Numara : 68
Tarih : 31.12.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2002/68
 
 
KONU
 
2003 Yılında Uygulanacak Harç Miktarları
 
 
Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 40 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği (R.G.: 28/12/2002; 24977) ile 492 Sayılı Harçlar Kanununa göre uygulanmakta olan maktu harç miktarlarını (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere 2002 yılının yeniden değerleme oranında (% 59) artırmıştır.
 
2003 yılında uygulanacak harçlardan görece yaygın uygulama alanı olanlar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Yargı Harçları: [(1) Sayılı Tarife ]
A)    Mahkeme Harçları:
        Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde
I-     Başvurma Harcı:
        Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,
1.     Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde
2.     Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde
3.     Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay ve  Danıştay’da
        (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)
 
 
 
(3.810.000 TL)
(7.880.000 TL)
(11.970.000 TL)
III- Karar ve İlam Harcı:
1.     Nispi harç:
        Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Nispi harçlar 7.880.000 liradan az olamaz)
 
 
(Binde 54)
B)    İcra ve İflas Harçları:
I.     İcra Harçları:
1.     İcraya başvurma harcı
(7.880.000 TL)
2.     Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine
        getirilmesi harcı
 
(7.880.000 TL)

 
C)      Ticaret sicili harçları:
I.        Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil)
1.       Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
(56.790.000 TL)
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
(162.540.000 TL)
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
(365.760.000 TL)
2.       Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
(28.310.000 TL)
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
(40.400.000 TL)
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
(89.240.000 TL)
3.       Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
(28.310.000 TL)
b) Şahıs şirketlerine ait işletlemelerde
(40.400.000 TL)
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
(89.240.000 TL)
4.       Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
(11.190.000 TL)
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 
(16.090.000 TL)
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
    Şubelerin herbiri (yabancı müesselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.
(28.310.000 TL)
II.       Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
1.       Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin haber sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/1)
 
 
 
(3.000.000 TL)
2.       Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde : 11/2, 104, 105)
 
(9.630.000 TL)
          Noter Harçları: [(2) Sayılı Tarife ]
I.        Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
1.       Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için
          Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı 16.090.000 liradan az, 8.132.880.000 liradan çok olamaz.
 
(Binde 0,90)
II.       Maktu harçlar:
1.       Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden
 
 
(2.670.000 TL)
2.       Her nevi tebliğ (6380 sayılı kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için
 
 
(4.640.000 TL)
3.       Vekaletnameler:
a) Özel vekaletnamelerde beher imza için
(2.330.000 TL)
b) Genel vekaletnamelerde beher imza için
(3.480.000 TL)
4.       Defter tasdiki:
a)  Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler
(6.320.000 TL)
bb) Serbest meslek kazanç defteri
(7.880.000 TL)
cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler
(7.880.000 TL)
b)  Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
      100 sayfaya kadar (100 dahil)
(2.250.000 TL)
      100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için
(2.250.000 TL)
Vergi Yargısı Harçları: [ (3) Sayılı Tarife]
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da açılan davalarda.
I.        Başvurma Harcı:
a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma
 
(7.880.000 TL)
b) Danıştay’a başvurma
(16.090.000 TL)
II.      Nispi Harçlar:
a) Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında: Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden 7.880.000 liradan az olmamak üzere
 
 
 
 
 
 
(Binde 3,6)
b) Danıştay kararlarında:
     Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden 16.090.000 liradan az olmamak üzere
     (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
 
 
 
(Binde 7,2)
Pasaport Harçları : [(6) Sayılı Tarife ]
1.  Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar: (Konsolosluklarca verilen
     pasaportlar dahil)
     6 aya kadar olanlar
(56.650.000 TL)
     1 yıl için olanlar
(80.810.000 TL)
     2 yıl için olanlar
(136.310.000 TL)
     3 yıl için olanlar
(194.800.000 TL)
     3 yıldan fazla süreli olanlar
(276.070.000 TL)
Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı
harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
Finansal Faaliyet İzin Belgesi Harçları : [(8) Sayılı Tarife ]
1.   Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:
a) Türkiye’de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yabancı bankaların Türkiye’de açtıkları ve açacakları Merkez Şubelerine ilişkin izin belgeleri (Her yıl için)
 
 
(66.337.900.000 TL)
b)    Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulacak bankalar ve açılacak yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (Her banka ve şube için)
 
 
(66.337.900.000 TL)
c)    Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)
 
 
(13.267.500.000 TL)
2.   Özel Finans Kurumları Kuruluş izin belgeleri:           
     a)    Özel finans kurumları kuruluş izin belgesi (Her yıl için)
(66.337.900.000 TL)
b) Özel finans kurumlarının açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)                    
 
(13.267.500.000 TL)
3.  Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)
 
(13.267.500.000 TL)
4.  Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri
(13.267.500.000 TL)
5.   Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a)    Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
 
(13.267.500.000 TL)
b)    Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)
 
 
(6.633.750.000 TL)
6.   Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:     
     a)    Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
(13.267.500.000 TL)
b)    Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)
 
 
(6.633.750.000 TL)
7.   Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:
a)    Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
 
(13.267.500.000 TL)
b)    Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler
 
(6.633.750.000 TL)
8.     Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)
(33.168.910.000 TL)
9.     Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:
a)    Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)
 
(13.267.500.000 TL)
(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)
b)    (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)
 
(6.633.750.000 TL)
Trafik Harçları: [(9) Sayılı Tarife ]
V- Teknik Muayene Harçları:
     Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre araçların belli sürelerde yapılacak teknik muayenelerinden,
 
(56.650.000 TL)
     LPG tesisatı bulunan taşıtların yukarıdaki bent uyarınca yapılacak muayenelerinden,
 
(56.650.000 TL)
     (Sakatlar tarafından kullanılan özel tertibatlı araçlardan harç alınmaz.)
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.