçici vergiye tabi tutulacak kazançlarına 2003 yılının birinci geçici vergi dönemi kazancı da dahil olacaktır. Bu nedenle, 4842 sayılı Kanun ile artırılan geçici vergi oranının uygulanacağı doğru kazanç tutarını bulmak için ikinci ve sonraki dönemlerin geçici vergi matrahlarında yer alan birinci dönem geçici vergi matrahlarının kümülatif matrahtan ayrıştırılarak bu kısma eski geçici vergi oranlarının, geriye kalan matrah kısmına ise artırılmış geçici vergi oranlarının uygulanması gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 2 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve artırılmış geçici verginin hesaplanmasına ilişkin örnek vermiştir. Buna göre, 2003 yılının ikinci dönemine ilişkin olarak verilecek geçici vergi beyannamesinin 25 numaralı satırındaki “hesaplanan geçici vergi tutarı” 2003 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan altı aylık kazanç tutarları yukarıda açıklandığı şekilde ayrıştırma yapılarak belirlenecektir.

Bu uygulamada, 2003 yılı ikinci dönem (Ocak-Haziran) geçici vergisi şöyle hesaplanacaktır: öncelikle ilk üç aylık kazanç (matrah) tutarı ikinci  dönem altı aylık kazancından düşülecek ve ikinci üç aylık dönemin kazancını ifade eden kalan tutara gelir vergisi mükelleflerinde % 20, kurumlar vergisi mükelleflerinde ise % 30 oranı uygulanmak suretiyle yeni oranlara göre hesaplanan geçici vergi bulunacaktır. Bu vergiye, daha önce ilk üç aylık dönemin geçici vergisi olarak gelir vergisi mükelleflerinde % 15, kurumlar vergisi mükelleflerinde ise % 25 oranına göre hesaplanan vergi tutarı eklenmek suretiyle 2003 yılı ikinci dönem geçici vergisi bulunacaktır.

Örnek: Vergilendirme dönemi takvim yılı olan bir kurumlar vergisi mükellefi, birinci geçici vergi döneminde 4 milyar lira geçici vergi matrahı beyan etmiş ve bu matrahın % 25’i oranında hesaplanan geçici vergiyi ödemiştir. Mükellefin 6 aylık bilançosuna göre kazancı 9 milyar liradır. Mükellef tarafından beyannamenin hesaplanan geçici vergi satırına yazılacak tutar 4 milyar liranın % 25’i olan 1.000.000.000,-TL ile kalan 5 milyarın % 30’u olan 1.500.000.000,-TL’nın toplamı olan 2.500.000.000,-TL olacaktır. Beyannamede aşağıdaki tutarlar görülecektir.

24- Geçici Vergi Matrahı (Ocak-Haziran 2003)
9.000.000.000
25- Hesaplanan Geçici Vergi
2.500.000.000
26- Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi
1.000.000.000
27- Ödenmesi Gereken Geçici Vergi
1.500.000.000
28- Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı
0
29- Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat
1.000.000.000
30- Ödenecek Geçici Vergi
1.500.000.000

2003 yılının ikinci geçici vergi dönemine ilişkin yukarıdaki açıklamalar, 2003 yılına ilişkin izleyen geçici vergi dönemlerinde de geçerli olacaktır.

Sirkülerde, 2003 yılının ikinci ve sonraki dönemlerinin geçici vergiye tabi kazancının birinci dönem kazancından daha az olduğu durumda geçici vergi hesabının nasıl yapılması gerektiğine ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir. Birinci geçici vergi dönemi kazancından daha düşük bir kazanç elde edilmesi, sonraki dönemlerde zarar edildiği anlamına gelir. Bu nedenle, bu durumun ortaya çıktığı dönem için herhangi bir geçici vergi ödemesinin söz konusu olmaması gerekir. Ancak zarar edildiği dönem faaliyet sonucunun geçici vergi beyannamesinde gösterilmesi özellik taşır. Bu durumda beyanname üzerinde hesaplanan geçici vergi olarak 25 inci satıra birinci geçici vergi döneminde hesaplanan verginin yazılması uygun olacaktır.

Buna göre, yukarıdaki örnekte ikinci geçici vergi dönemi kazancının 3.900.000.000.- TL olduğu durumda geçici vergi beyannamesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi doğru olur.

24- Geçici Vergi Matrahı (Ocak-Haziran 2003)
3.900.000.000
25- Hesaplanan Geçici Vergi
1.000.000.000
26- Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi
1.000.000.000
27- Ödenmesi Gereken Geçici Vergi
0
28- Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı
0
29- Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat
1.000.000.000
30- Ödenecek Geçici Vergi
0

Yukarıda yer verilen konularla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş