Numara : 3
Tarih : 23.1.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2006/3
 
KONU
 
1/1/2006 Tarihinde Yürürlüğe Giren GVK Geçici Madde 67 Kapsamında Mevduat Faizleri, Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığında Ödenen Kâr Payları ve Repo Gelirleri Üzerinden Yapılması Gereken Vergi Tevkifatı  
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 45 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde, 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe giren GVK Geçici Madde 67 kapsamında mevduat faizleri, kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığında ödenen kâr payları ve repo gelirleri üzerinden yapılması gereken vergi tevkifatı hakkında açıklamada bulunulmuştur.
 
Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kurumlarından elde edilen gelirlerin 1/1/2006 ila 31/12/2015 arasını kapsayan 10 yıllık süredeki vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.
 
Söz konusu düzenlemelere ilişkin ayrıntılı açıklamalar 30/12/2005 tarihli ve 26039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 257 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.
 
Geçici 67 nci Maddenin (4) numaralı fıkrası mevduat faizleri, repo gelirleri ve kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığında ödenen kar payları üzerinden 01/01/2006 tarihinden itibaren % 15 oranında tevkifat yapılmasını öngörmektedir.
 
Diğer yandan, aynı maddenin (5) numaralı fıkrası, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmamasının söz konusu gelirler üzerinden yapılacak tevkifatı etkilemeyeceğini hükme bağlamıştır.
 
Dolayısıyla, gerek vergi kanunlarında gerekse kendi özel kanunlarında gelir ve kurumlar vergisinden muaf olduğu belirtilen kurum ve kuruluşlarca elde edilen gelirler üzerinden Geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası gereğince tevkifat yapılacaktır. Bu çerçevede, söz konusu gelirlerin kamu kurum ve kuruluşlarınca elde edilmesi durumunda da tevkifat yapılacaktır.
 
Yukarıda sözü edilen kurum ve kuruluşlarca elde edilen gelirlerin 01/01/2006 tarihinden önce Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü veya Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi hükümlerine göre tevkifat kapsamı dışında bırakılmış olması, bu gelirler üzerinden Geçici 67 nci madde kapsamında yapılacak tevkifata ilişkin olarak hüküm ifade etmemektedir.
 
Başka bir ifadeyle, gerek vergi kanunlarında gerekse kendi özel kanunlarında gelir ve kurumlar vergisinden muaf olduğu belirtilen kurum ve kuruluşların 01/01/2006 tarihinden itibaren elde edecekleri mevduat faizleri, kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığında ödenen kâr payları ve repo gelirleri üzerinden de Geçici 67 nci madde kapsamında % 15 gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.
 
Sirkülerde, menkul sermaye iratlarında elde etme tahsil esasına bağlı olduğuna atıfta bulunularak, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan gelirler üzerinden, 01/01/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca % 15 oranında vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir. Buna göre, söz konusu gelirlere ilişkin hesapların 01/01/2006 öncesinde açılmış olduğu veya bu tarihten önce vadelerinin yenilendiği durumlarda da 01/01/2006 sonrasında yapılan ödemelerden % 15 tevkifat yapılacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.