Numara : 97
Tarih : 25.8.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/97
 
KONU
 
1/1/2004’den Geçerli Yeni Amortisman Uygulamasıyla İlgili Ek Düzenlemeler (339 Sıra Sayılı VUK Genel Tebliği)
 
 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 339 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (R.G.: 24/8/2004; 25563) 5024 sayılı Kanun ile 1/1/2004 tarihinden geçerli olarak değiştirilen yeni amortisman uygulamasıyla ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede, daha önce 333 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde yer verilen konulara ek olarak, söz konusu tebliğ ekindeki listede bulunmayan iktisadi kıymetlere ilişkin amortisman oranları belirlenmiş, amortisman listesi kullanımında sektörel ayırım ile genel sınıflama arasındaki ilişkinin nasıl yorumlanacağı açıklanmış, birden fazla sektörel sınıflamada yer alan iktisadi kıymetler için hangi amortisman oranına itibar edileceği belirtilmiştir. Ayrıca 5024 sayılı Kanunun 5228 sayılı Kanunla değişik Geçici 1 inci Maddesinden faydalanarak 2004 yılının geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmayacak olanların amortisman uygulamasını 1/1/2004 öncesinde geçerli hükümlere göre yapacakları ifade edilmiştir.

1. Sektörel Ayrım ile 1-6 Bölümleri Arasında Yer Alan Genel Sınıflama Arasındaki İlişki
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin (amortisman oranlarının) yayımlandığı listenin 1-6 bölümleri arasındaki sınıflamalar, tüm mükellefler için ortak hükümler içermekte ve bu iktisadi kıymetler genel olarak tüm sektörlerde ana faaliyete ilişkin aşamaların dışında kullanılan iktisadi kıymetlerden oluşmaktadırlar. Sektörel sınıflamalarda yer alan iktisadi kıymetler ise mükelleflerin faaliyet konuları dikkate alınarak tespit edilen ve bizzat üretim, imalat, hizmet vb. aşamalarda kullanılan iktisadi kıymetlerdir. Söz konusu listede belirli bir iktisadi kıymet için amortisman oranı tespit edilirken, öncelikle faaliyette bulunulan sektör tespit edilerek hangi iktisadi kıymetin hangi sınıflamaya dahil olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Eğer 1-6 bölümü dışındaki sektörel sınıflamada iktisadi kıymete yer verilmişse amortisman oranı olarak bu oran kullanılmalıdır. İlgili sektörde ismen belirtilmeyen ancak 1-6 bölümleri arasında yer alan iktisadi kıymetler ise 1-6 bölümünde gösterilmiş olan faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulacaklardır.

Sektörel sınıflamada ismen belirtilmeyen iktisadi kıymetlerin 1-6 arasındaki sınıflardan herhangi birinde yer alması durumunda öncelikle 1-6 arasında yer alan amortisman oranları üzerinden amortismana tabi tutulmaları gerekmektedir.

Örneğin, madencilik sektöründe kullanılan bir kamyon madencilik sektörüne ilişkin (8) numaralı sektörel sınıflamada ismen yer almamaktadır. Ancak, bu sektörde kullanılan kamyon “6.Taşıma Araçları” genel sınıflamasında yer aldığından dolayı madencilik sektörüne ilişkin faydalı ömür (10 yıl) üzerinden değil 6. numaralı sınıflamadaki faydalı ömürler (Hafif Kamyonlar 4 yıl veya Ağır Yük Kamyonları 5 yıl) üzerinden amortismana tabi tutulacaktır.

2. 2004 Yılının Geçici Vergi Dönemlerinde Amortisman Uygulaması
5024 sayılı Kanunun 5228 sayılı Kanunla değişen Geçici 1 inci maddesindeki hükümden yararlanarak, 31/12/2003 tarihli bilançolarını en geç 2004 yılının dördüncü geçici vergi dönemi beyannamesinin son verilme tarihi olan 10 Şubat 2005 tarihine kadar düzeltme hakkından yararlananlar, 2004 yılı içindeki geçici vergi dönemlerinde beyan edecekleri vergi matrahlarını hesaplarken, 01/01/2004 - 31/12/2004 tarihleri arasında iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetleri için Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinin 5024 sayılı Kanunla değişmeden önceki hükümlerini dikkate alacaklardır.

3. Birden Fazla Sektörel Sınıflamada Yer Alan İktisadi Kıymetler
Birden fazla sektöre ilişkin işlerde kullanılan veya birden fazla ürünün imalatında yada üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler için amortisman listelerinde tespit edilen en yüksek faydalı ömre ve en düşük amortisman oranına sahip olan sektöre ait faydalı ömür ve amortisman oranı üzerinden amortisman uygulaması yapılacaktır.
  
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.